Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης

Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης από την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. (‘Deloitte') προς τη διοίκηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (‘OTE') και της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (‘COSMΟΤΕ') επί του ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Εύρος εργασίας και τα πρότυπα διασφάλισης που χρησιμοποιήσαμε

Η εταιρική ομάδα ΕΥ του OTE και της COSMOTE μας ανέθεσε την:

 1. Παροχή μέτριας (περιορισμένης) διασφάλισης Τύπου 2, σύμφωνα με το AA1000 Πρότυπο Διασφάλισης 2008 (‘AA1000AS'):
 • Συμμετοχικότητα - πώς αναγνώρισαν και επικοινώνησαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας,
 • Ουσιαστικότητα - πώς αξιολόγησαν τη σημαντικότητα κάθε θέματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, και
 • Ανταπόκριση - πώς ανταποκρίθηκαν στα θέματα των ενδιαφερομένων μερών και πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στον ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 1. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης στους παρακάτω επιλεγμένους δείκτες επίδοσης:

Το εύρος του έργου μας περιορίστηκε στις δραστηριότητες του ΟΤΕ και της COSMOTE στην Ελλάδα. Παρείχαμε μέτρια (δηλ. περιορισμένη) διασφάλιση Τύπου 2 σύμφωνα με το AA1000AS.  Ένα έργο Τύπου 2 απαιτεί να αναφέρουμε στην έκθεσή μας τον τρόπο και το βαθμό συμμόρφωσης με το AA1000APS. Προκειμένου να επιτύχουμε διασφάλιση μέτριου επιπέδου, χρησιμοποιήσαμε τα κριτήρια στο AA1000AS για να αξιολογήσουμε την τήρηση του AA1000AΡS σε συνδυασμό με τη βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία και ελεγχόμενη ποιοτικώς προσέγγιση που τηρείται στην επαγγελματική και ανεξάρτητη διασφάλιση.

Παρείχαμε περιορισμένη διασφάλιση σε επιλεγμένους σημαντικούς δείκτες επίδοσης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000). Η εξασφάλιση της περιορισμένης διασφάλισης, προϋποθέτει την επισκόπηση των διαδικασιών, των συστημάτων και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των περιοχών για τις οποίες παρέχουμε περιορισμένη διασφάλιση. Η προσέγγιση αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει παρομοίου επιπέδου διασφάλιση  με αυτή που παρέχεται στις επισκοπήσεις των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν περιλαμβάνει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων ή της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας.

Οι κυριότερες διαδικασίες διασφάλισης

Προκειμένου να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας, ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Αναλύσαμε κι ελέγξαμε δειγματοληπτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης δείγματος των συναντήσεων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτές.
 • Επισκοπήσαμε τις διαδικασίες που ακολούθησε ο OTE και η COSMOTE για να εντοπίσει και να καθορίσει τα σημαντικά θέματα προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η επισκόπησή μας περιελάμβανε και τα θέματα που κάλυψαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με τον ΟΤΕ και την COSMOTE, αλλά και Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας άλλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών για το έτος 2014, προκειμένου να αντιπαραβάλουμε τα ουσιώδη θέματα που εντοπίστηκαν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE.
 • Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη του ΟΤΕ και της COSMOTE που έχουν τη λειτουργική ευθύνη για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE, ώστε να κατανοήσουμε τις διοικητικές δομές διαχείρισης θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και την υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, κατά την διάρκεια του έτους 2014.  
 • Αναλύσαμε κι επισκοπήσαμε δειγματοληπτικά τις βασικές δομές, συστήματα, διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη συλλογή, τη συγκέντρωση, την επαλήθευση και την παρουσίαση των επιλεγμένων δεικτών επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας.
 • Επισκοπήσαμε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς, που περιέχονται στον ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, σχετικά με τις επιδόσεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα για το 2014, και
 • Επισκοπήσαμε το περιεχόμενο του ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με τα ευρήματα από τις προαναφερθείσες διαδικασίες και εισηγηθήκαμε βελτιώσεις / προσθήκες, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Η ανεξαρτησία και οι δεξιότητές μας στην παροχή διασφάλισης στον ΟΤΕ και στην COSMOTE

