Όρους Χρήσης της κάρτας COSMOTE Prepaid Mastercard

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χορήγηση και χρήση της κάρτας με την ονομασία «COSMOTE PREPAID MASTERCARD» (εφεξής Κάρτα), που εκδίδεται από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής Τράπεζα), η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο, που αναφέρεται στη συνημμένη Αίτηση (Κάτοχος) σε συνεργασία με την εταιρεία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και με τη διαμεσολάβηση αυτής (εφεξής COSMOTE) σύμφωνα με τους παρακάτω όρους οι οποίοι είναι όλοι εξίσου ουσιώδεις. Ειδικά ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας πράξεων πληρωμών, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η σύμβαση – πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας (εφεξής «σύμβαση-πλαίσιο»), που διέπεται από τον Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113/13-7.2010), και διατίθεται σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας και στο διαδικτυακό της τόπο (www.nbg.gr), τους όρους της οποίας ο Κάτοχος αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο με την παρούσα.


1. Η Κάρτα – Χορήγηση – Φύλαξη

1.1 Η Κάρτα είναι προπληρωμένη και για τη χρήση της απαιτείται η φόρτισή της από τον Κάτοχο με χρήματα, προκειμένου να δημιουργείται και να υφίσταται το απαραίτητο υπόλοιπο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής. Η Κάρτα επιτρέπει στον Κάτοχο τη διενέργεια συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε με φυσική παρουσία της Κάρτας είτε χωρίς αυτή (μέσω διαδικτύου, ταχυδρομικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες, προεγκρίσεις συναλλαγών), σε επιχειρήσεις ή φορείς που συνεργάζονται με τη MASTERCARD και φέρουν το σήμα MASTERCARD. Η Κάρτα, κατά την έκδοσή της παραδίδεται στον Κάτοχο από τα Καταστήματα του Δικτύου COSMOTE (τα οποία περιλαμβάνουν τα Καταστήματα που φέρουν το σήμα COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ, και από κοινού θα αναφέρονται στην παρούσα ως «Κατάστημα ή Καταστήματα του Δικτύου COSMOTE»), μετά την εκ μέρους του καταβολή της εφάπαξ συνδρομής έκδοσης, ενεργοποιημένη, και για τη χρήση της απαιτείται ο Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (P.I.N. – PersonalIdentificationNumber) του άρθρου 2 πιο κάτω. Η εφάπαξ συνδρομή έκδοσης παρατίθεται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Η κατά την υπογραφή της παρούσας ισχύουσα εφάπαξ συνδρομή έκδοσης παρατίθεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και καταβάλλεται από τον Κάτοχο στα ταμεία του Δικτύου Καταστημάτων της COSMOTE είτε με μετρητά είτε με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

1.2 Η Κάρτα ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Τράπεζας. Ο Κάτοχος και μόvo αυτός, αποκτά το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας σύμφωνα με τους όρους κατοχής και χρήσης που ισχύουν κάθε φορά. Η μεταβίβαση της Κάρτας καθώς επίσης και κάθε μορφής εκχώρηση του δικαιώματος της κατοχής και της χρήσης της σε οποιοδήποτε τρίτο απαγορεύεται αυστηρά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στον όρο 10 πιο κάτω για τη χορήγηση επιπλέον καρτών στον Κάτοχο.

1.3 Αμέσως μόλις o Κάτοχος παραλάβει την Κάρτα του είναι υποχρεωμένος να την υπογράψει στov ειδικό γι' αυτό το σκοπό χώρο, είναι δε υπεύθυνος για τη γνησιότητα της υπογραφής του.

1.4 Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα ισοδυναμεί ουσιαστικά με χρήμα, υποχρεούται να τη φυλάσσει σε ασφαλές μέρος και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την ομαλή λειτουργία της.


2. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (Ρ.I.Ν.)

Η Τράπεζα χoρηγεί επίσης στov Κάτοχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (Ρ.I.Ν.), o οπoίoς ισoδυvαμεί με τηv υπoγραφή τoυ. Ο αριθμός αυτός είvαι αυστηρά πρoσωπικός και o Κάτoχoς, ο οποίος μπορεί να τον αντικαταστήσει οποτεδήποτε με άλλον της επιλογής του σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τράπεζας, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ, υπoχρεoύται vα τov απoμvημovεύει, vα μηv τov αvαγράφει, ούτε συγκεκαλυμένα, στηv Κάρτα τoυ ή σε oπoιoδήπoτε άλλo έγγραφo, να καλύπτει το πληκτρολόγιο του ΑΤΜ ή του EFT/POS κατά τη χρήση της Κάρτας και να φροντίζει να μη διαρρεύσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η φύλαξη του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή συνιστά βαριά αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου.Ο ΡIΝ παράγεται ηλεκτρονικά κάτω από απόλυτα ελεγχόμεvες συvθήκες ασφάλειας που καθιστούν παvτελώς αδύvατη την αvαπαραγωγή τoυ και γνωστοποιείται στον Κάτοχο με τον τρόπο που περιγράφεται στο έντυπο παράδοσης της κάρτας του. Ο ΡΙΝ χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την Κάρτα στην οποία αντιστοιχεί.


