Κοινωνία

Στόχοι 2014 Επίδοση 2014
Κοινωνία

OTE-COSMOTE: Διατήρηση των σημαντικών πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας για την υποστήριξη των παιδιών και των φοιτητών.

Π

Βλ. Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Παιδιών και Υποστήριξη της Εκπαίδευσης

OTE-COSMOTE: Υλοποίηση μιας νέας πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να αντιμετωπιστεί μια σύγχρονη σημαντική ανάγκη της κοινωνίας.

Π

Βλ. Υποστήριξη της Εκπαίδευσης

OTE-COSMOTE: Περαιτέρω δράσεις για τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα.

Π

Βλ. Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

OTE-COSMOTE: Η διατήρηση του επιπέδου των πρωτοβουλιών εταιρικού εθελοντισμού για την υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη.

Π

Βλ. Εθελοντισμός των Εργαζομένων

Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Ε: Σε εξέλιξη Όχι = Δεν επιτεύχθηκε

Στόχοι 2015
Κοινωνία
OTE-COSMOTE: Διατήρηση των σημαντικών πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας για την υποστήριξη παιδιών και φοιτητών
OTE-COSMOTE: Υλοποίηση μιας νέας πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την περαιτέρω στήριξη της εκπαίδευσης – Καινοτομίας
OTE-COSMOTE: Περαιτέρω δράσεις για την στήριξη των τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα
OTE-COSMOTE: Περαιτέρω συστηματοποίηση των πρωτοβουλιών εταιρικού εθελοντισμού