 • Τηρήσαμε κανόνες και πολιτικές ανεξαρτησίας που συνάδουν με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA). Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπουν την ανάληψη οικονομικών, εμπορικών θέσεων ή θέσεων εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία μας, ενώ αποτρέπουν και την εμπλοκή μας στην προετοιμασία του Απολογισμού. Επιβεβαιώσαμε στον ΟΤΕ και στην COSMOTE ότι έχουμε διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά μας κατά την διάρκεια του 2014 και, ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν «ελεγχόμενες» υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά μας.
 • Η ομάδα μας αποτελείτο από ένα συνδυασμό εγκεκριμένων Λογιστών με επαγγελματικούς τίτλους παροχής υπηρεσιών ελέγχων και διασφάλισης, καθώς και από επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικά, εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πολυετή εμπειρία σε υπηρεσίες διασφάλισης απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ρόλοι και αρμοδιότητες

Η ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE συνέταξε τον ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης που απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα «Ενδιαφερόμενα Μέρη». Η ομάδα, η οποία συλλέγει και οργανώνει τα δεδομένα του ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι επίσης υπεύθυνη για την κατάρτιση του ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και για τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν. Οι Executive Directors είναι οι αρμόδιοι για την έγκριση των στοιχείων του ενιαίου Απολογισμού, για τον καθορισμό των στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας και για τη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης επιδόσεων καθώς και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, από τα οποία προέρχονται τα δεδομένα του ενιαίου Απολογισμού.

Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα σημαντικά θέματα, στα πλαίσια του εύρους εργασίας μας όπως ορίζεται παραπάνω και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση έργου. Η εργασία μας διενεργήθηκε έτσι ώστε να μπορούμε να εκθέσουμε στον ΟΤΕ και στην COSMOTE εκείνα τα θέματα που απαιτείται να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε άλλο μέρος εκτός του ΟΤΕ και της COSMOTE αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία μας, την παρούσα έκθεση, ή τα συμπεράσματά μας.

Οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις μας

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE προχώρησαν στις ακόλουθες σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσής τους στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, κατά τη διάρκεια του 2014:

 • Ανέπτυξαν κοινή Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία καθορίζει τους τομείς που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και τον τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας.
 • Ανέπτυξαν την Κοινωνική Χάρτα, η οποία θέτει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε όλο τον Όμιλο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών, υγείας, ασφάλειας και δικαιωμάτων των εργαζομένων.
 • Αναβάθμισαν την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της διαδραστικής παρουσίασης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης στο διαδίκτυο.

Προκειμένου ο ΟΤΕ και η COSMOTE να βελτιώσουν στο μέλλον τη διαχείριση και τον απολογισμό για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με το πρότυπο AA1000APS, προτείνουμε τα ακόλουθα:

Συμμετοχικότητα:

 • Η Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE έχει καθιερώσει μια διαδικασία διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής στα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η μελλοντική και σταδιακή ενσωμάτωση της εν λόγω διαδικασίας στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθεί ο ΟΤΕ και η COSMOTE, θα οδηγούσε σε μια περισσότερο δομημένη προσέγγιση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ουσιαστικότητα:

 • Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν καθιερώσει μια διαδικασία προσδιορισμού των ουσιαστικών θεμάτων, η οποία εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον Όμιλο σε συνεχή βάση. Η αξιολόγηση των θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τους στόχους όπως αυτοί ορίζονται στη νέα Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, θα οδηγούσε στην πληρέστερη κατανόηση και ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ανταπόκριση:

 • Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν καθιερώσει μια διαδικασία ανταπόκρισης στα θέματα που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του ΟΤΕ και της COSMOTE με βάση τη σημαντικότητα των ουσιαστικών θεμάτων, θα οδηγούσε στην πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των συμπερασμάτων μας επί του ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

Τα συμπεράσματά μας

Στο πλαίσιο του έργου μας και με βάση τις διαδικασίες διασφάλισης που ακολουθήσαμε συμπεραίνουμε ότι:

 1. O ΟΤΕ και η COSMOTE εφάρμοσαν τις μεθόδους που περιγράφονται στον «Πίνακα Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας AA1000», οι οποίες συνάδουν με τις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης όπως αυτές προδιαγράφονται στο ΑΑ1000 Πρότυπο Αρχών AccountAbility 2008 (‘AA1000APS') και
 2. Βάσει του έργου διασφάλισης που διενεργήσαμε, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω, είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στη μετάφραση μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης του ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα υπερισχύει η Ελληνική έκδοση όσον αφορά τα συμπεράσματά μας.


Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

                       

Πάρις Ευθυμιάδης

Εταίρος

Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων