Επιχειρησιακή Συνέχεια

Ο OTE και η COSMOTE θεωρούν καθήκον τους τη διατήρηση της αναπτυξιακής τους πορείας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έχοντας παράλληλα την ικανότητα να ανταπεξέρχονται σε έκτακτες συνθήκες.

Το 2014, o Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση κατά ISO 22301:2012 «Κοινωνική Ασφάλεια – Συστήματα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας – Απαιτήσεις» από τον φορέα πιστοποίησης BSI.  Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί τον πρώτο οργανισμό στον Όμιλο Deutsche Telekom και ανάμεσα στις ελάχιστες παγκοσμίως, που έχει αποκτήσει αυτή τη πιστοποίηση.

Στις σημαντικότερες δραστηριότητες επιχειρησιακής συνέχειας που υλοποιήθηκαν το 2014, περιλαμβάνονται:

  • Η υλοποίηση αναλύσεων κινδύνου και μελετών αξιολόγησης επιπτώσεων, σε κρίσιμα κτίρια και δραστηριότητες των ΟΤΕ και COSMOTE.
  • Η συγκρότηση ομάδων διαχείρισης έκτακτων περιστατικών σε κρίσιμα κτίρια του ΟΤΕ και της COSMOTE και η ενίσχυσή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τα μέλη των ομάδων παρακολούθησαν στοχευμένες εκπαιδεύσεις και συμμετείχαν σε ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων, σε επιλεγμένα κτίρια του ΟΤΕ και της COSMOTE.
  • Η συνεχής συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, τα Υπουργεία και Φορείς (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κ.α.), όσον αφορά στην αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών σε εθνικό επίπεδο.

Η επιχειρησιακή συνέχεια θεωρείται κρίσιμη σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ και για το λόγο αυτό, σχεδιάζονται και υλοποιούνται σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες που καλύπτουν το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου. Ειδικότερα:

  • Επικαιροποιήθηκαν ή / και αναπτύχθηκαν διεργασίες, διαδικασίες, πολιτική συστήματος και πλαίσιο επιχειρησιακής συνέχειας σε επίπεδο Ομίλου, ώστε να αναπτυχθεί μια κοινή κουλτούρα επιχειρησιακής συνέχειας για όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Τα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, είναι ενσωματωμένα στα Συστήματα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management System, BCMS) του Ομίλου ΟΤΕ.
  • H Telekom Romania πιστοποιήθηκε κατά ISO22301:2012 μετά από συστηματική προετοιμασία και επανεξέταση όλου του κύκλου του Συστήματος Διοίκησης.
  • Η ανάπτυξη BCMS σε AMC Albania βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Έκτακτων Περιστατικών (Situation Center) του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο αποτελεί το επίσημο σημείο αναφοράς εντός του Ομίλου, στο οποίο καταλήγουν όλες οι ειδοποιήσεις για καταστάσεις / περιστατικά που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια.
  • Το 2014, αξιολογήθηκαν 468 περιστατικά, εκ των οποίων τα 70, χαρακτηρίστηκαν ως περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας, σύμφωνα με το Πλαίσιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, τα 106 αξιολογήθηκαν ως περιστατικά που δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια (και τα οποία συμπεριελήφθησαν σε σχετικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στη Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, με στόχο τον περιορισμό του χρόνου αντίδρασης του Ομίλου σε αυτά), ενώ σε 32 περιπτώσεις απεστάλησαν outbound notifications στο Κέντρο της DT (παρέχοντας οδηγίες ταξιδιωτικής ασφάλειας). Επίσης, υπήρχαν 235 total alerts notifications και 248 daily observations reports.
  • Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία σε όλο το στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου για τα αποτελέσματα της έρευνας του Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζομένων του Ομίλου σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία σε θέματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.