3. Φόρτιση – Επαναφόρτιση – Όρια Φόρτισης και Συναλλαγών

3.1 Η Κάρτα εκδίδεται και χορηγείται από την Τράπεζα στον Κάτοχο με μηδενικό υπόλοιπο. Ο Κάτοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της φόρτισής της με χρήματα, προκειμένου να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τη διενέργεια των επιτρεπόμενων συναλλαγών. Κατά την πρώτη φόρτιση της Κάρτας, το ποσό το οποίο καταβάλει ο Κάτοχος (πλην των προβλεπομένων στον όρο 3.2 πιο κάτω εξόδων φόρτισης) αποτελεί το αρχικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο Συναλλαγών. Με την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής από τον Κάτοχο, το Διαθέσιμο Υπόλοιπο Συναλλαγών μειώνεται ισόποσα, πλέον τυχόν επιβαρύνσεων. Η Τράπεζα δεν οφείλει τόκους οποιασδήποτε μορφής επί του εκάστοτε υπολοίπου της Κάρτας.

3.2 Η φόρτιση/επαναφόρτιση της Κάρτας υλοποιείται μέσω: α) του Δικτύου των Καταστημάτων της COSMOTE, είτε με μετρητά είτε με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, β) της εφαρμογής Cosmote Prepaid, γ) της υπηρεσίας InternetBanking – PhoneBanking της Τράπεζας με μεταφορά από υφιστάμενο καταθετικό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο/ όψεως) λογαριασμό του Κατόχου ή τρίτου, δ) των ΑΤΜ της Τράπεζας τύπου cashdeposit (χωρίς φάκελο) και χωρίς χρήση ΡΙΝ με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό της Κάρτας ή με μεταφορά από καταθετικό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο/όψεως) λογαριασμό του Κατόχου ή τρίτου, που προϋποθέτει χρήση χρεωστικής κάρτας με την οποία η Κάρτα είναι συνδεδεμένη και χρήση PIN, ε) μεταφοράς από καταθετικό λογαριασμό που τηρείται σε άλλη Τράπεζα (ως έμβασμα ή ως πληρωμή μέσω internetbanking άλλης Τράπεζας). Η Τράπεζα μπορεί να υλοποιήσει και άλλους τρόπους φόρτισης της κάρτας ή να μεταβάλλει τους υφιστάμενους στο μέλλον, τους οποίους θα γνωστοποιεί στον Κάτοχο με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο. Η φόρτιση/επαναφόρτιση της Κάρτας επιβαρύνεται με έξοδα, τα οποία παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Τα ισχύοντα κατά την υπογραφή της παρούσας έξοδα φόρτισης/επαναφόρτισης παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας.

3.3 Οι φορτίσεις της Κάρτας επιτρέπονται εντός των εκάστοτε καθοριζόμενων από την Τράπεζα Ορίων Φόρτισης της Κάρτας ανά συναλλαγή και έτος. Τα Όρια Φόρτισης που ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας, αναφέρονται στην Αίτηση για τη χορήγηση της Κάρτας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

3.4 Ο Κάτοχος δικαιούται να κάνει χρήση της Κάρτας του για συναλλαγές σε επιχειρήσεις (άρθρο 4 πιο κάτω), για λοιπές συναλλαγές (άρθρο 5.1. πιο κάτω) και για αναλήψεις μετρητών (άρθρο 5.2. πιο κάτω), εντός των εκάστοτε καθοριζόμενων από την Τράπεζα Ορίων Συναλλαγών και με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Τα Όρια Συναλλαγών που ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας, παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας.

3.5 Ο Κάτοχος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει από την Τράπεζα τη μεταβολή των Ορίων Φόρτισης ή των Ορίων Συναλλαγών που όρισε με την αίτησή του και η αποδοχή ή μη του αιτήματός του εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Οποιαδήποτε αίτηση του Κατόχου για μεταβολή των Ορίων Φόρτισης υποβάλλεται σε Κατάστημα της Τράπεζας, ενώ οποιαδήποτε αίτηση του Κατόχου για μεταβολή των Ορίων Συναλλαγών της Κάρτας, υποβάλλεται σε Κατάστημα της Τράπεζας, στα Καταστήματα του Δικτύου COSMOTE, καθώς και μέσω της υπηρεσίας InternetBanking της Τράπεζας.


