Υγεία και Ασφάλεια

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του, εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ.

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το επιτυχημένο και βιώσιμο μέλλον του Ομίλου και έχουν άμεση επίδραση σε θέματα όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων, η ευημερία, η ποιότητα της εργασίας και η εταιρική κουλτούρα. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ δρουν προληπτικά προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και τα αντίστοιχα πρότυπα ως ελάχιστες απαιτήσεις. Η δημιουργία και η βελτίωση ενός περιβάλλοντος υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας διοίκησης και προσωπικού, αποτελούν βασική προτεραιότητα του ΟΤΕ, καθώς συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της επιχείρησης.

Το 2014, ολοκληρώθηκε η ενιαία Πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Ομίλου ΟΤΕ. Η ενιαία πολιτική δίνει έμφαση στη δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή των Νομοθετικών και Κανονιστικών διατάξεων της χώρας και της Ε.Ε., την ανάπτυξη αξιών για διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, την ενθάρρυνση, εκπαίδευση και υποστήριξη συμμετοχής των εργαζομένων στη βελτίωση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και στην ανάπτυξη συνεργασιών στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (61 στον ΟΤΕ, 2 στην COSMOTE), οι οποίες αποτελούνται από εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, συναντώνται κάθε τρίμηνο με εκπροσώπους της Διοίκησης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με τη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τα συνδικάτα του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αξιολογούνται επίσης από τους εργαζόμενους μέσω της Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την Υγεία, όπως είναι η ψυχική / σωματική ευεξία και η εξισορρόπηση προσωπικής / επαγγελματικής ζωής. Τα αποτελέσματα της έρευνας και τα αντίστοιχα ευρήματα αποτελούν τη βάση για βελτιωτικές ενέργειες εντός των εταιρειών.