Στρατηγική για την Αγορά

Ο OTE και η COSMOTE έχουν θέσει ως βασική τους προτεραιότητα, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Στόχος των δύο εταιρειών είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους στην αγορά, επιδεικνύοντας πελατοκεντρικό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα, καθώς και αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ψηφιακής Ελλάδας.

Ο συντονισμός της στρατηγικής και διαμόρφωσης πολιτικών σε θέματα που άπτονται της αγοράς, πραγματοποιείται σε όλο το εύρος των Γενικών Διευθύνσεων των εταιρειών, μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο επιβλέπει ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Συμβούλιο Δ/νσης. Στην διαδικασία σχεδιασμού του Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αξιολογήσεις της αγοράς καθώς και των ρυθμιστικών και εμπορικών κινδύνων και ευκαιριών.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, επιδιώκουν να προσφέρουν «υπεύθυνα» προϊόντα και υπηρεσίες, με την ανάλογη σήμανση και πληροφόρηση, ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους ασφάλεια στη χρήση για όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή πλαισίου ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Tο σύνολο των προϊόντων προς πώληση, τα συνοδευτικά προϊόντα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, έχουν πιστοποιηθεί και φέρουν όλες τις υποχρεωτικές σημάνσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις οδηγίες και τους κανονισμούς σχετικά με την ασφαλή χρήση και τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Και οι δύο εταιρείες ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών και στηρίζουν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Η επικοινωνία που αφορά στο marketing, γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ενώ οι εταιρείες εργάζονται συνεχώς για ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων, ώστε να εξασφαλίζουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Τέλος, οι δύο εταιρείες έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που προκύπτουν από την εφοδιαστική τους αλυσίδα και εργάζονται για την ανάπτυξη κοινωνικών (με αναφορά σε θέματα εργασιακά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και περιβαλλοντικών υπεύθυνων πρακτικών.

Επιτεύγματα για το 2014

  • Περαιτέρω ανάπτυξη υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. OTE Business Cloud, υπηρεσία διαχείρισης εταιρικού στόλου, λύσεις υπηρεσιών επικοινωνίας μεταξύ συσκευών M2M- σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ.
  • Υποστήριξη ερευνών και καινοτόμων προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον καταλυτικό ρόλο του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη της κοινωνίας και την οικονομική ανάπτυξη.
  • Και οι 2 εταιρείες ενημέρωσαν πάνω από 57.000 άτομα για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
  • Οι πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΟΤΕ και της COSMOTE αναγνωρίζονται από τους πολίτες, κατατάσσοντας τις εταιρείες στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 σε ότι αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και συγκεκριμένα:

• Το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εμπορική Διάθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών Επικοινωνιών»,

• Το «Σχεδιασμό, Υλοποίηση, Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων, Συστημάτων Επικοινωνιών, Υποδομών Πληροφορικής»,

• Τις «Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών»,

• Τις «Υποστηρικτικές Λειτουργίες» και τη «Λειτουργία Καταστημάτων»,

  • Πιστοποίηση Tier III (Concurrently Maintainable), για την COSMOTE, για την αναβάθμιση του υφιστάμενου ΙΤ Data Center, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του.
  • Η COSMOTE αντιμετώπισε το 82% και ο ΟΤΕ το 52% των παραπόνων, εντός 2 ημερών.
  • H συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών ενσωματώθηκε στις ρήτρες των συμβάσεων με τους προμηθευτές.
  • Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αξιολόγησαν τους προμηθευτές τους που αντιπροσωπεύουν το 72% και 95% αντίστοιχα, του ετήσιου όγκου προμηθειών τους.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.