4. Συναλλαγές σε Επιχειρήσεις

4.1 Ο Κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα ως μέσο πληρωμής είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, στις νόμιμες συναλλαγές του με τις επιχειρήσεις που έχουν αναρτημένο το σήμα MASTERCARD και τη δέχονται ως μέσο πληρωμής (επιχειρήσεις), υπoχρεoύμεvoς σε απόδειξη της ταυτότητάς του με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, εφόσον του ζητηθεί. Η Κάρτα δεν παρέχει τη δυνατότητα αγορών με άτοκες δόσεις. Ο Κάτοχος δεν θα χρησιμοποιεί την Κάρτα σε χώρες με στρατηγικές αδυναμίες ως προς το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως περιλαμβάνονται στις Δημόσιες Ανακοινώσεις της FinancialActionTaskForce (F.A.T.F.).

4.2 Η συναλλαγή πραγματοποιείται: α) στις επιχειρήσεις που διαθέτουν φυσικά σημεία πώλησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4.5. πιο κάτω για τις ανέπαφες συναλλαγές, με την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ στα μηχανήματα EFT/POS ή την υπογραφή των αποδείξεων που εκδίδονται από τα μηχανήματα EFT/POS, β) στα ειδικά τερματικά που απαιτούν εισαγωγή της Κάρτας από τον ίδιο τον Κάτοχο (π.χ. αυτόματοι πωλητές), με την εισαγωγή της Κάρτας στο τερματικό, γ) μέσω διαδικτύου ή μετά από τηλεφωνική-ταχυδρομική παραγγελία, με την καταχώριση ή παροχή των ακόλουθων στοιχείων της Κάρτας που ζητούνται κατά περίπτωση: i. Αριθμού Κάρτας, ii. Ημερομηνίας λήξης της Κάρτας, iii. Ονοματεπώνυμου Κατόχου Κάρτας, iv. Τριψήφιου κωδικού επαλήθευσης (CVC2), v. Κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται ή θα απαιτηθεί βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζονται από το διεθνή οργανισμό MASTERCARD. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται, εφ’ όσον στο λογαριασμό της Κάρτας υπάρχει επαρκές υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της συναλλαγής, πλέον τυχόν εξόδων και ποσού για κάλυψη τυχόν συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με την κατά τα παραπάνω πληκτρολόγηση ή υπογραφή ή εισαγωγή Κάρτας ή παροχή στοιχείων, o Kάτoχoς εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να εξοφλεί αντ’ αυτού και για λογαριασμό του το αντίτιμο των νόμιμων συναλλαγών που κατά τα παραπάνω πραγματοποίησε στις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάχθηκε.Για κάθε συναλλαγή στα EFT/POS εκδίδεται γραπτή επιβεβαίωση των εντολών του Κατόχου. Ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών από τον Κάτοχο ισχύουν τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο.

4.3 Ο Κάτοχος δικαιούται με χρήση της Κάρτας του να διενεργεί πάγιες εντολές για την εξόφληση υποχρεώσεών του προς τρίτους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο.

4.4 Για τις συναλλαγές αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, ο Κάτοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, όπως του γνωστοποιούνται από την Τράπεζα, είτε μέσω της ιστοσελίδας της www.nbg.gr, είτε με επιστολή, είτε όπως του γνωστοποιούνται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις στον διαδικτυακό τους τόπο. Ειδικά για τη χρήση της Κάρτας σε ιστότοπους παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (onlinegambling), ο Κάτοχος απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε ιστοτόπους παρόχων χωρίς νόμιμη άδεια, όπως περιλαμβάνονται στη blacklist που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

4.5 Ο Κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη από την Κάρτα δυνατότητα διενέργειας ανέπαφων συναλλαγών, για την εξόφληση του αντιτίμου νόμιμων συναλλαγών του ανεξαρτήτως ποσού. Η ανέπαφη συναλλαγή διενεργείται εφόσον ο Κάτοχος κρατήσει την Κάρτα μπροστά από το ειδικό μηχάνημα αποδοχής (ContactlessEFT/POS), μέχρι το σύστημα να την αναγνωρίσει και να καταγράψει τη συναλλαγή. Εφόσον το ύψος της ανέπαφης συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό που έχει γνωστοποιηθεί στον Κάτοχο κατά την υποβολή της αίτησης έκδοσης της Κάρτας ή στην επιστολή παράδοσης της Κάρτας ως όριο (εφεξής «Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ»), απαιτείται από τον Κάτοχο η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ για την έγκριση και ολοκλήρωσή της.

