Προφίλ Απολογισμού

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 είναι ο τρίτος κοινός Απολογισμός OTE- COSMOTE, σε συνέχεια των δύο κοινών Απολογισμών του 2012 και 2013, και των ξεχωριστών ετήσιων Απολογισμών που δημοσίευαν οι εταιρείες, από το 2005 έως το 2011. Οι εταιρείες εκδίδουν κοινό Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας σε συνέχεια του μετασχηματισμού τους σε μια εταιρεία με κοινή οργανωτική δομή.

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημοσιεύεται εξολοκλήρου διαδικτυακά σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τον ΟΤΕ και την COSMOTE.

Πεδίο Εφαρμογής και Όρια του Απολογισμού

Ο παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (εκτός αν υπάρχει διαφορετική επισήμανση).

 • Ο Απολογισμός καλύπτει τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα του OTE Α.Ε. και της COSMOTE Α.Ε στην Ελλάδα. Τα κεντρικά γραφεία των δύο εταιρειών βρίσκονται στην Αθήνα.
 • Συνοπτικά στοιχεία για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνονται στην ενότητα Όμιλος ΟΤΕ, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του Ομίλου. Επιπλέον, πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης από τις κύριες θυγατρικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη παρατίθενται στην ενότητα Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ.
 • Αυτή η προσέγγιση αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της ενοποίησης του πεδίου εφαρμογής και των ορίων των Απολογισμών που ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια ο OTE και η COSMOTE, αλλά ταυτόχρονα και την έναρξη της προσπάθειας για τη σταδιακή παρουσίαση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ.

Καθορισμός Περιεχομένου Απολογισμού

Το περιεχόμενο του Απολογισμού ορίζεται με βάση τις παρακάτω αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες:

 • Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Guidelines) της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative, GRI G3.1.
 • Αρχές του Προτύπου AccountAbility AA1000 για Συμμετοχικότητα, Ουσιαστικότητα και Ανταπόκριση,
 • Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.

Πίνακες για την κάλυψη των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων παρέχονται στις ενότητες Πίνακας Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000 , Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών – Απολογισμός Προόδου (COP)  και Πίνακας Δεικτών Global Reporting Initiative G3.1 .

Επιπλέον, οι εταιρείες έλαβαν υπόψη τους το όραμα του Ομίλου για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τους στρατηγικούς πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχουν προσδιορίσει (βλ. ενότητα Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, τα αποτελέσματα του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη (βλ. ενότητα Ενδιαφερόμενα Μέρη) και τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας που παρουσιάζεται στην ενότητα Ανάλυση Ουσιαστικότητας. Οι εταιρείες συνυπολόγισαν τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του on-line microsite του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν για να λάβουν την άποψη των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013.

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλες τις κύριες ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών που έχουν αναγνωριστεί από τις εταιρείες είναι οι εξής:

 • Πελάτες, εν δυνάμει πελάτες και οι εκπρόσωποί τους
 • Επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποί τους
 • Επιστήμη, έρευνα και εκπαίδευση
 • ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες
 • Μέσα ενημέρωσης
 • Κράτος / Κυβερνητικοί φορείς
 • Εργαζόμενοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους
 • Προμηθευτές
 • Αναλυτές, επενδυτές και οι εκπρόσωποί τους

Τα θέματα που τίθενται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και η ανταπόκριση των εταιρειών παρουσιάζονται στην ενότητα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία καλύπτει τις Αρχές του Προτύπου AA1000 και συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης των εταιρειών OTE και COSMOTE. Επιπλέον το Επίπεδο Εφαρμογής GRI του Απολογισμού έχει ελεγχθεί από το GRI.

Δεδομένα Απολογισμού

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές μέτρησης και τους τρόπους υπολογισμού των στοιχείων, παρέχονται στον Απολογισμό, όπου είναι εφικτό. Τα δεδομένα που περιέχονται στον Απολογισμό, προέρχονται από τα συστήματα καταγραφής του OTE και της COSMOTE και περιλαμβάνουν: αθροιστικά οικονομικά δεδομένα σχετικά με το προσωπικό, την εξυπηρέτηση πελατών και συνοπτικά δεδομένα, σχετικά με ρυθμιστικά θέματα. Παράλληλα, περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον, υπολογισμένα σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των δύο εταιρειών. Για τη συλλογή και παρουσίαση των στοιχείων, ο ΟΤΕ και η COSMOTE ακολούθησαν τους ορισμούς και τις παραμέτρους του GRI.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τομείς όπου οι δύο εταιρείες δεν έχουν ενοποιήσει ακόμη τις λειτουργίες τους, οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες, παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε εταιρεία.

Για κάποιες ενέργειες εφαρμόζονται και αναφέρονται ξεχωριστές πολιτικές, λόγω των υπαρχόντων διαφορών που αφορούν ζητήματα λειτουργίας της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

Στον Απολογισμό δεν υπάρχουν σημαντικές επαναδιατυπώσεις πληροφοριών που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενους απολογισμούς.

Επίπεδο Εφαρμογής GRI

Το Επίπεδο Εφαρμογής GRI, για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 του OTE και της COSMOTE, αναφέρεται παρακάτω. Το GRI έχει επιβεβαιώσει ότι ο παρών Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI G3.1, για το Επίπεδο Εφαρμογής Α+.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των απαιτήσεων των οδηγιών GRI G3.1 παρουσιάζονται στην ενότητα Πίνακας Δεικτών Global Reporting Initiative G3.1.  

Σχόλια σχετικά με τον Απολογισμό

Κάθε γνώμη και σχόλιο των αναγνωστών για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ote-cosmote.cr@ote.gr