Εταιρική Διακυβέρνηση

O όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» αναφέρεται σε ένα σύστημα αρχών που υιοθετεί μια εταιρεία, με στόχο να προασπίσει την απόδοση και τα συμφέροντα των μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την υιοθέτησή τους, ο OTE, ως εισηγμένη εταιρεία, συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά και υιοθετεί διεθνείς πρακτικές και διεθνή πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συστηματικά εφαρμόζει αυτές τις αρχές σε όλες του τις δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, ο OTE ως εταιρεία υψηλής κεφαλαιοποίησης, η οποία είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια των Αθηνών και του Λονδίνου, συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωματώνοντας τους κανονισμούς και τις πρακτικές συμμόρφωσης, στον τρόπο λειτουργίας του. Παράλληλα, με στόχο τη διαφάνεια, την αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, ο ΟΤΕ ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές οι οποίες αν και δεν απαιτούνται από το νόμο, επιτρέπουν στην Εταιρεία την υιοθέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), ο οποίος εκδόθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (μια κοινή πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών- ΣΕΒ) τον Οκτώβριο του 2013, δημοσιεύοντας και δικαιολογώντας τυχόν αποκλίσεις στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης»), που αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Όλες οι σχετικές διατάξεις και πρακτικές, ενσωματώνονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και σε άλλους κανονισμούς και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί και διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

O OTE διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου οι ανωτέρω Κανονισμοί και Πολιτικές να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με την υπάρχουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πολιτικές.

Οι θεμελιώδεις αρχές του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ αφορούν κυρίως στα εξής:

  • Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και της Διοίκησης της Εταιρείας
  • Διαφάνεια και έλεγχο της Διοίκησης
  • Διασφάλιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας

Ο OTE εφαρμόζει πρότυπα και αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις εξής τρεις βασικές προτεραιότητες:

  • Τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη), καθώς και τις διαδικασίες για τον απαιτούμενο έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
  • Την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων
  • Την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης των πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες του ΟΤΕ και της COSMOTE:

https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance

http://www.cosmote.gr/cosmoportal/page/T13_20/section/Corporate_Governance

Σημειώνεται ότι και η COSMOTE συνεχίζει να συμμορφώνεται οικειοθελώς με τα ίδια πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρά τη διακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Διοικητικά Συμβούλια

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΤΕ και της COSMOTE, αποτελούν τα Ανώτατα Διοικητικά όργανα των εταιρειών. Στόχος τους είναι να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των εταιρειών και να διασφαλίζουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα. Στις αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα εξής: συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, καταρτίζουν και υποβάλλουν τον Ετήσιο Απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους, χαράσσουν και εγκρίνουν την εταιρική στρατηγική, ενώ συγχρόνως παρακολουθούν και την υλοποίησή της. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ορίζει τα Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και διασφάλισης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι δύο εταιρείες έχουν κοινό Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι επίσης και Διευθύνων Σύμβουλος αυτών. Το Καταστατικό του ΟΤΕ (Άρθρο 10.1) και το Καταστατικό της COSMOTE (άρθρο 19.1), αναφέρουν ότι η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αποτελείτο από έντεκα (11) μέλη, εκλεγμένα για τριετή θητεία. Από τα έντεκα (11) μέλη, δύο (2) ήταν Εκτελεστικά, τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά, και πέντε (5) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Δέκα (10) από τα μέλη ήταν άνδρες και μία (1) γυναίκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αποτελείτο από εννιά (9) μέλη, εκλεγμένα για τριετή θητεία. Και τα εννέα (9) μέλη ήταν άνδρες.

Η δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, υποστηριζόταν αντίστοιχα από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμού Ανωτάτων Στελεχών. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για τον καθορισμό των αρχών των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το 2014 δεν υπήρχε επίσημη πρακτική για την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΤΕ και της COSMOTE και των Επιτροπών τους, παρόλα αυτά οι εταιρείες εξετάζουν την εναρμόνισή τους με την εν λόγω απαίτηση, του ΕΚΕΔ.

Η αμοιβή των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προβλέπονται σε σχετικές συμβάσεις, οι όροι των οποίων εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, παράγραφος 7 του Καταστατικού του ΟΤΕ, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ) δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του.

Σχετικά με τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας των δύο εταιρειών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ζητά από τα Διοικητικά Συμβούλια, πληροφορίες και απόψεις των μελών τους, στο πλαίσιο των ετήσιων αναθεωρήσεων των στρατηγικών στόχων.