Ο Κάτοχος, πραγματοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές εντός του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς PIN, εγκρίνει και αποδέχεται την, χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του, εκάστοτε πραγματοποιηθείσα κατά τα ως άνω προβλεπόμενα συναλλαγή και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα ανέκκλητα να χρεώνει την Κάρτα με την ονομαστική αξία της συγκεκριμένης συναλλαγής και να εξοφλεί για λογαριασμό του την επιχείρηση με το ποσό της απόδειξης που εκδίδεται από το μηχάνημα αποδοχής που διαθέτει η επιχείρηση. Για τις λοιπές ανέπαφες συναλλαγές άνω του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α πιο πάνω.

Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών και στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις αυτές, το Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ ενδέχεται να διαμορφώνεται σε διαφορετικό ύψος από αυτό που έχει κοινοποιηθεί στον Κάτοχο κατά την υποβολή της αίτησης έκδοσης της Κάρτας ή στην επιστολή παράδοσης της Κάρτας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία ο Κάτοχος πραγματοποιεί τη συναλλαγή. Ο Κάτοχος οφείλει να μεριμνά για την ενημέρωσή του ως προς το Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ που ισχύει στη χώρα στην οποία επιθυμεί να διενεργήσει συναλλαγή, πριν τη διενέργειά της.

Σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά μηχανήματα αποδοχής (ContactlessEFT/POS), ο Κάτοχος μπορεί να επιλέξει να κάνει χρήση της Κάρτας με τον τρόπο που χρησιμοποιείται στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, δηλαδή με την εισαγωγή της στο EFT/POS και την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ ή την υπογραφή της απόδειξης που εκδίδει το μηχάνημα EFT/POS.

Για τις συναλλαγές κάτω του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ τίθεται όριο συνολικού ποσού συναλλαγών, το σημερινό ύψος του οποίου παρατίθεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας , άνω του οποίου η επόμενη κάτω του Ορίου Ανέπαφη Συναλλαγή θα απορρίπτεται, και για να επιτραπεί πάλι συναλλαγή κάτω του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ, θα πρέπει να προηγηθεί υποχρεωτικά πετυχημένη συναλλαγή με χρήση PIN σε EFT/POS ή σε ΑΤΜ του δικτύου της Τράπεζας.

4.6 Η χρέωση του λογαριασμού της Κάρτας γίνεται την ημέρα εκκαθάρισης της συναλλαγής, η οποία είτε συμπίπτει είτε είναι μεταγενέστερη της ημέρας πραγματοποίησης της συναλλαγής.

4.7 Η Κάρτα είναι μέσο εξόφλησης του τιμήματος νόμιμης συναλλαγής, το οποίο όπως και τους λοιπούς όρους αυτής, ο Κάτοχος έχει συμφωνήσει πριν και ανεξάρτητα από την χρήση της. Η Τράπεζα δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη συμβατικά με τις επιχειρήσεις για τους σκοπούς της παρούσας και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέεται κατ’ αποκλειστικότητα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς τον Κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεωνπρος τον Κάτοχο, ούτε και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία του, ώστε ο Κάτοχος δεν δικαιούται να προβάλει έναντι της Τράπεζας οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή απαίτηση, εκτός εάν ο νόμος ή όσα προβλέπονται στη σύμβαση-πλαίσιοορίζουν διαφορετικά. Εάν η επιχείρηση εκδώσει για οποιονδήποτε λόγο υπέρ του Κατόχου πιστωτικό σημείωμα, η Τράπεζα θα πιστώσει με το ισόπoσo το λογαριασμό της Κάρτας, μόvo όταν το παραπάνω σημείωμα προσκομισθεί στην Τράπεζα.


5. Λοιπές Συναλλαγές – Αναλήψεις – Εκφόρτιση Κάρτας

5.1 Συναλλαγές μέσω i-BankPay:Ο Κάτοχος μπορεί να διενεργεί πληρωμές με την Κάρτα του, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας πληρωμών «i-bankpay» της Τράπεζας και εφ’όσον εγγραφεί στην υπηρεσία αυτή. Οι όροι της υπηρεσίας «i-bankpay» είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.nbg.gr και διατίθενται και σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας.

5.2 Αναλήψεις:Επιτρέπεται στον Κάτοχο να πραγματοποιεί αναλήψεις μετρητών εντός του διαθεσίμου υπολοίπου της Κάρτας του με χρήση PIN, σε οποιοδήποτε ΑΤΜ του δικτύου της Τράπεζας και των άλλων Τραπεζών, εσωτερικού και εξωτερικού και σε καταστήματα άλλων Τραπεζών εξωτερικού μέσω EFT/POS.

