Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων

O OTE και η COSMOTE αναγνωρίζουν τους κινδύνους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι εντάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

  • Θεσμικός κίνδυνος
    Ο οποίος αφορά σε μεταβολές (αύξηση) της τιμής του ηλεκτρισμού (και κατά συνέπεια την αύξηση του λειτουργικού κόστους του ΟΤΕ και της COSMOTE) ως αποτέλεσμα των επιβαρύνσεων του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.
  • Φυσικός κίνδυνος
    Η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες κλιματισμού και επομένως αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού. Επιπλέον, η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ. πλημμύρες) καθώς και δασικών πυρκαγιών θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του ΟΤΕ και της COSMOTE.
  • Κίνδυνος φήμης
    Οι οικονομικές επιπτώσεις σχετίζονται με την πιθανή απώλεια μεριδίου αγοράς, ως αποτέλεσμα της αντίδρασης των καταναλωτών προς εταιρείες με ανεπαρκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή που έχουν αναγνωριστεί, υπάρχουν στην τελευταία (2014) υποβολή του ΟΤΕ στο Carbon Disclosure Project.

O OTE και η COSMOTE έχουν διαμορφώσει και εφαρμόζουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπολογισμού των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών αερίων σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους που περιγράφονται στο πρότυπο GHG Protocol Initiative, (το οποίο αναπτύσσεται από τα World Business Council for Sustainable Development, WBCSD και World Resources Institute, WRI).

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.