Πολιτικές και Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να πηγάζει από εξωγενείς παράγοντες ή να οφείλεται σε ενέργειες της ίδιας της εταιρείας. Συχνά, η αβεβαιότητα είναι συνώνυμη με τον ορισμό του κινδύνου. Με τη συστηματική παρακολούθηση της αβεβαιότητας, είναι δυνατόν να υιοθετηθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της διαχείρισης μιας εταιρείας, που βασίζεται σε αξίες, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξή της με βιώσιμο τρόπο.

Η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης, υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για τη διαχείριση κινδύνων του Ομίλου και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Είναι υπεύθυνη για τη συνεχή ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης και τη στρατηγική ασφάλισης σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

  • Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης (Risk and Insurance Management System, RIMS), το οποίο υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των εταιρικών κινδύνων, στο πλαίσιο  εφαρμογής συντονισμένων και αποτελεσματικών μέτρων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης και του οικονομικού αντίκτυπου δυσμενών γεγονότων
  • Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System, CMS), με αντικείμενο την ανάπτυξη προγράμματος διαχείρισης κινδύνων από μη συμμόρφωση με κανονιστικές διατάξεις και κατάρτισης πλάνου σχετικών μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση τους, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της εταιρικής φήμης και την προστασία των εργαζομένων και των εταιρειών του Ομίλου

Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των προαναφερθέντων συστημάτων (RIMS και CMS), παρακολουθείται από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ (OTE GRC Committee) 1.  Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, μπορείτε να βρείτε στον Απολογισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης 2014.

Η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ συντάσσει και υποβάλλει, σε τριμηνιαία βάση, αναφορές στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία τις επισκοπεί, τις αξιολογεί και στη συνέχεια, υποβάλλονται στα αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Ελέγχου ΟΤΕ και Διοικητικό Συμβούλιο)2.

1) Ανάλογη Επιτροπή, με παρόμοιες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, λειτουργεί και στην COSMOTE (Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου COSMOTE No Δ25/28.03.2013).  Και οι δύο Επιτροπές διαχειρίζονται θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, κινδύνων και ασφάλισης σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, όπου λειτουργούν παρόμοια συστήματα.

2) Ανάλογες είναι οι υποχρεώσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ προς την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της COSMOTE.  .