Η ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ του δικτύου της Τράπεζας δεν επιβαρύνεται με έξοδα. Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ή Κατάστημα άλλης Τράπεζας στο εσωτερικό και το εξωτερικό επιβαρύνεται με το εκάστοτε σε ισχύ κόστος διατραπεζικής συναλλαγής, το ύψος του οποίου προβλέπεται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Το ισχύον κατά την υπογραφή της παρούσας κόστος διατραπεζικής συναλλαγής παρατίθεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας.

5.2.1 Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής με Κάρτα στα ΑΤΜs καταγράφονται και τηρούνται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας και απεικονίζονται στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα ΑΤΜs, αποτελούν δε πλήρη απόδειξη για τις συναλλαγές αυτές, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών από τον Κάτοχο ισχύουν τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο.Μετά τη χρήση της κάρτας ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει την απόδειξη που εκδίδει το ΑΤΜ.

5.2.2 Η Τράπεζα δύναται να διακόπτει τη λειτουργία των ΑΤΜ λόγω βλάβης ή για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή για λόγους προστασίας του Κατόχου, καθώς και να αναστέλλειτη χρήση της Κάρτας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας.

5.2.3 Ο Κάτοχος, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των συμβαλλομένων και των συναλλαγών, παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη βιντεοσκόπηση των συναλλαγών του στα ΑΤΜ της Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών, καθώς και για τη μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων με την Τράπεζα στις περιπτώσεις δήλωσης κλοπής ή απώλειας της Κάρτας ή του ΡΙΝ του.

5.3 Εκφόρτιση:Ο Κάτοχος μπορεί να εισπράξει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο του διαθέσιμου υπολοίπου της Κάρτας του, εφ’ όσον τηρεί τις διατάξεις των παρόντων Όρων και η Κάρτα του δεν παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο, είτε με μεταφορά του διαθεσίμου υπολοίπου από την Κάρτα σε λογαριασμό του που τηρεί στην Τράπεζα μέσω της υπηρεσίας internetbanking, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης, ή μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε με μετρητά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, αφού καταβάλει τα τυχόν έξοδα που προβλέπονται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Τα ισχύοντα κατά την υπογραφή της παρούσας έξοδα εκφόρτισης παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Η Τράπεζα μπορεί να γνωστοποιήσει στο μέλλον στον Κάτοχο και άλλους τρόπους εκφόρτισης της Κάρτας, με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο.

Το ετήσιο όριο εκφόρτισης της Κάρτας παρατίθεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας.


6. Χρεωστικό Υπόλοιπο

Η λειτουργικότητα της Κάρτας δεν επιτρέπει την υπέρβαση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της. Σε περίπτωση όμως που προκύψει τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο από την χρήση της Κάρτας, οποιαδήποτε φόρτιση της Κάρτας θα αχθεί σε κάλυψη του χρεωστικού υπολοίπου, ενώ ο Κάτοχος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε τυχόν ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή του από την παρούσα, οποιονδήποτε λογαριασμό του τηρεί στην Τράπεζα. Η εξουσιοδότηση αυτή συμφωνείται ανέκκλητη, καθόσον αφορά στο συμφέρον αμφοτέρων των συμβαλλομένων.


7. Πιστωτικό Υπόλοιπο

Με την λήξη ισχύος της Κάρτας, αυτή δεν ανανεώνεται ώστε, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον δεν υπερβαίνει τα έξοδα εκφόρτισης της Κάρτας, θα παραμένει στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο μεγαλύτερο των εξόδων εκφόρτισης, αυτό θα παραμένει διαθέσιμο στον πελάτη για εκφόρτιση.


8. Συναλλαγές σε Συνάλλαγμα

Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, το ποσό της συναλλαγής δεσμεύεται κατά τη στιγμή της διενέργειάς της, πλέον ενός ποσοστού, το σημερινό ύψος του οποίου αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη, για τυχόν συναλλαγματική διαφορά, το οποίο ποσοστό αποδεσμεύεται εν όλω ή εν μέρει κατά την εκκαθάριση και χρέωση της συναλλαγής στο λογαριασμό της Κάρτας. Η συναλλαγή σε συνάλλαγμα επιβαρύνεται με έξοδα, το σημερινό ύψος των οποίων αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Η αξία της συναλλαγής μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ με βάση την τιμή που ορίζει ο διεθνής οργανισμός MASTERCARD, κατά την ημερομηνία και ώρα επεξεργασίας και εκκαθάρισης της συναλλαγής. Ο Κάτοχος μπορεί να πληροφορείται τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές μετατροπής των νομισμάτων που χρησιμοποιεί ο ως άνω διεθνής οργανισμός μέσω της ιστοσελίδας αυτού (https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html), στην οποία διατίθεται ηλεκτρονικός μηχανισμός μετατροπής.Έχοντας υπ’ όψη ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται συνεχώς, η ισοτιμία που εφαρμόζεται κατά το χρόνο επεξεργασίας και εκκαθάρισης της συναλλαγής, ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή που ισχύει κατά το χρόνο πραγματοποίησής της. Στην κίνηση της Κάρτας για την οποία ενημερώνεται ο Κάτοχος κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 12, εμφανίζεται το αντίτιμο των συναλλαγών αυτών, το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν και η συναλλαγματική ισοτιμία για την πληροφόρηση του Κατόχου.


9. Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Η Κάρτα συνδέεται με Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Τράπεζας και της COSMOTE. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Τράπεζας, απαιτείται η εγγραφή του Κατόχου σε αυτό, ενώ η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της COSMOTE είναι αυτόματη, ώστε η υπογραφή της παρούσας από τον Κάτοχο συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του Προγράμματος Επιβράβευσης της COSMOTE. Οι όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης της Τράπεζας είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.go4more.gr, όπου αναλυτικά περιγράφονται και οι τρόποι εγγραφής στο Πρόγραμμα, ενώ διατίθενται και σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας. Οι όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης της COSMOTE είναι αναρτημένοι στο www.cosmoteprepaid.gr, ενώ διατίθενται και σε κάθε Κατάστημα του Δικτύου COSMOTE.


10. Επιπλέον Κάρτες

Μετά από αίτηση του Κατόχου, η Τράπεζα εξετάζει τη χορήγηση σε αυτόν έως τριών (3) επιπλέον Καρτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από ενήλικα μέλη της οικογένειάς του. Ο Κάτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε πρόσωπο στο οποίο θα παραδώσει την Κάρτα, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της και φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την εκ μέρους κάθε χρήστη πιστή τήρηση των όρων της παρούσας και για τις κινήσεις των Καρτών αυτών, θεωρουμένης κάθε συναλλαγής με οποιαδήποτε Κάρτα εκδόθηκε κατά τα άνω, ως διενεργηθείσα από τον ίδιο τον Κάτοχο. Σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων Καρτών, τα Όρια Συναλλαγών και τα Όρια Φόρτισης παραμένουν τα ίδια και ισχύουν αθροιστικά για όλες τις Κάρτες.


11. Επιβαρύνσεις

Η εφάπαξ συνδρομή έκδοσης, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις και έξοδα συναλλαγών με την Κάρτα γνωστοποιούνται στον Κάτοχο κατά την υποβολή της αίτησης για έκδοση της Κάρτας και πριν την αποδοχή των Όρων Χορήγησης και Χρήσης της Κάρτας και παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Οι επιβαρύνσεις και τα έξοδα συναλλαγών που εκάστοτε ισχύουν, παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, το οποίο είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών καρτών, να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις επιβαρύνσεις, ενημερώνοντας σχετικά τον Κάτοχο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Τυχόν τροποποίηση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr και παρατίθεται στο Τιμολόγιο εργασιών αυτής που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο κατά τα άνω.


12. Ενημέρωση

Ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις κινήσεις της Κάρτας του και το διαθέσιμο υπόλοιπο αυτής: α) μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, β) μέσω της υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης, γ) μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας, τηλ. 181818 και +30 210 4848484 (από το εξωτερικό), δ) μέσω της εφαρμογής Cosmote Prepaid. Μέσω της υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας, ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των λογαριασμών της Κάρτας του.Ο Κάτοχος οφείλει να παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών της Κάρτας του και να ειδοποιεί αμέσως την Τράπεζα σχετικά με μη εγκεκριμένες ή εσφαλμένες συναλλαγές. Εάν ο Κάτοχος αμφισβητεί το περιεχόμενο λογαριασμού, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, άμεσα με έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρειες τα στοιχεία που αποδεικνύουν το λάθος. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι οι κατά τα άνω λογαριασμοί, εξάγονται από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των χρεώσεων και πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτούς, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης.


13. Τροποποίηση Όρων

Λόγω της αόριστης διάρκειας της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή και τροποποίησης των όρων της, για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη, προ δύο (2) μηνών, γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Κάτοχο, ο οποίος σε περίπτωση μη αποδοχής της τροποποίησης δικαιούται να καταγγείλειτην παρούσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.3. πιο κάτω.Η κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση της τροποποίησης στον Κάτοχο, μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της Τράπεζας. Ο Κάτοχος αποδέχεται, ότι η Τράπεζα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων εξατομικευμένης ή μη ενημέρωσής του κατά τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης, δικαιούται να κάνει χρήση και όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση), sms, telefax ή και μαγνητοφωνημένης τηλεφωνικής συνομιλίας (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Τράπεζας), χωρίς όμως να καταλογίζονται στην Τράπεζα ανυπαίτια γι’ αυτή σφάλματα, περικοπές, καθυστερήσεις κλπ., κατά τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω μεθόδων ενημέρωσης. Η παράλειψη από τον Κάτοχο να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις του στην Τράπεζα εντός τουχρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση ή η χρήση της Κάρτας μετά την παρέλευση του πιο πάνω χρονικού διαστήματος, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Κατόχου της σχετικής τροποποίησης.

