Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών – Απολογισμός Προόδου (COP)

«Το 2015, η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και η εξέλιξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δράσης για τη χιλιετία του ΟΗΕ , παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης. Με οδηγό τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, συμμετέχουμε και εμείς στην πρόκληση αυτή και καλούμε τους εταίρους μας να κάνουν το ίδιο.»

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

Από το 2008, τόσο ο OTE όσο και η COSMOTE υποστηρίζουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη μεγαλύτερη οικειοθελή πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον κόσμο και ακολουθούν τις δέκα οικουμενικές αρχές που αφορούν στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΤΕ-COSMOTE, για το έτος 2014, περιλαμβάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των προτεραιοτήτων, των δραστηριοτήτων, των στόχων και των αποτελεσμάτων των εταιρειών, βασισμένη σε μια προσέγγιση που περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες, με γνώμονα τους εργαζομένους, την αγορά, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών: δράσεις που καταγράφονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014

Θέμα Αρχή Αναφορά στον Απολογισμό Επίπεδο Κάλυψης
Ανθρώπινα Δικαιώματα

1. Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Πλήρως

2. Διασφάλιση μη εμπλοκής σε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πολιτική Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Πλήρως

Πρότυπα Εργασίας

3. Προάσπιση της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι και της αποτελεσματικής αναγνώρισης του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

Πλήρως

4. Εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

Πλήρως

5. Ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επιλογή Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Πλήρως

6. Εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Πλήρως

Περιβάλλον

7. Υποστήριξη της προληπτικής προσέγγισης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα

Περιβαλλοντική Πολιτική

Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών

Χρήση Πορων και Διαχείριση Απορριμμάτων

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

Πλήρως

8. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Περιβαλλοντική Στρατηγική

Τηλεπικοινωνίες και Περιβάλλον

Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών

Χρήση Πόρων και Διαχείριση Απορριμμάτων

Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Πλήρως

9. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Υπεύθυνα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες και Περιβάλλον

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών

Πλήρως

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

10. Καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε της μορφή, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πλήρως

Συμβολή στους Ευρύτερους Στόχους Ανάπτυξης

Επέκταση της Ευρυζωνικότητας και του Mobile Internet στην Ελλάδα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Ενημέρωση του Κοινού

Υπεύθυνα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Κοινωνία

Πλήρως