Εργαζόμενοι

Στόχοι 2014 Επίδοση 2014
Εργαζόμενοι

OTE-COSMOTE: Εξορθολογισμός και εναρμόνιση πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Π

Βλ. Οργανωτικός Μετασχηματισμός και Αποτελεσματικότητα και Εκπαίδευση Εργαζομένων

OTE-COSMOTE: Χρήση προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντων.

Π

Βλ. Ανθρώπινο Δυναμικό

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση των δράσεων ανάπτυξης εργαζομένων.

Π

Βλ. Επιλογή Εργαζομένων και Εκπαίδευση Εργαζομένων

Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Ε: Σε εξέλιξη Όχι = Δεν επιτεύχθηκε

Στόχοι 2015
Εργαζόμενοι

OTE-COSMOTE: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση (1) στα προγράμματα ηγεσίας (Leadership) για κάθε ιεραρχικό επίπεδο και (2) ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων.

OTE-COSMOTE: Εξορθολογισμός κόστους και εναρμόνιση διαδικασιών και πολιτικών.

OTE-COSMOTE: Εξέλιξη προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντων για εξωτερικούς υποψήφιους και εργαζόμενους.

OTE-COSMOTE: Εναρμόνιση προσεγγίσεων υγείας και ασφάλειας.