14. Ισχύς

Κάθε Κάρτα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ, μέχρι το τέλος του μήνα που είναι αποτυπωμένος στην Κάρτα. Εφ’όσον ο Κάτοχος επιθυμεί την έκδοση νέας Κάρτας πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση φθοράς ή καταστροφής της παλαιάς Κάρτας. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’όσον υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στην παλαιά Κάρτα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα ανωτέρω στον όρο 7.


15. Απώλεια Κάρτας  Διαρροή ΡIΝ – Υποχρεώσεις και Ευθύνη του Κατόχου

Ο Κάτoχoς oφείλει vα μεριμvά για τηv αποτελεσματική φύλαξη της Κάρτας και του PIN τoυ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1.2 έως 2 πιο πάνω. Τυχόv απώλεια ή κλoπή της Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ ή χρήση της κάρτας από μη δικαιούχο ή μη εγκεκριμένη χρήση της,πρέπει vα γvωστoπoιoύvται αμελλητίστην Τράπεζα με κάθε πρόσφoρo τρόπo και με έγγραφo. Σε περίπτωση τηλεφωνικής γνωστοποίησης αυτή καταγράφεται σε μαγνητικό μέσο. Η Τράπεζα θέτει στη διάθεση του Κατόχου σε διαρκή (24ωρη) βάση ειδική τηλεφωνική υπηρεσία (από την Ελλάδα: 181818 και από το εξωτερικό: +30 210 4848484, για τη γνωστοποίηση της απώλειας ή κλοπής ή μη εγκεκριμένης χρήσης της Κάρτας ή διαρροής του ΡΙΝ και, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κατόχου, του παρέχει τα μέσα που απαιτούνται για να αποδείξει εντός προθεσμίας 18 μηνών από τη γνωστοποίηση ότι πράγματι προέβη σ’ αυτήν. Ο Κάτοχος ουδεμία οικονομική συνέπεια φέρει για οποιαδήποτε χρήση της κάρτας ή και του ΡΙΝ μετά τη γνωστοποίηση, εκτός εάν ενήργησε με δόλο. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, μέχρι τη γνωστοποίηση, ο Κάτοχος ευθύνεται μέχρι του ποσού των 150 € για τις συναλλαγές που έγιναν με χρήση της απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN. Ο Κάτοχος ευθύνεται χωρίς περιορισμό για όλες τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν με τη χρήση της Κάρτας ή του διαρρεύσαντος ΡΙΝ εάν ενήργησε με δόλο, είτε δεν τήρησε μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και ιδιαίτερα ως προς την αμελλητί ειδοποίηση της Τράπεζας και ως προς την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας του και του ΡΙΝ, από πρόθεση ή από βαρεία αμέλεια.Ο Κάτoχoς υπoχρεoύται vα πρoσφέρει στηv Τράπεζα κάθε δυvατή συvδρoμή για τov περιoρισμό τωv δυσμεvώv συvεπειώv από τηv κατά τα παραπάvω κλoπή, απώλεια ή διαρροή.

Σε κάθε περίπτωση γvωστoπoίησης από τov Κάτoχo απώλειας Κάρτας ή/και διαρροής του PIN, η Τράπεζα, προβαίνει άμεσα στην ακύρωσή της. Εφ’όσον ο Κάτοχος επιθυμεί να του χορηγηθεί νέα Κάρτα, οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση προς την Τράπεζα μέσω Καταστήματος του Δικτύου COSMOTE για έκδοση νέας Κάρτας. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της απολεσθείσας/κλαπείσας Κάρτας δεν μεταφέρεται στη νέα που τυχόν εκδοθεί και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στους όρους 5.3. και 7 ανωτέρω.


16. Αναστολή Χρήσης της Κάρτας

Η Τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τη χρήση της Κάρτας, για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με την ασφάλεια της Κάρτας ή την υπόνοια μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης αυτής ή για λόγους σχετικούς με την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Κατόχου ή της διαμόρφωσης του οικονομικού / συναλλακτικού του προφίλ, όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα ενημερώνει τον Κάτοχο με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο, για την αναστολή της χρήσης της Κάρτας και τους λόγους της αναστολής, εφ’όσον είναι εφικτό πριν την αναστολή της χρήσης της Κάρτας ή το αργότερο αμέσως μετά, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από άλλη συναφή κοινοτική ή εθνική νομοθεσία. Εφ’όσον η ενημέρωση γίνει με τηλεφωνική επικοινωνία, αυτή καταγράφεται για λόγους ασφαλείας σε μαγνητικό μέσο. Εφ’όσον πάψουν να υφίστανται οι λόγοι της αναστολής, η Τράπεζα προβαίνει είτε στην άρση της είτε στην αντικατάσταση της Κάρτας με νέα.


