Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο OTE και η COSMOTE, αναγνωρίζουν τον ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών, ως συντελεστών που έχουν άμεση επίδραση ή επιρροή στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Βασική αρχή των δυο εταιρειών, αποτελεί ο συνεχής διάλογος με εκπροσώπους όλων των παραπάνω ενδιαφερόμενων μερών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Το 2014, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προχώρησαν στον επαναπροσδιορισμό των ενδιαφερόμενων μερών τους, βάσει της πληροφόρησης που έλαβαν από την επικοινωνία τους με τις διαφορετικές οργανωτικές μονάδες των εταιρειών. Παράλληλα, από την απευθείας επικοινωνία τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαιροποίησαν τον κατάλογο των αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE εκτός από τις βασικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, προχώρησαν και στην αναγνώριση των επιμέρους υπο-ομάδων που απαρτίζουν τις παραπάνω ομάδες ενδιαφερομένων μερών. Οι εταιρείες θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ανάλυση θα δώσει την ευκαιρία στα Στελέχη τους να παρακολουθήσουν πληρέστερα τον τρόπο επικοινωνίας και τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ενδιαφερόμενα Μέρη ΟΤΕ και COSMOTE
Πελάτες και εν δυνάμει πελάτες Επιχειρήσεις Επιστήμη, έρευνα και εκπαίδευση

• Νέοι και νεαροί ενήλικες

• Οικογένειες

• Μεσήλικες

• Ηλικιωμένοι

• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

• Μεγάλες εταιρείες

• Πάροχοι Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας

• Δημόσιες Αρχές

• Οργανώσεις καταναλωτών και ομάδες συμφερόντων

• Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

• Άλλες μεγάλες εταιρείες

• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

• Εμπορικές και βιομηχανικές ενώσεις

• Συνεργαζόμενες, θυγατρικές εταιρείες

• Ανταγωνιστές

• Ερευνητικά ιδρύματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης

• Φορείς δημόσιας πολιτικής και επιχειρηματικά ερευνητικά ιδρύματα

• Πανεπιστήμια

• Σχολεία

• Φοιτητικές οργανώσεις και ενώσεις πανεπιστημιακών

• Ερευνητικά Ιδρύματα Τεχνολογίας και Καινοτομίας

• Μικρομεσαίες εταιρείες ΤΠΕ

ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες Μέσα ενημέρωσης Κράτος / Κυβερνητικοί φορείς

• Ανθρωπιστικές οργανώσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα

• Ομάδες επιχειρησιακής ηθικής

• Ιδρύματα

• Οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος

• Επιχειρηματικοί μη-κυβερνητικοί οργανισμοί

• Οργανισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας

• Καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες

• Πρακτορεία τύπου

• Τηλεόραση και ραδιόφωνο

• Διαδίκτυο, ειδησεογραφικά sites και άλλες ιστοσελίδες

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και blogs

• Δημοσιογραφικές ενώσεις / όμιλοι μέσων ενημέρωσης

• Ιδιοκτήτες και εμπορικά στελέχη μέσων ενημέρωσης

• Κρατικοί θεσμοί

• Πρεσβείες και προξενεία

• Εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές

• Κοινότητες, τοπικές αρχές και οι εκπρόσωποί τους

• Διεθνείς οργανισμοί

• Φορείς ΕΕ

Εργαζόμενοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους Προμηθευτές Αναλυτές και επενδυτές

• Εργαζόμενοι

• Διοικητικό Συμβούλιο

• Συμβούλιο Διοίκησης

• Ομάδα Διοίκησης

• Ενώσεις και συμβούλια εργασίας

• Υποψήφιοι και εν δυνάμει εργαζόμενοι

• Μελετητές και εκπαιδευόμενοι / ασκούμενοι

• Πανεπιστήμια / φοιτητές

• Προμηθευτές

• Υπεργολάβοι προμηθευτών

• Ελεγκτές και φορείς πιστοποίησης

• Σύμβουλοι

• Μέτοχοι

• Ομολογιούχοι

• Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

• Ιδιώτες επενδυτές

• Επενδυτικά ταμεία, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και αναλυτές

• Οίκοι αξιολόγησης

• Οργανισμοί και ενώσεις αναλυτών

• Θεσμικοί επενδυτές

Στην οριστικοποίηση της καταγραφής των ενδιαφερόμενων μερών συμμετείχε, στις αρχές του 2015, η Ανώτερη και Ανώτατη Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE, και ο τελικός κατάλογος εγκρίθηκε και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.