Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Στρατηγικός στόχος του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι να αποτελούν μια σύγχρονη, δυναμική, πελατοκεντρική εταιρεία, υψηλών επιδόσεων και με ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι εταιρείες βασίζονται σε ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού, όπου η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του. Ο μετασχηματισμός των εταιρειών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο καθώς και η διαμόρφωση μιας νέας, ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, αποτέλεσε τη βάση για την επίτευξη της στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικά για τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, ο ΟΤΕ και η COSMOTE προώθησαν το στόχο του μετασχηματισμού με τη λειτουργική ενοποίηση σταθερής και κινητής και τη διαμόρφωση ενιαίας κουλτούρας μεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς και την ανανέωση και ανάπτυξη των ανθρώπων τους.

 • Οργανωτικός μετασχηματισμός και αποτελεσματικότητα
  Το 2014, συνεχίστηκε η λειτουργική ενοποίηση δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συμβάλλοντας στην απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.
 • Ανανέωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
  Σε συνέχεια των δύο προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, για τους εργαζόμενους ΟΤΕ (τη διετία 2012-2013), δημιουργήθηκαν περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας στον Όμιλο ΟΤΕ την τελευταία διετία (2013-214). Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων για τους υφιστάμενους εργαζόμενους, μέσω προγραμμάτων επανακατάρτισης (re skilling), υψηλής εξειδίκευσης και νέων γνώσεων (up skilling), καθώς και με προγράμματα καινοτομίας και δημιουργικής σκέψης.

Πλαίσιο Λειτουργίας

Το βασικό πλαίσιο της Πολιτικής για τις Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου ΟΤΕ στηρίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δίκαιη εργασία, την έλλειψη διακρίσεων, την ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες, και την καταπολέμηση της παιδικής ή αναγκαστικής εργασίας. Οι εργαζόμενοι επίσης, καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του, συνεχίζει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, λειτουργεί βάσει ενός μοντέλου αρμοδιοτήτων και ρόλων με την εξής δομή: HR Competency Centers – Κέντρα Ανάπτυξης, πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών του Ανθρώπινου Δυναμικού, HR Business Partners  – Σημεία επαφής του ανθρώπινου δυναμικού με τις υπηρεσιακές μονάδες για την καταγραφή των αναγκών και την ανατροφοδότηση των "competency centers" και HR Shared Services – Μονάδες για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία έχει την ευθύνη για τη συνολική διοίκηση θεμάτων Ανθρώπινού Δυναμικού, είναι μέλος της Διοικητικής Ομάδας του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Επιτεύγματα για το 2014

 • Συνεχίστηκε η λειτουργική ενοποίηση δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με στόχο την οργανωτική αποτελεσματικότητα των εταιρειών. Η λειτουργική ενοποίηση έχει υλοποιηθεί στο 100% στο επίπεδο των Γενικών Διευθύνσεων.
 • Ανακοινώθηκε το πρώτο πρόγραμμα προσέλκυσης ταλέντων «ΟΤΕ-COSMOTE Graduate Trainee Program», στο οποίο κατατέθηκαν 2.500 αιτήσεις συμμετοχής.
 • Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ παρακολούθησαν 4.477 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, και οι εργαζόμενοι της COSMOTE 2.082 ώρες.
 • Περισσότεροι από 1.400 τεχνικοί του ΟΤΕ παρακολούθησαν το πρόγραμμα επανακατάρτισης και εμπλουτισμού γνώσεων ACT2.
 • Περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι του ΟΤΕ και των θυγατρικών του παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιέργειας της κουλτούρας «εμπειρίας πελάτη, BC2X».