Βιώσιμη Ανάπτυξη Ομίλου ΟΤΕ 2016

Με την τεχνολογία και την καινοτομία,
κάνουμε τον κόσμο καλύτερο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Ομίλου ΟΤΕ 2016

Με την τεχνολογία και την καινοτομία,
κάνουμε τον κόσμο καλύτερο

Κατεβάστε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016
SCROLL TO VIEW

1 ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Με επίκεντρο
τον Άνθρωπο

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση και απασχολεί περίπου 21.000 εργαζόμενους σε 3 χώρες. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Χώρες Δραστηριοποίησης

ΕΣΟΔΑ

0 δις

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ EBITDA

0 δις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

0 δις

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

>0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0 εκατ.

Χρηματοοικονομική Επίδοση Ομίλου OTE

-3,3% -0,4% 0,1%
36,3% 34,4% 33,8%
3.918,4 1.421,6 2014
3.902,9 1.343,6 2015
3.908,1 1.320,9 2016
Κύκλος εργασιών (εκατ. €)
Προσαρµοσµένη κερδοφορία EBITDA* (εκατ. €)
Προσαρµοσµένο EBITDA* (%)
Ετήσια Μεταβολή κύκλου εργασιών (%)

* Εξαιρουμένης της επίδραση των προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

Κατανομή Εσόδων 2016*

2% Κινητή Τηλεφωνία
Αλβανία
36% Σταθερή Τηλεφωνία
Ελλάδα
27% Κινητή Τηλεφωνία
Ελλάδα
14% Σταθερή Τηλεφωνία
Ρουμανία
11% Λοιπές Υπηρεσίες
Ελλάδα
10% Κινητή Τηλεφωνία
Ρουμανία

* Εξαιρουμένων των απαλοιφών

2 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημιουργούμε Αξία

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξής μας είναι συνδεδεμένη με την επιχειρηματική μας στρατηγική. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Συνδέουμε τους ανθρώπους διαθέτοντας προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ενώ βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Στρατηγικός στόχος μας είναι να αποτελούμε ένα σύγχρονο, δυναμικό, πελατοκεντρικό οργανισμό, υψηλών επιδόσεων, με ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Επιδιώκουμε με κάθε ενέργεια να ενισχύουμε τη βιώσιμη επιχειρηματικότητά μας, συμβάλλοντας στη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δημιουργία Αξίας από τον Όμιλο ΟΤΕ

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

0 εκατ.
κύκλος εργασιών
>€0 εκατ.
καταβληθέντες φόροι, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές

Υπεύθυνη Εργασία & Ανάπτυξη

0 εκατ.
αποδοχές προσωπικού
0%
των εργαζομένων συμμετείχαν σε
εκπαιδευτικά προγράμματα*

Ψηφιακή Κοινωνία

0 εκατ.
επενδύσεις
>0%
των επενδύσεων στην αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Καλύτερος Κόσμος για Όλους

>€0 εκατ.
κοινωνική συνεισφορά
>0 εκατ.
επωφελούμενοι

Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους

0%
των παραγόμενων απορριμμάτων ανακυκλωθηκαν
Εξοικονόμηση
0GWh
ενέργειας και € 8,8 εκατ. λειτουργικoύ κόστους*

Δείκτες

0
διεθνείς δείκτες κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (SRI)

* Στοιχεία από εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με ευθύνη, ακεραιότητα, διαφάνεια

Επιδιώκουμε να δίνουμε το παράδειγμα, λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλα τα επίπεδα και την αλυσίδα αξίας μας. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία και μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε θέματα: Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ασφάλειας και Απορρήτου Δεδομένων, Ασφαλούς και Υπεύθυνης Χρήσης της Τεχνολογίας και Υπεύθυνων Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επιπλέον, με στόχο να παρέχουμε στους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες/ προμηθευτές μας μία ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

0%
αύξηση των χρηστών των COSMOTE mobile apps
0%
αύξηση των πελατών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό λογαριασμό ~ 1 εκατ. πελάτες
0 στις 0 πωλήσεις
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων και καναλιών (e-channel)

Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

0%
των νέων υποψήφιων προμηθευτών σε προ-συμβατικούς ελέγχους ακεραιότητας
0%
των τιμολογημένων προμηθειών του ΟΤΕ και της COSMOTE προήλθαν από εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ελλάδα

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Καθορισμός προδιαγραφών ασφάλειας για την υλοποίηση 60 νέων συστημάτων ή υπηρεσιών

Εσωτερικές Εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης

0%
αύξηση στο σύνολο των εκπαιδεύσεων που πραγματοποίηθηκαν
0%
των νέων υπαλλήλων εκπαιδεύτηκαν

Κέντρο Διαχείρισης Έκτακτων Περιστατικών (Situation Center) Ομίλου ΟΤΕ

0
περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας αντιμετωπίστηκαν
0
δυνητικά περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας συνολικά, αξιολογήθηκαν

4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Φροντίζουμε τους
ανθρώπους μας

Παρέχουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον εργασίας, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και τους δίνουμε ευκαιρίες να αναδειχθούν. Φροντίζουμε να καλλιεργούμε μια ενιαία κουλτούρα υψηλής απόδοσης, συνεργασίας και ομαδικότητας και ένα περιβάλλον ανοικτής επικοινωνίας και διαλόγου, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των ανθρώπων μας. Στόχος μας είναι να διακρινόμαστε ως ένας ελκυστικός και επιθυμητός εργοδότης για υφιστάμενους και νέους εργαζόμενους. Για τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, αναπτύσσουμε ψηφιακά εργαλεία και συστήματα.Παράλληλα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σύγχρονα προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής.

Απασχόληση

0
εργαζόμενοι
0%
στην Αττική
0%
στην Ελληνική Περιφέρεια

Συνθήκες Δίκαιης Εργασίας και Ισων Ευκαιριών

0%
εργαζομένων OTE και COSMOTE καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις

Συμμετοχή Γυναικών ΟΤΕ - COSMOTE σε Θέσεις Ευθύνης

2016
0%
2015
0%
2014
0%

Υγεία και Ασφάλεια

0
ώρες τεχνικών επιθεωρήσεων &
ιατρικών ελέγχων

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

0
συμμετοχές εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης
0
ώρες σε μαθήματα μέσω e-learning για
εργαζόμενους σε καταστήματα &
τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών

Επικοινωνία, Δέσμευση και Ικανοποίηση Εργαζομένων

0%
συμμετοχή εργαζομένων σε έρευνες ικανοποίησης (Έρευνες Στιγμής)
~0 στους 0
εργαζόμενους επισκέπτονται ημερησίως το νέο intranet site "mynet"
Τεχνικοί υπηρεσιών COSMOTE:
Οι άνθρωποι πίσω από την επικοινωνία μας

5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το βλέμμα στο αύριο

Με σεβασμό στον καταναλωτή και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μίας ψηφιακής κοινωνίας. Συνδέουμε τους ανθρώπους σε έναν κόσμο απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους. Επενδύουμε στην έρευνα νέων λύσεων τεχνολογίας, συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Διαθέτουμε στην αγορά ασφαλή προϊόντα που φέρουν την ανάλογη σήμανση και πληροφόρηση, εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στην τιμολόγηση των υπηρεσιών και υπεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ και διαφήμισης. Απώτερος στόχος και δέσμευσή μας παραμένει η εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία των πελατών.

