Τηλεπικοινωνίες και Περιβάλλον

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Αναμφίβολα, η χρήση προϊόντων ΤΠΕ έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα όμως είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αξιοποίησή τους βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και επιτρέπει την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση των εκπομπών. Σύμφωνα με τη μελέτη Smarter 2020, για λογαριασμό της Global e-Sustainability Initiative (GeSI):

  • Το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ,​ το 2020,​ θα είναι 1,27 Gt CO2 eq.
  • Το δυναμικό μείωσης εκπομπών ΑΦΘ που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, είναι 7 φορές υψηλότερο του αποτυπώματός του (9,1 Gt CO2 eq).
  • Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού οδηγεί σε μείωση κόστους $ 1,9 τρισεκατομμυρίων για καταναλωτές και επιχειρήσεις.
  • Δημιουργούνται 29,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού καθίσταται πλέον επιτακτική, καθώς ο στόχος του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C, σε σχέση με τη θερμοκρασία που επικρατούσε πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια και σημαντικές μειώσεις εκπομπών παγκοσμίως. Για τις ανεπτυγμένες χώρες οι μειώσεις αυτές είναι της τάξης του 80-95%, έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει ως στόχο, μονομερώς, τη μείωση των εκπομπών κατά 20%, έως το 2020, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μείωση 30% στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε (Οκτώβριος 2014) δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών εντός της ΕΕ κατά 40%, το 2030 σε σχέση με το 1990.

Ο OTE και η COSMOTE αναγνωρίζουν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ. Ταυτόχρονα, ο καταλυτικός αυτός ρόλος των ΤΠΕ παρέχει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όπως οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και ποιότητας, επιτρέπουν στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών να τις αξιοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα εύρος εφαρμογών, όπως:

  • Υποκατάσταση / αντικατάσταση προϊόντων και υπηρεσιών, η παραγωγή των οποίων συνοδεύεται από υψηλές εκπομπές ΑΦΘ ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / υπηρεσίας (dematerialization).
  • Πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή πληροφοριών συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, με άμεση ή έμμεση επίδραση στις εκπομπές ΑΦΘ, καθώς πληροφορίες και δεδομένα αξιολογούνται και αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (π.χ. έξυπνα δίκτυα).
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων (π.χ. οχήματα, εφοδιαστική αλυσίδα, κλπ) που επιτρέπουν την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες παρουσιάζονται στην ενότητα Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.