Επίδοση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014

Οι βασικοί δείκτες χρηματοοικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των εταιρειών, για το 2014, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση της επίδοσης, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των στοιχείων ή περαιτέρω διευκρινίσεις για τα στοιχεία που παρουσιάζονται, παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Απολογισμού

Επίδοση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014

ΟΤΕ

COSMOTE

Χρηματοοικονομική Επίδοση

Κύκλος εργασιών (εκ. €)

1.511,7

1.202,2

Αποδοχές και παροχές προσωπικού (εκ. €)

(315,1)

(89,8)

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εκ. €)

(1.208,8)

(973,9)

EBITDA (εκ. €)

586,4

431,8

Προσαρμοσμένο EBITDA1 (εκ. €)

599,2

432,7

Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος (εκ. €)

58,2

19,4

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, αμοιβές τρίτων, λοιποί φόροι-πλην του φόρου εισοδήματος- τέλη ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.) (εκ. €)

(331,8)

(204,2)

Αγορά

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας

2.761.773

 -

Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

-

7.279.669

Συνδρομητές ευρυζωνικών συνδέσεων

1.389.871

 -

Συνδρομητές TV

353.482

 -

Δείκτης αφοσίωσης (TRIM)

 69

66 

Επενδυτικό πρόγραμμα CAPEX (συμπ. πληρωμών φάσματος) (εκ €)

222,3

198,6

Αξιολόγηση προμηθευτών (% της συνολικής αξίας προμηθειών)

72% 

95% 

Αριθμός παραπόνων πελατών

211.225

 159.721

Ποσοστό παραπόνων πελατών που επιλύθηκαν εντός 2 ημερών

52%

80%

Εργαζόμενοι

Αριθμός εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας

6.924

2.050

Ποσοστό γυναικών εργαζομένων

31%

51%

Εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις (%)

99%

92%

Αποχωρήσεις ως ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων

0,6%

0,6%

Θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων)

0

0

Μη θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων)

37

14

Μη θανάσιμα ατυχήματα (αριθμός ημερών που απωλέσθηκαν)

1.8842

2713

Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας (ώρες/εργαζόμενο)

0,64

1,02

Ώρες εκπαίδευσης (ώρες/εργαζόμενο)

11,88

13,55

Αριθμός παραπόνων για θέματα διακρίσεων που οδήγησαν στη λήψη διορθωτικών δράσεων

0

0

Κοινωνία

Χορηγίες - Δωρεές (συμπ. σε είδος) (€)

1.330.087

1.612.468

Αριθμός εθελοντικών πρωτοβουλιών

4

Εθελοντισμός εργαζομένων (αριθμός εργαζομένων)

6.182

Αριθμός ατόμων που υποστηρίχτηκαν (εκτίμηση)

882.933

Περιβάλλον

Κατανάλωση ηλεκτρισμού (GWh)

250,94

157,38

Κατανάλωση καυσίμων και χρήση τηλεθέρμανσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις (GWh)

9,51

12,64

Κατανάλωση στόλου αυτοκινήτων (GWh)

28,08

8,10

Άμεσες (scope 1) εκπομπές CO2 (t)

9.009,75

5.309,81

Έμμεσες (scope 2) εκπομπές CO2 (t)

171.891,04

107.804,70

Επικίνδυνα απόβλητα (t)

234,08

87,44

Μη επικίνδυνα τεχνικά απόβλητα από λειτουργίες τηλεπικοινωνιών (t)

1.672,54

302,73

Ανακύκλωση τηλεφωνικών συσκευών (σταθερής και κινητής) και εξαρτημάτων (t)

23,88

6,46

Αριθμός εξειδικευμένων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας και ανεξαρτήτων ιδρυμάτων

-

81

Σημειώσεις:
1) Εξαιρείται η επίδραση των Προγραμμάτων Εθελουσίας Συνταξιοδότησης και των Σχεδίων Αναδιοργάνωσης.
2) Ο αριθμός ημερών που απωλέσθηκαν αναφέρεται σε ημερολογιακές ημέρες.
3) Ο αριθμός ημερών που απωλέσθηκαν αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες.

Για την οπτικοποίηση των βασικών δεικτών Εταιρικής Υπευθυνότητας των εταιρειών για τα έτη 2012 – 2014, δείτε στο Data Center