Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ

Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής και του πλαισίου Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στις ενότητες Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Διακυβέρνηση και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι θυγατρικές εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας Ομίλου ΟΤΕ, οφείλουν να ακολουθούν τη στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου ΟΤΕ και είναι υπεύθυνες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δικές τους δομές οργάνωσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο, και τη δημοσίευση απολογισμών σχετικά με τις επιδόσεις τους.

Εκτός της Ελλάδας, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στη Ρουμανία και την Αλβανία.

Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κυρίως μέσω της Telekom Romania. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των δύο παρόχων που συνθέτουν την Telekom Romania, Telekom Romania Mobile Communications και Telekom Romania Communications, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.
Στην Αλβανία, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μέσω της AMC. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.