Αλβανία

Ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στην Αλβανία μέσω της AMC, προσφέροντας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η AMC βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2014, ο οποίος πρόκειται να δημοσιευθεί το 2015.

Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η AMC ενσωματώνει τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία τεκμηριώνεται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας στους στόχους των καθημερινών δραστηριοτήτων της εταιρείας.Το Τμήμα Εταιρικών Σχέσεων (Corporate Affairs Department) είναι αρμόδιο για θέματα και προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, με απευθείας αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συνεργάζεται στενά με όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας, και συμμετέχει στο δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ και του Ομίλου DT.

Κατά τη διάρκεια του έτους και με διάφορες αφορμές, διάφορα μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας για την ανακύκλωση των κινητών τηλεφώνων, την εξοικονόμηση ηλεκτρισμού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο φωτισμό και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη συλλογή και ορθή διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν μερικά σχετικά παραδείγματα.

Οι βασικοί δείκτες επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, το 2014, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

AMC

Χρηματοοικονομική Επίδοση

Κύκλος εργασιών (εκ. €)

81,5

Αποδοχές και παροχές προσωπικού (εκ. €)

Non Disclosable

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εκ. €)

Non Disclosable

EBITDA εκ. €)

29,8

Προσαρμοσμένο EBITDA (εκ. €)

29,8

Αγορά

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας

-

Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

2.056.413

Συνδρομητές ευρυζωνικών συνδέσεων

-

Συνδρομητές TV

-

Εργαζόμενοι

Αριθμός εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας

452

Ποσοστό γυναικών εργαζομένων (%)

60%

Εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις (%)

0%

Αποχωρήσεις ως ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων (%)

5%

Θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων)

0

Μη-θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων)

0

Μη-θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός ημερών που απωλέσθησαν) *

0

Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας (ώρες/εργαζόμενο)

3,07

Ώρες εκπαίδευσης (ώρες/εργαζόμενο)

15,63

Κοινωνία

Χορηγίες/Δωρεές (σε είδος και €)

110.900

Αριθμός εθελοντικών πρωτοβουλιών

1

Ώρες εργασίας που επενδύθηκαν για την οργάνωση και υλοποίηση εθελοντικών πρωτοβουλιών

80

Εθελοντισμός εργαζομένων (αριθμός εργαζομένων)

35

Αριθμός ατόμων που υποστηρίχθηκαν (εκτίμηση)

1.000

Περιβάλλον

Κατανάλωση ηλεκτρισμού (GWh)

19,43

Κατανάλωση καυσίμων και χρήση τηλεθέρμανσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις (GWh)

7,57

Κατανάλωση στόλου αυτοκινήτων (GWh)

1,27

Άμεσες (scope 1) εκπομπές CO2 (t)

2.330,15

Έμμεσες (scope 2) εκπομπές CO2 (t)

77,73

Επικίνδυνα απόβλητα (t)

29,14

Μη επικίνδυνα τεχνικά απόβλητα από λειτουργίες τηλεπικοινωνιών (t)

2,23

Ανακύκλωση τηλεφωνικών συσκευών (σταθερής και κινητής) και εξαρτημάτων (t)

0

Αριθμός εξειδικευμένων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας και ανεξαρτήτων ιδρυμάτων

4

* Ο αριθμός των ημερών που απωλέσθησαν αναφέρεται σε ημερολογιακές ημέρες.

Αγορά

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.

Με στόχο την ασφάλεια και τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, το 2014, οι εργαζόμενοι της AMC ενημερώθηκαν σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων και συμμετείχαν σε ένα εσωτερικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Στην κατεύθυνση της υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ("Υπεύθυνες Προμήθειες") η AMC αξιολογεί τους πλέον σημαντικούς προμηθευτές και συνεργάτες ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η Υγεία & Ασφάλεια και η εταιρική υπευθυνότητα. Η διαδικασία αυτή συντελεί στην προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και παρακινεί τους προμηθευτές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και τις πρωτοβουλίες / διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης το 2014 περιελάμβανε 17 προμηθευτές του Ομίλου ΟΤΕ και 22 τοπικούς προμηθευτές, οι οποίοι και έπρεπε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της επιδοσής τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, οι προμηθευτές αξιολογήθηκαν από τις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της εταιρείας. Ο συντονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης έγινε από τον Όμιλο ΟΤΕ, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Τα αποτελέσματα και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν εξετάζονται στη συνέχεια από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Εργαζόμενοι

Η AMC θεωρεί τους εργαζόμενους ως τον πυρήνα της εταιρείας. Παρέχει εκπαίδευση και στοχευμένη επιμόρφωση στο προσωπικό της, ώστε να αποκτήσει και να διατηρήσει όλα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εταιρεία.