Συνδεσιμότητα για Όλους

0%
πληθυσμιακή
κάλυψη δικτύου 4G+
0%
πληθυσμιακή
κάλυψη δικτύου 4G
>0 εκατ.
νοικοκυριά & επιχειρήσεις με πρόσβαση σε VDSL έως 50 Mbps

Έρευνα και Καινοτομία

5G
Internet of
Things (ΙοΤ)
Cloud
Data
Privacy
Συμμετοχή συνολικά σε 23 ερευνητικά έργα (συγ)χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0
ερευνητικά έργα με οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον
0
ίδια επένδυση σε ερευνητικά έργα

Προϊόντα και Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

e-Health
e-Tourism
Business
Cloud
e-Energy
Fleet
Management
Ηλεκτρονικές
Εφαρμογές
Smart Cities

6 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δίπλα σε όσους μας χρειάζονται

Σε μία δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία, στηρίζουμε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Πραγματοποιούμε προγράμματα και στηρίζουμε δράσεις με σκοπό να συνεισφέρουμε στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των ηλικιών, αλλά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία. Συμβάλλουμε στην προώθηση του πολιτισμού μέσα από την τεχνολογία και προσφέρουμε ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες. Παρακινούμε τους εργαζόμενούς μας να συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για το κοινωνικό σύνολο.

Κοινωνική Συνεισφορά ΟΤΕ - COSMOTE

€2,8 εκατ. €3,2 εκατ. €3,6 εκατ.
2014 2015 2016
>0 εκατ.
επωφελούμενοι
>0
δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες
>€0 εκατ.
εκπτώσεις σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

>0
επισκέπτες
0
εκθέματα
>0
εκθέματα online στο www.otegroupmuseum.gr

Εθελοντισμός Εργαζομένων

>0
συμμετοχές εργαζομένων ΟΤΕ και COSMOTE σε πρωτοβουλίες κοινωνικής συνεισφοράς

Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ομίλου ΟΤΕ

2014 2015 2016 2.604 2.360 2.912 Φιάλες Αίματος

Σημαντικές Κοινωνικές Δράσεις

Δημιουργία και εξοπλισμός 3 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά, προσφέροντας φροντίδα σε περισσότερα από 25.000 παιδιά ετησίως
Στήριξη έργου 16 κοινωφελών οργανισμών που φροντίζουν πάνω από 100.000 παιδιά
Ψηφιακές Δεξιότητες
Ρομποτική
Sea Hero
Quest
Μουσείο
Τηλεπικοινωνιών
Παιδιατρικές
Νοσ. Μονάδες

7 ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Με ευαισθησία σε ό,τι
πιο ευαίσθητο: τη Γη

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν μία σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγής, σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έχουμε υιοθετήσει Περιβαλλοντική Στρατηγική με στόχο: (α) Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας, (β) την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της παραγωγικότητας σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και (γ) τη σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.

Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

Εξασφαλίσαμε για 0η συνεχόμενη χρονιά εγγυήσεις προέλευσης για το 100% της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ**
0%
βελτιώθηκε η αποδοτικότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων
0%
μείωση στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ* από την κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με το 2008

Εξοικονόμηση ενέργειας 73,2 GWh, αποφυγή 46.400 tCO2 eq εκπομπών ΑΦΘ* και οικονομικό όφελος € 8,8 εκατ.

2016
0GWh
2015
0GWh
2014
0GWh

Εξοικονόμηση ενέργειας (GWh)

0GWh
συνολική κατανάλωση ενέργειας
Πιστοποίηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης για 2 κτίρια και 5 σταθμούς βάσης, σύμφωνα με το ISO 50001:2011

*ΑΦΘ= Αέρια Φαινομένου του Θερμοκηπίου

**ΑΠΕ= Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κυκλική Οικονομία

0%
των παραγόμενων απορριμμάτων μας ανακυκλώθηκε

Σύνολο παραγόμενων απορριμμάτων 5.900 t

Τεχνικά
3.950 t
Επικίνδυνα
545 t
Χαρτί
386 t
Λοιπά
625 t
Γενικά
398 t
0 t
χαρτιού εξοικονομήθηκαν με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών
0
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 206 σταθμούς ανακύκλωσης και σε περισσότερους από 3.100 κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, σε 17 κτίρια πανελλαδικά

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

0
υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
0
σταθμοί μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
0 εκατ.
μετρήσεις στο πλαίσιο του «Πεδίον 24»