Εσωτερικός Έλεγχος

Το 2014 η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΟΤΕ, με ανανεωμένη οργανωτική δομή, ολοκλήρωσε με επιτυχία τους ελέγχους σε Σταθερή, Κινητή και Θυγατρικές και συμφώνησε στη λήψη περισσότερων από 200 νέων ενεργειών της Διοίκησης για την ενίσχυση του ελεγκτικού περιβάλλοντος στις εταιρείες του Ομίλου, συνεισφέροντας άμεσα ή έμμεσα στη βελτιστοποίηση του κόστους μέσα από την επίτευξη μειώσεων των λειτουργικών εξόδων και την ενδυνάμωση των σχετικών σημείων ελέγχου. Η υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και εναρμονισμένων διαδικασιών ως προς τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, καθώς και η χρήση λογισμικού εργαλείου για την οργάνωση των ελεγκτικών εργασιών, είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή πιστοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ από εξωτερικό φορέα μετά από τη διενέργεια σχετικού External Quality Assessment.  Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί σταθερές συνέργειες με τον Όμιλο DT, με τη διενέργεια 3 κοινών ελέγχων στις εταιρείες του Ομίλου και την επιτυχημένη ανταλλαγή ελεγκτών, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την επικοινωνία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.