Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE είναι σταθερά προσηλωμένοι στην τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών της αγοράς τηλεπικοινωνιών, στην Ελλάδα και τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές τους. Επιπλέον, έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται με κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, που αφενός προστατεύει τα συμφέροντα τους και αφετέρου συμβάλλει στην γενικότερη ευημερία της κοινωνίας.

Ο OTE, από το 2011, και η COSMOTE, από το 2006, διαμόρφωσαν σχετικές εσωτερικές πολιτικές, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και να συστηματοποιήσουν τους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς. Η Πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ για τη συμμόρφωση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, η οποία καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και των εργαζομένων της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού, τέθηκε σε ισχύ το 2013.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, διέπεται τόσο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από εθνικές διατάξεις περί ανταγωνισμού, καθώς επίσης και από ειδικές ρυθμίσεις για τον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες καλύπτουν θέματα, όπως: αριθμοδότηση, αδειοδότηση, τιμολόγια, καθολική υπηρεσία, υπηρεσίες χονδρικής (αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, διασύνδεση, μισθωμένες γραμμές, χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση), καθώς και ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Νόμος 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» εισήγαγε τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 4070/2012, ο οποίος είχε ενσωματώσει τις ισχύουσες Οδηγίες και Κανονισμούς της Ε.Ε. για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο ΟΤΕ παραμένει ορισμένος Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας. Τον Μάρτιο του 2014, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή του συνόλου ή στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας στο σύνολο της επικράτειας, ενώ τον Μάρτιο του 2015 δημοσίευσε το τεύχος προκήρυξης της δημοπρασίας για την ανάδειξη επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας. Μετά από τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, η κατάθεση φακέλων αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για την 25/05/2015, η δε διενέργεια της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων την 16/07/2015

Επιπρόσθετα, για το 2015 αναμένουμε την πραγματοποίηση της διαδικασίας αναλύσεων αγορών με βάση το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω της οποίας η ΕΕΤΤ επιβάλλει «ex ante» ρυθμιστικούς περιορισμούς στον ΟΤΕ που επηρεάζουν την επιχειρηματική πολιτική του ΟΤΕ. Ειδικότερα, για τη σταθερή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ υπόκειται σε περιορισμούς, όσον αφορά την τιμολόγηση, ενώ οι ανταγωνιστές του δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, διότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕΤΤ, δεν διαθέτουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά (ΣΙΑ). Στις αγορές που έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ανταγωνισμού, η κατάργηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ρυθμιστικής βεβαιότητας που προωθεί τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, ενώ παράλληλα, η διατήρηση ή επιβολή νέων ρυθμίσεων στις αγορές που δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός θα πρέπει να μην αποτρέπουν αλλά να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ έχει ήδη υποβάλλει στην ΕΕΤΤ πρόταση για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring που θα δώσει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να λαμβάνουν ταχύτητες έως 100 Mbps.

Σε θέματα τιμολογίων, ο ΟΤΕ επιδιώκει τη διασφάλιση της ταχείας έγκρισης από την ΕΕΤΤ των υποβληθέντων οικονομικών προγραμμάτων του, της βελτίωσης του μοντέλου έγκρισης των πακέτων του ΟΤΕ αλλά και της κατάργησης των σχετικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών σε υπηρεσίες που έχει αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός.

Τέλος, από τις 23/11/2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την με αριθμός 696/115/11-7-2013 απόφαση της ΕΕΤΤ, η οποία τροποποιήθηκε με τις 708/14/20-2-2014 και 735/006/9-10-2014 αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Ρυθμιστικές Πράξεις το 2014

Το 2014, ο OTE και η COSMOTE ενεπλάκησαν σε μια σειρά ρυθμιστικών και διοικητικών διαφορών με την EETT.  Αυτές σχετίζονται με επτά (7) ακροάσεις (ακροαματικές διαδικασίες) κατά του OTE σχετικά με τα εξής: απόρριψη αιτημάτων για παροχή τοπικών βρόχων, ενεργοποίηση ασύρματης ζεύξης στα πλαίσια της διασύνδεσης και της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, μεταφορά γραμμών συνδρομητών παρόχου και διακοπή υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο λόγω οφειλών παρόχου. Επίσης, υπήρξε και μία (1) αγωγή κατά της COSMOTE, αναφορικά με θέματα ανταγωνισμού και ρυθμίσεων, καθώς και μία (1) ακρόαση της COSMOTE για θέματα φορητότητας και ανταγωνισμού.

Επιπλέον, υπήρξαν δύο (2) ακροάσεις κατά του ΟΤΕ και της COSMOTE που αφορούσαν ένα εκπτωτικό πρόγραμμα της COSMOTE, ενώ επαναλήφθηκε και μία (1) ακρόαση κατά της COSMOTE για θέματα ανταγωνισμού που είχε πραγματοποιηθεί το 2013, λόγω αλλαγής σύνθεσης της ΕΕΤΤ. Τα σημαντικότερα ρυθμιστικά ζητήματα που εκκρεμούν αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 του ΟΤΕ.

Το 2014, η EETT επέβαλε στον OTE μόνο ένα χρηματικό πρόστιμο ύψους € 40.000.  Κανένα πρόστιμο δεν επιβλήθηκε από την ΕΕΤΤ στην COSMOTE.  Ο OTE άσκησε προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω κυρώσεως.

Προσφυγές κατά το 2014
Ενέργειες OTE COSMOTE

Αριθμός προστίμων

1

0

Αριθμός προσφυγών

1

0

Αριθμός μη-χρηματικών ποινών

0

0

Αξία προστίμων (€)

40.000

0

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.