17. Καταγγελία Σύμβασης – Ακύρωση Κάρτας

17.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η Τράπεζα δικαιούται να την καταγγείλει με άμεση ισχύκαι να ακυρώσει την Κάρτα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα την απόφασή της στον Κάτοχο. Το ίδιο δικαίωμα έχει η Τράπεζα σε περίπτωση λήξης ή διακοπής της συνεργασίας της με την COSMOTE για οποιονδήποτε λόγο.

17.2 Περαιτέρω, έχοντας υπ’ όψη ότι η παρούσα σύμβαση είναι αόριστης διάρκειας, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει οποτεδήποτε και να ακυρώσει την Κάρτα, ειδοποιώντας προς τούτο εγγράφως τον Κάτοχο δύο (2) μήνες πριν.

17.3 Ο Κάτοχος δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφο προς την Τράπεζα, ακυρώνοντας ταυτόχρονα την Κάρτα, με τον τεμαχισμό της και την παράδοσή της σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Μέχρι την παράδοσή της κατά τα άνω, ο Κάτοχος ευθύνεται πλήρως για τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν με την Κάρτα.

17.4 Τυχόν καταγγελία της σύμβασης-πλαίσιο από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα, επιφέρει και τη λήξη της παρούσας.


18. Πιστοποίηση και Επαλήθευση ταυτότητας - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κάρτα χορηγείται κατόπιν συλλογής των απαιτούμενων επιβεβαιωτικών εγγράφων και εκπλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του πελάτη, όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Κατόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στη ρήτρα, την οποία έχει υπογράψει ο Κάτοχος κατά την έναρξη της συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα ή στην αίτηση χορήγησης της Κάρτας, η οποία υπογράφεται από τον Κάτοχο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


19. Επικοινωνία

19.1 Ο Κάτοχος πρέπει να ειδοποιεί με έγγραφο την Τράπεζα και την Cosmote χωρίς καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Κάθε επικοινωνία με τον Κάτοχο θα γίνεται στον δηλωθέντα από αυτόν αριθμό κινητού τηλεφώνου που αναγράφεται στην αίτηση για τη χορήγηση της Κάρτας, εκτός εάν ειδοποιήσει την Τράπεζα και την COSMOTE για την αλλαγή του.

19.2 Ο Κάτοχος παρέχει με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του προς την Τράπεζα να επικοινωνεί μαζί του οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε περίπτωση υπόνοιας διενέργειας αντικανονικής συναλλαγής με την Κάρτα του, για επιβεβαίωση των στοιχείων του. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτή καταγράφεται για λόγους προστασίας των συμφερόντων του Κατόχου.


20. Μερική Ακυρότητα – Δικαιώματα

Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων. Τυχόν καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει δικαίωμά της δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από αυτό.


21. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

21.1 Για κάθε παράπονο ή διαφορά του Κατόχου έναντι της Τράπεζας, μπορεί ο πρώτος να απευθύνεται στο Κατάστημα συνεργασίας του, στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Θεσσαλονίκης 125, 18346 Μοσχάτο, τηλ. 181818 και +30 210 4848484 (από το εξωτερικό),στον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας, Ομήρου 30, 10672 Αθήνα, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: CUSTOMER.SERVICE@NBG.GR και τέλος στο Γραφείο Συνηγόρου του Πελάτη, Λεωφ. Συγγρού, 103-105, 11745, Β’ Κτήριο Εθνικής Ασφαλιστικής, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sinigoros@nbg.gr. Περαιτέρω, για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο Κάτοχος έχει στη διάθεσή του ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απευθυνόμενος: στον Συνήγορο Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.: 210 6460862, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Ιστοσελίδα: http://www.synigoroskatanaloti.gr, στον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα, τηλ.: 210 3376700, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@bank-invest-omb.gr, και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού του αρ. 11 Ν. 2251/1994 που εδρεύουν στις κατά τόπο Περιφέρειες.

21.2 Κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, ορίζονται είτε τα δικαστήρια τα οποία είναι αρμόδια κατά τον ΚΠολΔ (όπως του τόπου κατοικίας του Κατόχου ή του τόπου σύναψης της σύμβασης) είτε τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.