Περιβάλλον

Στόχοι 2014 Επίδοση 2014
Περιβαλλοντική Διαχείριση

OTE-COSMOTE: Επιτυχημένη ολοκλήρωση των «ελέγχων επιτήρησης» των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO 14001:2004.

Π

Βλ. Επιτεύγματα για το 2014  

OTE-COSMOTE: Πλήρης εφαρμογή στον Όμιλο ΟΤΕ του πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτυχθεί για τη συλλογή των περιβαλλοντικών στοιχείων.

Π

Βλ. Επιτεύγματα για το 2014  

Κλιματική Αλλαγή

OTE-COSMOTE: Επεξεργασία μακροπρόθεσμου (για το 2020) στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 σε σχέση με τις εκπομπές του 2008/2009, σε συμφωνία με τη στρατηγική κλιματικής αλλαγής της DT.

Π

Βλ. Επιτεύγματα για το 2014

OTE: Μείωση των εκπομπών CO2 (scope 1 και scope 2) κατά 10% σε σχέση με τις εκπομπές του 2008.

Π

Βλ. Έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ από Ηλεκτρισμό και Τηλεθέρμανση και Άμεσες εκπομπές ΑΦΘ και λοιπών αερίων

COSMOTE: Αποτροπή άνω των 5.500 t εκπομπών CO2, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται.

Π

Οι εκπομπές CO2 που αποτράπηκαν λόγω των προγραμμάτων που υλοποιούνται υπολογίζονται περίπου σε 9.056 τόνους.

Ενέργεια

OTE: Διατήρηση της αποδοτικότητας της χρήσης ηλεκτρισμού (κατανάλωση ενέργειας / έσοδα) στο επίπεδο των 165 MWh/εκ. €.

Π

Η αποδοτικότητα της χρήσης ηλεκτρισμού (οριζόμενη ως την κατανάλωση ενέργειας δια τα έσοδα) ήταν 166 MWh/εκ. €.

COSMOTE: Διατήρηση της αποδοτικότητας της χρήσης ηλεκτρισμού (κατανάλωση ενέργειας / έσοδα) στο επίπεδο των €130 MWh/εκ. € (για ον Όμιλο COSMOTE στην Ελλάδα).

Π

Η αποδοτικότητα της χρήσης ηλεκτρισμού (οριζόμενη ως την κατανάλωση ενέργειας δια τα έσοδα) ήταν 131 MWh/εκ. €.

OTE: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων OTE κατά 5%.

Ε

Έγινε εκτενέστερη χρήση μεγάλων πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε δύσβατες περιοχές.

Τελικά, αντί του αρχικού σχεδιασμού, η αντικατάσταση 125  παλαιών βενζινοκίνητων οχημάτων με αντίστοιχα νέα πετρελαιοκίνητα, υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2014.

COSMOTE: Διατήρηση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου οχημάτων στα επίπεδα του 2013.

Ε

Οι μετακινήσεις στους αστικούς ιστούς ήταν κατά πολύ αυξημένες σε σύγκριση με τις περιφερειακές μετακινήσεις.

Μετατέθηκε για το 2015 η αντικατάσταση βενζινοκίνητων οχημάτων με αποδοτικότερα, νέας τεχνολογίας, οχήματα στο πλαίσιο των συνολικών συνεργειών εντός του Ομίλου ΟΤΕ.

COSMOTE: Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 5% ανά σταθμό βάσης.

Π

Η εξοικονόμηση ενέργειας ήταν 9,4%.

Απορρίμματα

OTE-COSMOTE: Επέκταση του ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, σε 4 κτίρια στην Αττική και την περιφέρεια.

Π

Βλ. Επιτεύγματα για το 2014  και Διαχείριση Απορριμμάτων

OTE-COSMOTE: Ανακύκλωση του 100% των επικίνδυνων και τεχνικών απορριμμάτων που αποσύρονται.

Π

Βλ. Διαχείριση Απορριμμάτων

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

COSMOTE: Εγκατάσταση 10 πρόσθετων σταθμών μέτρησης.

Μ

Βλ. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Δύο σταθμοί στο Δήμο Αγίας Παρασκευής που είχε συμφωνηθεί να εγκατασταθούν το Δεκέμβριο του 2014, εγκαταστάθηκαν το Φεβρουάριο του 2015, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής είχαν καθυστερήσει να ενημερώσουν τους υπεύθυνους του Δήμου για τα ακριβή σημεία που προτιμούν να τοποθετηθούν.

Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Ε: Σε εξέλιξη Όχι = Δεν επιτεύχθηκε

Στόχοι 2015
Περιβαλλοντική Διαχείριση

ΟΤΕ: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΟΤΕ σε 3  νέα κτίρια.

ΟΤΕ-COSMOTE: Αναβάθμιση / βελτιστοποίηση λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτυχθεί στον Όμιλο ΟΤΕ για τη συλλογή των περιβαλλοντικών στοιχείων.

Κλιματική Αλλαγή

ΟΤΕ-COSMOTE: Συμβολή στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ομίλου DT, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών CO2.

ΟΤΕ: Μείωση των εκπομπών CO2 (scope 1 και scope 2) κατά 13% σε σχέση με τις εκπομπές του 2008.

COSMOΤΕ: Μείωση ων εκπομπών CO2 (scope 1 και scope 2) κατά 3,5% σε σχέση με τις εκπομπές του 2008

Ενέργεια

OTE: Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά 1,5% σε σχέση με το 2014.

COSMOTE: Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 2% στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

OTE: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων κατά 15%.

COSMOTE: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου οχημάτων κατά 5%.

Απορρίμματα

ΟΤΕ-COSMOTE: Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας σε 10 νέα κτίρια, πανελλαδικά.

OTE-COSMOTE: Ανακύκλωση του 100% των επικίνδυνων και τεχνικών απορριμμάτων που αποσύρονται.

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

COSMOTE: Εγκατάσταση 8 πρόσθετων σταθμών μέτρησης.