Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Στρατηγικός στόχος του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι να αποτελούν μια σύγχρονη, δυναμική, πελατοκεντρική εταιρεία, υψηλών επιδόσεων και με ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιούνται, προσφέροντας την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, το καλύτερο δίκτυο και το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι εταιρείες βασίζονται σε ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού, με κύριους πυλώνες την άριστη εμπειρία πελάτη, την καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες, την απλοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, τις σύγχρονες υποδομές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν με κάθε τους ενέργεια να ενισχύουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητά τους, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το όραμα του Ομίλου ΟΤΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα

Ο Όμιλος ΟΤΕ, ένας από τους ηγετικούς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, με ενσωματωμένες τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία και τις δραστηριότητές του, επιδιώκει την οικονομική του ανάπτυξη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της κοινωνίας.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες, που συμπεριλαμβάνουν τα πιο σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους:

 • Αγορά  
  Επενδύουν στη συνεχή βελτίωση των τοπικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την επέκταση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις. Λειτουργούν με πελατοκεντρική φιλοσοφία, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών τους αλλά και με υπεύθυνο τρόπο, παρουσιάζοντας καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ζητούν από τους προμηθευτές τους να λειτουργούν με τις ίδιες αρχές.
 • Εργαζόμενοι 
  Παρέχουν ένα βιώσιμο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, με οδηγό τις αξίες , όπως αυτές εκφράζονται στις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, αναγνωρίζουν την καλή απόδοση, διασφαλίζουν την ισότητα στην παροχή ευκαιριών και προωθούν τη συνεργασία.
 • Κοινωνία 
  Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, στηρίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την άμεση κάλυψη σημαντικών αναγκών. Καλούν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, προωθώντας ενέργειες εθελοντισμού.
 • Περιβάλλον 
  Στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους, στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος, σε άλλους τομείς της οικονομίας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υιοθέτηση μιας πιο υπεύθυνης στάσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2014, μια χρονιά συνεχών οικονομικών πιέσεων και δυσχερειών για την Ελλάδα, οι δύο εταιρείες επικεντρώθηκαν στη θωράκισή τους, το λειτουργικό μετασχηματισμό τους, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατήρησαν το στόχο τους για βελτίωση της επίδοσής τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα, ενδυναμώνοντας την προσέγγισή τους, ως προς τη διαχείριση εταιρικών κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας, επενδύοντας στην ανάπτυξη υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχίζοντας την αναδιάρθρωση των εταιρειών με την ενίσχυση μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας, στηρίζοντας τη νέα επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ενισχύοντας τις διαδικασίες και δράσεις τους για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

Τέλος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής τους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE προχώρησαν το 2014:

 • Στην ανάπτυξη της Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Κοινωνικής Χάρτας του Ομίλου
 • Στον επαναπροσδιορισμό των ενδιαφερόμενων μερών τους
 • Στη βελτίωση της μεθοδολογίας ανάλυσης ουσιαστικότητας και τέλος
 • Στην αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ανάμεσα σε άλλα καθορίζει:

 • Τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται όλα τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και τους τομείς που επηρεάζονται από αυτή,
 • Το γενικό πλάνο δράσης που εφαρμόζεται στον Όμιλο καθώς και τη δομή διακυβέρνησης της Εταιρικής Υπευθυνότητας, προκειμένου να λειτουργήσει ως βάση, για την επιτυχημένη διαχείρισή της.

Στην Πολιτική αυτή τίθενται οι βασικές αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αρμοδίων οργάνων για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντονισμό της υλοποίησης δράσεων, μέσω καταγεγραμμένων διαδικασιών. Με τις διαδικασίες που περιγράφονται καθίσταται δυνατή η καταγραφή των επιδόσεων και της προόδου που έχει σημειωθεί, ο εντοπισμός των δυνατοτήτων βελτίωσης και ο βέλτιστος σχεδιασμός των μέτρων Εταιρικής Υπευθυνότητας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις και δραστηριότητες. Επίσης, καθορίζει τη δομή διακυβέρνησης της Εταιρικής Υπευθυνότητας, προσδιορίζει τους τομείς αρμοδιοτήτων και τα καθήκοντα, καθώς, επίσης, και τις μορφές συνεργασίας, μεταξύ των επιμέρους εμπλεκομένων σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Κεντρικής Διοίκησης του Ομίλου όπως και των θυγατρικών του.

Η Πολιτική αναπτύχθηκε το 2014 και εγκρίθηκε βάσει εταιρικών διαδικασιών το 2015.

Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ εκφράζει τη δέσμευσή του στην ηθική εταιρική διακυβέρνηση μέσω της νέας Κοινωνικής Χάρτας του Ομίλου.

Η Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ, καθορίζει τις συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά πρότυπα, βάσει των οποίων αναπτύσσονται και προσφέρονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου. Ταυτόχρονα, θέτει τους κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται από όλο τον Όμιλο, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών, υγείας και ασφάλειας και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, το Διεθνή Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο είναι σύμφωνο και με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Χάρτα θα αποτελέσει έναν οδηγό συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τους πελάτες και τους προμηθευτές του Ομίλου.

Επιτεύγματα 2014

 • Ανάπτυξη της Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ
 • Ανάπτυξη της Κοινωνικής Χάρτας Ομίλου ΟΤΕ
 • Ενίσχυση της διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου
 • Συμμετοχή στους δείκτες FTSE4Good και Euronext Vigeo Eurozone 120
 • Βελτίωση της επικοινωνίας των επιδόσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη, υιοθετώντας ένα νέο διαδραστικό on-line τρόπο παρουσίασης του παρόντος Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης