Όμιλος OTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και ένας από τους πιο ισχυρούς παρόχους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας στους πελάτες του, προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας.

Η οργανωτική δομή του Ομίλου παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Η οργανωτική δομή του Ομίλου είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.ote.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για την δομή του Ομίλου ΟΤΕ είναι διαθέσιμες στον Ετήσιο Απολογισμό 2014 του ΟΤΕ. Ο Όμιλος αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. και τις θυγατρικές της, προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (τηλεφωνίας, δεδομένων και μισθωμένων γραμμών), τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως η διαχείριση ακινήτων και η εκπαίδευση.

Σήμερα, οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ, απασχολούν περισσότερους από 22.100 εργαζομένους. Τα έσοδα του Ομίλου για το 2014, ανήλθαν σε € 3.918,4 εκ., ενώ η κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα € 4,5 δις.

Κατά τη διάρκεια του 2014 οι επιδόσεις του Ομίλου σταθεροποιήθηκαν, κυρίως χάρη στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, όπου το Δ' τρίμηνο του 2014 τα έσοδα κατέγραψαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, μετά από 27 τρίμηνα με αρνητικό πρόσημο. Αυτό το επίτευγμα καταδεικνύει την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας, μετά από τις συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της COSMOTE παρουσίασαν σταθερές τάσεις βελτίωσης από τρίμηνο σε τρίμηνο μέσα στο έτος.

Ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2013, το κόστος προσωπικού μειώθηκε σημαντικά τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.

Με πιο ευέλικτη οργάνωση και με εύρωστη χρηματοοικονομική δομή, ενισχύθηκε σημαντικά τόσο η λειτουργική, όσο και η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε, κυρίως λόγω της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καθώς και της συνεχιζόμενης προσπάθειας συγκράτησης του κόστους. Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου αυξήθηκε κατά 30% στο έτος.

Παρά τις σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις για την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών κυρίως στην Ελλάδα, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο των € 500 εκ.

Έχοντας βελτιώσει τις επιδόσεις σε όλους τους τομείς, o OTE θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Χρηματοοικονομική Επίδοση Ομίλου

(εκ. €)

20121

2013

2014

Κύκλος εργασιών

4.330,3

4.054,1

3.918,4

Αποδοχές και παροχές προσωπικού

(914,5)

(821,5)

(697,1)

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης

(123,0)

(272,4)

(8,4)

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής

(510,5)

(468,2)

(473,6)

Αποσβέσεις και απομειώσεις

(818,4)

(842,5)

(796,4)

Κόστος εμπορευμάτων

(254,2)

(276,4)

(300,7)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(1.164,5)

(1.080,0)

(1.119,5)

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

(3.785,1)

(3.761,0)

(3.395,7)

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)

574,5

335,4

589,1

Λειτουργικά Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

1.392,9

1.177,9

1.385,5

ως % επί των Εσόδων

32,2%

29,1%

35.4%

Προσαρμοσμένο2 EBITDA

1.515,9

1.456,3

1.421,6

ως % επί των Εσόδων

35,0%

35,9%

36.3%

Σημειώσεις:
1) Τα στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες) και τις αναταξινομήσεις κονδυλίων στα κέρδη.
2) Εξαιρείται η επίδραση των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου και των Σχεδίων Αναδιοργάνωσης.

Οικονομική Συνεισφορά Ομίλου OTE

(εκ. €)

20121

2013

2014

Αποδοχές και παροχές προσωπικού

(914,5)

(821,5)

(697,1)

Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος

(108,0)

(121,3)

(137,3)

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής

(510,5)

(468.2)

(473,6)

Κόστος εμπορευμάτων

(254,2)

(276,4)

(300,7)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, αμοιβές τρίτων, λοιποί φόροι-πλην του φόρου εισοδήματος- τέλη ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.)

(651,1)

(622,4)

(660,1)

Κέρδη αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας

471,9

316,7

267,4

Χορηγίες, δωρεές και δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων για την κοινωνία

2,92

2,9

2,9

Σημειώσεις:
1) Τα στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες) και τις αναταξινομήσεις κονδυλίων στα κέρδη.
2) Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τη Telekom Romania Communications.

Ανάλυση Εσόδων Ομίλου OTE

(εκ. €)

2012*

2013

2014

Μεταβολή 2013-2014

Δραστηριότητες Σταθερής Τηλεφωνίας, Ελλάδα

1.704,0

1.557,2

1.511,7

-2,9%

Δραστηριότητες Σταθερής Τηλεφωνίας, Ρουμανία

619,6

609,5

609,1

-0,1%

Δραστηριότητες Κινητής Τηλεφωνίας, Ελλάδα

1.524.7

1.336,5

1.251,4

-6,4%

Δραστηριότητες Κινητής Τηλεφωνίας, Διεθνώς

551,4

544,7

520,9

-4,4%

Λοιπά

462,1

448,0

456,2

1,8%

Ενδοομιλικές Απαλοιφές

(531,5)

(441,8)

(430,9)

-2,5%

ΣΥΝΟΛΟ

4.330,3

4.054,1

3.918,4

-3,3%

Λοιπά έσοδα / (έξοδα), καθαρά

29,3

42,3

66,4

57,0%

* Τα στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες) και τις αναταξινομήσεις κονδυλίων στα κέρδη.

Σημαντικές αλλαγές / Γεγονότα του 2014

Το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ απέκτησε 4.526.651 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή €11,6 ανά μετοχή, αποκλειστικά στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ΟΤΕ των στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ. Ως αποτέλεσμα, στις 31 Μαρτίου 2014, ο ΟΤΕ κατείχε 5.724.610 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,17% του μετοχικού του κεφαλαίου.

Στις 6 Φεβρουαρίου, 2014, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του, μέσω της θυγατρικής του OTEGLOBE, στην κατασκευή του νέου υποθαλάσσιου διεθνούς καλωδίου υπέρ-υψηλών ταχυτήτων Asia Africa Europe – 1 (AAE-1). Το υποθαλάσσιο καλώδιο AAE-1, έκτασης περίπου 25.000 χλμ, αναμένεται να λειτουργήσει το 2016 και θα διασυνδέει το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις τρεις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία και τη Γαλλία.

Στις 8 Απριλίου 2014, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου €364,7 εκατ. του Ομολόγου το οποίο έληγε την ίδια ημέρα μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους.

Στις 10 Ιουλίου 2014, η OTE PLC εξέδωσε ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €700 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, λήξης 9 Ιουλίου 2020, με ετήσιο κουπόνι 3,5%. Τα ομόλογα είναι εγγυημένα από τον ΟΤΕ.

Στις 13 Οκτωβρίου 2014, η COSMOTE κατοχύρωσε δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 800MHz και 2,6GHz στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2014 έως 28η Φεβρουαρίου, 2030. Μέσω της επένδυσης αυτής, η COSMOTE θα ενισχύσει περαιτέρω τις ταχύτητες και την κάλυψη του εκτεταμένου 4G δικτύου της, τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές. Το συνολικό ποσό που επένδυσε η εταιρεία ανήλθε σε € 134,8 εκ.

Στις 14 Οκτωβρίου 2014, o OTE εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης για όλα τα παιχνίδια των αγώνων Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League από τον Ιούλιο 2015 μέχρι το 2018.

Στις 24 Δεκεμβρίου 2014, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η Ομοσπονδία εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) υπέγραψαν νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύμβαση καθιέρωσε νέα μισθολογικά κλιμάκια για τις νέες προσλήψεις, με πρώτο μισθό στα €755 τον μήνα, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς. Όσον αφορά στους ήδη εργαζόμενους στον ΟΤΕ, και για τα επόμενα τρία χρόνια, η συλλογική σύμβαση διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, καθώς η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις για χρηματοοικονομικούς ή λειτουργικούς λόγους, και διατηρεί τη μέση μείωση του 11% στα μισθολογικά κλιμάκια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη σύμβαση εργασίας σε σχέση με τους μισθούς του 2011, καθώς και τις μειωμένες ώρες εργασίας στις 35 την εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα μπορείτε να βρείτε στον Ετήσιο Απολογισμό 2014 του ΟΤΕ στη σελίδα https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/publications/annual-reports.

Κύρια Προϊόντα και Υπηρεσίες

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας, τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών, όπως:

  • Σταθερή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, με υψηλές ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps (OTE και Telekom Romania).
  • Κινητή τηλεφωνία, μέσω της COSMOTE στην Ελλάδα της Telekom στη Ρουμανία, και της AMC στην Αλβανία. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται, συγκαταλέγονται υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες mobile Internet (με την COSMOTE να είναι η πρώτη εταιρεία την Ελλάδα που πρόσφερε υπηρεσίες 4G), υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και περιαγωγής (roaming), καθώς και συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphone, tablet) και αξεσουάρ
  • Υπηρεσίες τηλεόρασης, μέσω δορυφορικής και ευρυζωνικής σύνδεσης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα καναλιών και προηγμένες υπηρεσίες, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς (OTE και Telekom Romania)
  • Προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σταθερής, κινητής που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B (CosmoOne)
  • Διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε φορείς υψηλής δυναμικότητας και οργανισμούς, με πολλαπλές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (OTEGlobe)
  • Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και ναυτιλιακές υπηρεσίες (OTESAT-MARITEL)
  • Ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (OTE Estate)
  • Παροχή λύσεων επαγγελματικής κατάρτισης που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (OTEAcademy)