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση έργων, την ηγεσία και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης σε θέματα όπως η διασύνδεση δικτυακού εξοπλισμού Cisco, ο εσωτερικός έλεγχος συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η διαχείριση ασφάλειας εξωτερικού (international security management), η ασφαλής αναρρίχηση και οι διαδικασίες διάσωσης, τα διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια με αντικείμενο την Υγεία και Ασφάλεια. Συνολικά 668 εργαζόμενοι παρακολούθησαν 1.344 ώρες εκπαίδευσης σε διάφορα θέματα, όπως είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η πυροπροστασία, η ασφαλής αναρρίχηση και εργασία σε ύψος, η χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι πρώτες βοήθειες, η ασφάλεια των καταστημάτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα πωλήσεων. Πραγματοποιήθηκαν 1.714 ώρες εκπαίδευσης με θεματολογία που αφορούσε στους εργαζόμενους των πωλήσεων (170 άτομα) αποκλειστικά. Όλοι συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης για τα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά, τις υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών με επιτυχία.

Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν το 2014, συμμετείχε και προσωπικό συνεργατών μας (π.χ. δίκτυο διανομέων, συνεργάτες για εισαγωγή δεδομένων (data entry partners), διαφημιστικά γραφεία).

Η συμμετοχή των εργαζομένων της AMC στην "Έρευνα Στιγμής" (Pulse Survey) του 2014 ήταν υψηλή και τα αποτέλεσματα για την ικανοποίηση των εργαζομένων ήταν θετικά.

Κοινωνία

Ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, η AMC επιδιώκει την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος, και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον εντοπισμό και τη βοήθεια των περιθωριοποιημένων ομάδων και ιδιαίτερα εκείνων με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις για την  κάλυψη των αναγκών των ομάδων αυτών.

Το 2014, η AMC ενίσχυσε τις δραστηριότητες του ιδρύματος για παιδιά με σύνδρομο Down, παρέχοντας την τηλεπικοινωνιακή υποδομή, αλλά και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, στο νεοσύστατο Κέντρο του Ιδρύματος. Με τη συνεισφορά αυτή, το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου μπορεί να ενημερώνεται για όλες τις τελευταίες σχετικές εξελίξεις και να πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες με τρόπο επωφελή για τους νεαρούς ασθενείς. Επιπλέον, η AMC κάλυψε τα έξοδα της θεραπευτικής αγωγής των παιδιών που φιλοξενούνται στο Κέντρο, για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Στην προσπάθειά της να συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η AMC σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρείχε, σε τρία δημόσια κέντρα υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές στη νότια Αλβανία, τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό καθώς και την υποδομή για υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ιατρικές γνωματεύσεις από εξειδικευμένα νοσοκομεία σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητή τηλεφωνία μπορεί να περιορίζει το αίσθημα της μοναξιάς που συχνά αισθάνονται οι ηλικιωμένοι, η AMC προσέφερε, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κινητά τηλέφωνα και δωρεάν χρόνο ομιλίας στους τρόφιμους του γηροκομείου των Τιράνων καθώς και σε όσους επισκέπτονται συχνά το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων των Τιράνων, ώστε να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογίες επικοινωνίας.

Επιπλέον, η AMC έχει δωρίσει μία σειρά πολυμηχανημάτων γραφείου σε διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Περιβάλλον

Η AMC έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει, από το 2012, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004. Μέσω του πιστοποιημένου ΣΠΔ η εταιρεία παρακολουθεί τεκμηριωμένα τις δράσεις που υλοποιεί για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, εντοπίζει πρόσθετες περιβαλλοντικές πτυχές της λειτουργίας της και βελτιώνει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιούνται αναδεικνύουν τα επιτεύγματα της εταιρείας στην κατεύθυνση της προστάσιας του περιβάλλοντος. Το 2014, ο κατάλογος των περιβαλλοντικών προγραμμάτων εμπλουτίστηκε με δύο νέα προγράμματα με αντικείμενο την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και νερού ώστε μελλοντικά να υπάρξει κατάλληλη στοχοθεσία.

Το 2014, η AMC επαναξιολόγησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εξετάζοντάς τες στο πλαίσιο διαφορετικών σεναρίων λειτουργίας (κανονικές συνθήκες, μη-κανονικές συνθήκες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης). Στην αξιολόγηση αυτή κλήθηκαν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια της όλης διαδικασίας αλλά και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευασθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.

Το 2014, η AMC ενίσχυσε την ΜΚΟ "Green Line", η οποία την περίοδο Μάϊος – Ιούνιος 2014 οργάνωσε μία σειρά από συναντήσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις οποίες συμμετείχαν οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της χώρας. Οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης περιελάμβαναν τον καθαρισμό ακτών, ενώ εργαζόμενοι της AMC συμμετείχαν στις δράσεις συλλογής των απορριμμάτων από τους κεντρικούς δρόμους του Δυρραχίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αλβανίας.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.