Διακυβέρνηση και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Στη νέα Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ, αποτυπώνεται η ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης Εταιρικής Υπευθυνότητας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ένταξη των θεμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι θυγατρικές του Ομίλου, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τις δικές τους δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας, οι οποίες εναρμονίζονται με την στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ.

Το ΔΣ του ΟΤΕ είναι αρμόδιο για την επίδοση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου. Είναι το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την οργανωτική δομή, και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ΟΤΕ σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορούν τον Όμιλο στο σύνολό του. Το ΔΣ του ΟΤΕ, έχει αναθέσει την επίβλεψη των θεμάτων βιωσιμότητας και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ.

Ειδικότερα, η Executive Director της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας και μέλος της Διοικητικής Ομάδας Ομίλου OTE:

α) συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώνει στρατηγικό σχεδιασμό, πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές Εταιρικής Υπευθυνότητας για όλο τον Όμιλο.

β) συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Δ/νσης, εργάζεται μαζί με τα λοιπά στελέχη, προκειμένου να πετύχει τους στόχους Εταιρικής Υπευθυνότητας και να εντοπίσει νέους τομείς συνεργειών για να ενισχύσει την επίδοση του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

γ) λειτουργεί ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων Εταιρικής Υπευθυνότητας και ως η επίσημη εκπρόσωπος του Ομίλου σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρική Υπευθυνότητα.

Η Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής, που υπάγεται στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ, είναι αρμόδια για την εφαρμογή της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Επιπροσθέτως, συντονίζει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιθεωρεί την εφαρμογή των στόχων και άλλων σχετικών δράσεων. Συμμετέχει και στηρίζει το Δίκτυο Στελεχών Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου DT. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Εταιρικής Υπευθυνότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση και διαχείριση της τακτικής επικοινωνίας με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στη νέα Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους με άλλες οργανωτικές μονάδες του Ομίλου, δεδομένου ότι τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας άπτονται όλων των δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των προτύπων, των απαιτήσεων και των στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, σε τοπικό επίπεδο ενώ, ταυτόχρονα, οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας ή και την Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας. Φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή των τοπικών οργανωτικών δομών Εταιρικής Υπευθυνότητας, τον καθορισμό των καθηκόντων και των δικών τους στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας, την τήρηση των νομικών απαιτήσεων και της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου και την εφαρμογή της με δικό της προϋπολογισμό η κάθε μια. Επίσης, οι θυγατρικές του Ομίλου υποχρεούνται να συνεργάζονται, στο πλαίσιο του Δικτύου Στελεχών Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ, με την Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας και να συμμετέχουν στο Δίκτυο Στελεχών Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου DT.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας των θυγατρικών του Ομίλου ΟΤΕ παρουσιάζονται στην ενότητα Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ.

Για τη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας, καθώς και περιβάλλοντος. Tα συστήματα αυτά, διαμορφώνουν το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (Integrated Management System), το οποίο επιβλέπει η Συντονιστική Επιτροπή Συστημάτων Διαχείρισης (Management Systems' Steering Committee).  Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Η Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας, συντονίζει την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων των εταιρειών, μέσα από την λειτουργία των Τμημάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με στόχο την συνεχή ενημέρωσή τους σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, στελέχη της Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν, το 2014 σε εκδηλώσεις και σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τα τρέχοντα και επίκαιρα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως η μέθοδος Social Return On Investment (SROI) και οι οδηγίες GRI G4. 

Μια επισκόπηση της οργανωτικής δομής δίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Για την περαιτέρω διάδοση των αρχών και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, στις διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες των εταιρειών, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην επίδοση Εταιρικής Υπευθυνότητας, δημιουργήθηκε μια κοινή Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ -COSMOTE, με 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες. Επικεφαλής της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, είναι η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ.

Όλα τα μέλη της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας συνέβαλαν σημαντικά στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εργαζομένων των 2 εταιρειών, ενισχύοντας την προβολή της Εταιρικής Υπευθυνότητας στο εσωτερικό των δύο εταιρειών και την επίτευξη των εταιρικών στόχων για την Εταιρική Υπευθυνότητα αλλά και τη δημιουργία μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας.

Δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν ενσωματωθεί στους στόχους προσωπικής αξιολόγησης και τους ατομικούς λειτουργικούς στόχους στελεχών της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ και στελεχών της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ οι αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας συνεκτιμώνται στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης όλων των εργαζομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα Αξιολόγηση και Διαχείριση Απόδοσης.