Οργανωτικός Μετασχηματισμός και Αποτελεσματικότητα

Το 2014, συνεχίστηκε η λειτουργική ενοποίηση δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συμβάλλοντας στην απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

Σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων, η λειτουργική ενοποίηση έχει πλήρως ολοκληρωθεί ενώ σε επίπεδο Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων προσεγγίζει πλέον το 80%.

Ο οργανωτικός μετασχηματισμός για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας είναι σε εξέλιξη και στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Παράδειγμα αποτελεί η απορρόφηση της εταιρείας VoiceNet από τον ΟΤΕ , η οποία ολοκληρώνεται με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε εξειδικευμένα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στα τέλη του 2014, εγκρίθηκε το σύστημα βαθμολόγησης θέσεων των ανωτάτων στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια στην αποτύπωση της σημασίας κάθε θέσης, μέσω μιας διεθνούς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας. Παράλληλα παρέχει μια αξιόπιστη πλατφόρμα για την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο. Το έργο αυτό προβλέπεται να συνεχιστεί με την αποσαφήνιση των θέσεων των μεσαίων στελεχών του Ομίλου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση περαιτέρω ευέλικτων και αποτελεσματικών σχημάτων διοίκησης και λειτουργίας.

Επιπλέον, κάθε νέος ρόλος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αναλύεται και περιγράφεται με βάση το υφιστάμενο Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων Εργασίας της κινητής, το οποίο αναθεωρείται και εμπλουτίζεται, προκειμένου να παρέχει διαφάνεια για την πλήρη κατανόηση των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των εργαζομένων και στελεχών στις ενοποιημένες δραστηριότητες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το μοντέλο αυτό θα αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό σύγχρονων δομών και ρόλων και την αποτελεσματική στελέχωσή τους, με στόχο την υποστήριξη της πορείας του μετασχηματισμού του Ομίλου στο παρόν και το μέλλον.