Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Στόχοι 2014 Επίδοση 2014
Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

OTE-COSMOTE: Περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή στη διαδικασία περισσότερων μερών.

Ε

Βλ. Ανάλυση Ουσιαστικότητας

OTE-COSMOTE: Ανάπτυξη Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Π

Βλ. Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

OTE-COSMOTE: Έκδοση ετήσιου Απολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες GRI G4.

Ε

Βλ. Προφίλ Απολογισμού

Από το 2014, ο ΟΤΕ και η COSMOTE μελετούν τις νέες οδηγίες GRI G4 και προχώρησαν σε μια σειρά δράσεων (π.χ. ενίσχυση της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας – με την ανάπτυξη της Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητα και της Κοινωνικής Χάρτας, βελτίωση της μεθοδολογίας ανάλυσης ουσιαστικότητας, αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας) που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να προχωρήσουν με ορθό και δομημένο τρόπο στην έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015, σύμφωνα με τις οδηγίες GRI G4.

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση της χρήσης των ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία επίδοσης και απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας.

Π

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2014, σε συνέχεια της προσπάθειας που είχε γίνει για τον Απολογισμό του 2013, είναι αποκλειστικά διαθέσιμος online. 

Ο Απολογισμός διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο ως προς το εμπλουτισμένο περιεχόμενο, όσο και ως προς τον online σχεδιασμό του και τα διαδραστικά εργαλεία που περιλαμβάνει. Έχει συνταχθεί και σχεδιαστεί με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προσφέροντας:

• Πληροφόρηση και διαφάνεια σχετικά με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας, τα αποτελέσματα των δράσεων αλλά και τις επιδόσεις των εταιρειών

• Εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα πλοήγησης του χρήστη / αναγνώστη

• Διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, infographics, διαγραμμάτων και διαδραστικών εργαλείων

• Δυνατότητα επεξεργασίας των ποσοτικών στοιχείων, μέσα από τη χρήση του online εργαλείου «Data Charting Tool»

• Δυνατότητα αποθήκευσης offline του πλήρους περιεχομένου του Απολογισμού ή επιμέρους ενοτήτων

Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

OTE-COSMOTE: Ευθυγράμμιση όλων των αξιολογήσεων και εκτιμήσεων των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, κάτω από ένα κοινό επιχειρηματικό πλαίσιο και μια ενιαία μεθοδολογία διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, αλλά και ο έλεγχος που ασκείται από άλλες μονάδες της εταιρείας.

Ε

Έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία με τις ανάλογες διευθύνσεις για το συντονισμό και την ευθυγράμμιση όλων των επιμέρους αξιολογήσεων και εκτιμήσεων του Ομίλου. Είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί το 2015, αποτελεί μέρος της υλοποίησης της νέας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, αλλά και της μελέτης του βαθμού προσαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000.

OTE-COSMOTE: Καθιέρωση μιας κοινής μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του ομίλου για την ανάπτυξη του τοπίου κινδύνων (landscape) του Ομίλου.

Ε

Η υλοποίηση και καθιέρωση της ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων του ομίλου DT, σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, αποτελεί στόχο για το 2015.

OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση με το ISO ERM 31000 μέχρι το τέλος του 4ου τριμήνου του 2014.

Ε

Έχει ήδη ξεκινήσει, από το 2014, η ανάλυση και μελέτη του βαθμού προσαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000. Η διαπίστευση του προτύπου (attestation) θα πραγματοποιηθεί εντός του 2015.

OTE-COSMOTE: Ανάπτυξη συστήματος και μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων, που θα αποτελούν μέρος της καθημερινής εργασίας όλων των επιχειρηματικών μονάδων.

Ε

Η υλοποίηση και καθιέρωση της ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων του ομίλου DT σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, αποτελεί στόχο για το 2015.

OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Anti-Trust Compliance Program).

Π

Βλ. Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

OTE-COSMOTE: Διαδικασία για την έναρξη, την υιοθέτηση και την εφαρμογή του BS 10500 (Βρετανικό Πρότυπο για «Σύστημα Διαχείρισης Πρακτικών Αντιμετώπισης της Δωροδοκίας» (Anti-Bribery Management System).

Όχι

Ο στόχος ακυρώθηκε, λόγω της έκδοσης του Διεθνούς Προτύπου ISO 19600 Compliance Management Systems – Guidelines, του οποίου η ανάλυση και η σχετική ευθυγράμμιση του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί στόχο για το 2015.

Εσωτερικός Έλεγχος

OTE-COSMOTE: Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου θα εκτελέσει περίπου 50 ελέγχους που έχουν προγραμματιστεί για το 2014, δίνοντας προτεραιότητα στις διαδικασίες που επηρεάζουν τους πελάτες, τις νέες πηγές εσόδων και το μοντέλο λειτουργίας.

Π

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε παραπάνω από 80 ελέγχους σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου για το 2014, δίνοντας προτεραιότητα στις διαδικασίες που επηρεάζουν την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, τις νέες πηγές εσόδων και το νέο ενοποιημένο μοντέλο λειτουργίας.

Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Ε: Σε εξέλιξη Όχι = Δεν επιτεύχθηκε

Στόχοι 2015
Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

OTE-COSMOTE: Έκδοση ετήσιου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τις οδηγίες GRI G4.

OTE-COSMOTE: Νέα αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών.

ΟΤΕ-COSMOTE: Περαιτέρω βελτίωση του on line τρόπου παρουσίασης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

OTE-COSMOTE: Διαπίστευση του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000.

OTE-COSMOTE: Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας ρίσκου μέσω συνεχόμενης δράσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των επιχειρησιακών μονάδων.

OTE-COSMOTE: Εφαρμογή της ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων του ομίλου DT

OTE-COSMOTE: Διεξαγωγή έρευνας εργαζομένων αναφορικά με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία θα απευθύνεται στα στελέχη με θέση ευθύνης OTE-COSMOTE: Ανασκόπηση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση του πελάτη με στόχο τον περιορισμό εμφάνισης περιστατικών που άπτονται ζητημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Εσωτερικός Έλεγχος

OTE-COSMOTE: Διενέργεια πάνω από 75 ελέγχων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου 2015