Αγορά

Στόχοι 2014 Επίδοση 2014
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

COSMOTE: Έμφαση στην ασφαλή και ελεγχόμενη χρήση smartphones και tablets από τα παιδιά.

Ε

Είναι σε ανάπτυξη η υλοποίηση ειδικής εφαρμογής, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην αγορά το 2015.

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αφορούν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο της συμμαχίας «ICT Coalition for the Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young People in the EU».

Π

Βλ. Ενημέρωση του Κοινού και Συνεργασία με Έγκριτους Φορείς

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

OTE-COSMOTE: Υλοποίηση νέου συστήματος διαχείρισης ταυτότητας (IDM - Identity Management).

Π

Βλ. Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

OTE: Υλοποίηση συστήματος πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP - Data Loss Prevention).

Ε

Βλ. Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι σε εξέλιξη η παραμετροποίηση του.

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας σε 20 κρίσιμα κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων.

Ε

Λόγω ανασχεδιασμού της συνολικής πολιτικής και την ανάγκη τριετών συμβάσεων το έργο επανασχεδιάστηκε και ο Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας διαγωνισμού για τρία έτη με περισσότερα κτίρια.

Επιχειρησιακή Συνέχεια

OTE: Πιστοποίηση του Συστήματος Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Π

Βλ. Επιχειρησιακή Συνέχεια

Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

OTE-COSMOTE: Αξιολόγηση προμηθευτών που αντιστοιχούν στο 30% και στο 70% του ετήσιου όγκου προμηθειών αντίστοιχα του ΟΤE και της COSMOTE αντίστοιχα

Π

Βλ. Αξιολόγηση Προμηθευτών

Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Ε: Σε εξέλιξη Όχι = Δεν επιτεύχθηκε

Στόχοι 2015
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση των πρωτοβουλιών ενημέρωσης του κοινού για την ασφαλή χρήση των τεχνολογικών μέσων από παιδιά.

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

OTE-COSMOTE: Υλοποίηση συστήματος καταγραφής ενεργειών και προστασίας βάσεων δεδομένων (Database Activity Monitoring).

OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση ασφάλειας ISO 27001.

OTE-COSMOTE: Επέκταση συστήματος περιοδικής παρακολούθησης μη εγκατεστημένου διορθωτικού λογισμικού ασφάλειας (security patches).

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση των μέτρων φυσικής ασφάλειας (δομικές παρεμβάσεις/συστήματα ασφαλείας) σε 25 καταστήματα.

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση των μέτρων φυσικής ασφάλειας (δομικές παρεμβάσεις/συστήματα ασφαλείας) σε 20 κρίσιμα κτίρια.

OTE: Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε τουλάχιστον 4.000 ΚΑΦΑΟ και καμπίνες.

Επιχειρησιακή Συνέχεια

OTE-COSMOTE: Η καταγραφή και η ενημέρωση για τα ρίσκα καθώς και τον αντίκτυπό τους, που άπτονται της Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε όλες τις Διευθύνσεις.

Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

OTE-COSMOTE: Αξιολόγηση προμηθευτών που αντιστοιχούν στο 70% και στο 90% του ετήσιου όγκου προμηθειών αντίστοιχα του ΟΤE και της COSMOTE.