Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης

Το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης (Risk and Insurance Management System, RIMS) του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί μια συνεχή διεργασία για τον έγκαιρο εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την επικοινωνία και τον έλεγχο των κινδύνων. Κύριος σκοπός είναι, η διασφάλιση της ύπαρξης καθώς και της μελλοντικής επιχειρησιακής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ. Η ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών δεν περιορίζεται απλά στην οικονομική αποτύπωσή τους, αλλά καλύπτει όλες τις διαστάσεις της Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management, ERM). 

Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ, υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης και διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων. Είναι επίσης αρμόδια για τη στρατηγική ασφάλισης σε επίπεδο Ομίλου OTE και σε θέματα Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης, ισχύουν οι παρακάτω Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ:

  • Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης
  • Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων

Αναλυτικές πληροφορίες για το RIMS, τη διαδικασία καθορισμού και διαχείρισης κινδύνων που ακολουθείται από τον Όμιλο, καθώς και τα κύρια επιτεύγματα για το 2014 παρατίθενται στον Απολογισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης 2014.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2014 παρουσιάστηκαν τέσσερις εκθέσεις εταιρικών κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (ΟΤΕ Group Risk Report), στις οποίες αναλύθηκαν οι σημαντικότεροι εταιρικοί κίνδυνοι του Ομίλου ΟΤΕ και οι αντίστοιχες ενέργειες περιορισμού αυτών. Πραγματοποιήθηκε άσκηση ενδιάμεσης αξιολόγησης κινδύνων (Risk Pulse) με σκοπό την αξιολόγηση από τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες των κρισιμότερων κινδύνων, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων (Corporate Risk Register), ώστε να αποτελέσουν έναυσμα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου. Καθιερώθηκε το σύστημα παρακολούθησης των περιστατικών υλικών ζημιών (OTE Group Claims Management System) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Ομίλου, ενώ παράλληλα η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων συμμετείχε στο έργο για την δημιουργία και καθιέρωση ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων του Ομίλου DT.