Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Με στόχο τη βελτίωση του τρόπου προσέγγισης των ουσιαστικών θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, το 2013, η Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας προχώρησε στην ανάλυση ουσιαστικότητας λαμβάνοντας υπόψη της, τις αρχές Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων που εφαρμόζονται στον Όμιλο ΟΤΕ.

Η διαδικασία αυτή, που διαμορφώθηκε και ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2014, περιελάμβανε δύο φάσεις:

 • Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων από τη Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE
  Είκοσι τέσσερα (24) μέλη της Διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, από διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες, συμμετείχαν στην ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΤΕ και της COSMOTE. Για τη διαδικασία αυτή, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την κλίμακα αξιολόγησης που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ.
 • Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη του OTE και της COSMOTE: Διοργάνωση εργαστηρίου από ανεξάρτητο Οργανισμό, στο οποίο συμμετείχαν εννέα (9) άτομα προερχόμενα από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών των εταιρειών (π.χ. τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τις ΜΚΟ, τους Εργαζόμενους, την Κυβέρνηση, τους Πελάτες κ.λπ.), τα οποία κλήθηκαν να συζητήσουν την επίδοση και τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΤΕ και της COSMOTE, και στη συνέχεια να προσδιορίσουν και να ιεραρχήσουν τα ουσιαστικά ζητήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την ίδια κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε, για πρώτη φορά, η δυνατότητα να συγκριθούν πρακτικά οι απόψεις του εσωτερικού και εξωτερικού «κοινού», για τα ουσιαστικά ζητήματα βιωσιμότητας των εταιρειών. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Το γράφημα δείχνει μια αξιοσημείωτη συμφωνία μεταξύ της άποψης των ενδιαφερόμενων μερών και της Διοίκησης, για τη σημαντικότητα των θεμάτων. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων φαίνεται να είναι στην κορυφή των ανησυχιών και των δύο, ενώ για ορισμένα ζητήματα όπως, η οπτική όχληση, η οικονομική συνεισφορά, η ενεργειακή απόδοση και οι οδικές μεταφορές, οι απόψεις τους διίστανται.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανάλυση της ουσιαστικότητας, κατέχει σημαντικό ρόλο στη συνολική διαμόρφωση της στρατηγικής των δυο εταιρειών. Το 2014, οι εταιρείες εργάστηκαν για να ενισχύσουν περαιτέρω την προσέγγισή τους στην ανάλυση και αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας. Συγκεκριμένα προχώρησαν στον αρχικό προσδιορισμό πιθανών ουσιαστικών θεμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τη λίστα θεμάτων προς αξιολόγηση από τη Διοίκηση ΟΤΕ και COSMOTE Οι δύο εταιρείες έλαβαν υπ' όψιν τους:

 • Τα ήδη αναγνωρισμένα σημαντικά θέματα για ΟΤΕ και COSMOTE
 • Τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών G4 του GRI
 • Το περιεχόμενο του συμπληρώματος του GRI για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
 • Τα σημαντικά θέματα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπως αυτά προκύπτουν από τους αναλυτές επίδοσης βιώσιμης ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων
 • Την αποτύπωση των ουσιωδών θεμάτων για τις τηλεπικοινωνίες από τo Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (Sustainability Accounting Standards Board)
 • Τα ουσιώδη θέματα για τον κλάδο Τηλεπικοινωνίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όπως αυτά προέκυψαν το 2014 από την ανάλυση της πρωτοβουλίας GeSI
 • Τα σημαντικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες

Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν αρχικά περίπου 75 θέματα, που χωρίστηκαν στις κάτωθι 10 θεματικές κατηγορίες:

 1. Διακυβέρνηση και διοίκηση
 2. Ψηφιακή ένταξη
 3. Απόρρητο δεδομένων και ελευθερία της έκφρασης
 4. Σχέσεις με τους πελάτες
 5. Ρόλος των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ
 6. Αγορά
 7. Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Εργαζόμενοι
 9. Κοινωνία
 10. Περιβάλλον, χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και κυκλική οικονομία

Η διαδικασία αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων από τη Διοίκηση των εταιρειών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου και θα ολοκληρωθεί το 2015 υπό την εποπτεία των Υποδιευθύνσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας θα χρησιμοποιηθούν σε θέματα στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας των εταιρειών, αλλά επιπλέον θα αποτελέσουν και τη βάση για την ανάπτυξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΤΕ και COSMOTE 2015.