Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σήμερα, εξίσου ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούνται ή τα προϊόντα / υπηρεσίες που προμηθεύονται.

Διαφορετικοί προμηθευτές συμμετέχουν στη διαδικασία προμηθειών, δημιουργώντας ένα μοντέλο, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων και πληροφοριών, που οδηγούν στην παροχή του τελικού προϊόντος στον πελάτη. Λαμβάνοντας υπόψη, τις αυξημένες πιέσεις που πηγάζουν από τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα εξασφαλίζει την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας και θα ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη. Μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακόμα και στη δύσκολη υφιστάμενη οικονομική και πολιτική κατάσταση, στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις και διαμορφώνει μια πολιτική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα του επιτρέπει να:

  • Αποφεύγει τους κινδύνους που απορρέουν από την συνεργασία με προμηθευτές που παρουσιάζουν ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά ή / και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Μεγιστοποιεί την ποιότητα και την αξία του τελικού προϊόντος, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
  • Βελτιστοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.
  • Συνεργάζεται στενά με το δίκτυο προμηθευτών του, προκειμένου να αναγνωρίζονται άμεσα οι αλλαγές στην τεχνολογία και την οικονομία και στη συνέχεια να διαμορφώνονται τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και προσαρμογής.
  • Διασφαλίζει την λειτουργία των προμηθευτών σύμφωνα με εμπορικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, εξετάζοντας τις σχετικές πιστοποιήσεις τους.
  • Διατηρεί ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας με όλα τα μέρη της αλυσίδας προμηθειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προληπτική αντίδραση σε πιθανές αλλαγές / απειλές της αγοράς.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE παρακολουθούν τις εξελίξεις σε διεθνές και κλαδικό επίπεδο για θέματα υπεύθυνης διαχείρισης των προμηθευτών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της προσέγγισής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μέσω της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία GeSI (Global e-Sustainability Initiative), έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων της μελέτης του 2014 που ανέθεσαν η πρωτοβουλία GeSI και η Συμμαχία της Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών Ειδών (Electronic Industry Citizenship Coalition - EICC), κατά την οποία διερευνήθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές του Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct – CoC) και του Επικυρωμένου Πρωτοκόλλου Ελέγχων (Validated Audit Protocol – VAP) της Συμμαχίας της Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών Ειδών και των Κατευθυντήριων Γραμμών για Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες της Συνεργασίας Κοινών Ελέγχων (Joint Audit Cooperation - JAC).  Η JAC αποτελεί μια συνεργασία των εταιρειών τηλεπικοινωνιών με στόχο τόσο την προώθηση ασφαλών και δίκαιων συνθηκών εργασίας, όσο και την υπεύθυνη, κοινωνική και περιβαλλοντική διαχείριση μέσω του έλεγχου, της αξιολόγησης και της προώθησης των προτύπων βιωσιμότητας και τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Επίσης, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεργάζεται με τη DT.  Ο τρόπος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που εφαρμόζει η DT, αξιολογείται πολύ θετικά (η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αξιολογηθεί ως «Best in Class») από σχετικούς οίκους αξιολόγησης (π.χ. SAM).  

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.