Δείκτες Κοινωνικής Επίδοσης

GRI Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κοινοποίηση της Προσέγγισης της Διοίκησης

Απασχόληση

Π

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανθρώπινο Δυναμικό

Παροχές Εργαζομένων

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Σχέσεις εργαζομένων / Διοίκησης

Π

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Π

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το 2014

Πρόληψη, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Π

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Εργαζομένων

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

Π

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανθρώπινο Δυναμικό

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Ίσες αμοιβές σε άνδρες και γυναίκες

Π

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

LA1

Εργατικό δυναμικό ανά τύπο απασχόλησης, περιοχή, φύλο

Π

Ανθρώπινο Δυναμικό

LA2

Κινητικότητα εργαζομένων

Π

Ανθρώπινο Δυναμικό

LA3

Παροχές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης

Π

Παροχές Εργαζομένων

LA4

Κάλυψη συμβάσεων συλλογικής διαπραγμάτευσης

Π

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

LA5

Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης πριν από λειτουργικές αλλαγές

Π

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

LA6

Ποσοστό εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται σε Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας

Π

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

LA7

Επαγγελματικές ασθένειες, απώλειες ημερών εργασίας και θάνατοι

Π

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το 2014

LA8

Επιμόρφωση για σοβαρές ασθένειες

Π

Πρόληψη, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας

LA9

Συμφωνίες συνδικάτων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Π

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

LA10

Επιμόρφωση ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο και την κατηγορία

Π

Ανάπτυξη Απόδοσης

Επιλογή Εργαζομένων

Εκπαίδευση Εργαζομένων

LA11

Προγράμματα διά βίου μάθησης

Π

Ανάπτυξη Απόδοσης

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Βλ. επίσης Προβλέψεις για Συντάξεις, Αποζημιώσεις και λοιπές Παροχές Προσωπικού στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 του ΟΤΕ.

LA12

Εκθέσεις επίδοσης και εξέλιξης ανά φύλο

Π

Ανάπτυξη Εργαζομένων

Αξιολόγηση και Διαχείριση Απόδοσης

LA13

Φορείς διακυβέρνησης με βάση τα κριτήρια διαφορετικότητας

Π

Ανθρώπινο Δυναμικό

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Οι μειονότητες δεν θεωρούνται ουσιώδες ζήτημα για τη λειτουργία του OTE και της COSMOTE στην Ελλάδα.

LA14

Αναλογία βασικού μισθού ανά φύλο

Π

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

LA15

Επιστροφή από γονική άδεια και ποσοστά διακράτησης προσωπικού ανά φύλο

Π

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κοινοποίηση της Προσέγγισης της Διοίκησης

Πρακτικές επενδύσεων και προμηθειών

Π

Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πολιτική Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Καταπολέμηση των διακρίσεων

Π

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Π

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

Παιδική εργασία

Π

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτική Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Πρόληψη καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας

Π

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

Πρακτικές ασφάλειας

Π

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Δικαιώματα αυτόχθονος πληθυσμού

Όχι

Μη σχετικό

Αξιολόγηση

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Επανόρθωση

Π

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

HR1

Έλεγχος επενδυτικών συμβάσεων και εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πολιτική Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Στις σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες λαμβάνεται υπόψη το Π.Δ. 178/2002 για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

HR2

Εξέταση των προμηθευτών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πολιτική Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

HR3

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Εσωτερική Επικοινωνία

HR4

Περιστατικά διακρίσεων

Π

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

HR5

Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Π

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

HR6

Παιδική εργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην αλυσίδα προμηθειών

Π

Πολιτική Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

HR7

Καταναγκαστική εργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην αλυσίδα προμηθειών

Π

Επιλογή Προμηθευτών

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις

HR8

Εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Π

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

HR9

Ανθρώπινα δικαιώματα αυτόχθονων λαών

Όχι

Μη σχετικό

HR10

Αναθεωρήσεις ή αξιολογήσεις κινδύνων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Π

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

HR11

Παράπονα που υποβλήθηκαν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Π

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών

Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινοποίηση της Προσέγγισης της Διοίκησης

Τοπικές κοινωνίες

Π

Στρατηγική για την Κοινωνία

Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Διαφθορά

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Δημόσια πολιτική

Π

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στρατηγική για την Αγορά

Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς

Αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά

Π

Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις

Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς

Συμμόρφωση

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

SO1

Προγράμματα συμμετοχής και επίδρασης των τοπικών κοινωνιών

Π

Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Στρατηγική για την Κοινωνία

Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

Βιοποικιλότητα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

SO2

Κάλυψη των αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

SO3

Ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

SO4

Περιστατικά διαφθοράς και μέτρα που λήφθηκαν

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

SO5

Δημόσια πολιτική και θέσεις ομάδων πίεσης (λόμπι)

Π

Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς

SO6

Πολιτικές δωρεές και εισφορές

Π

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

SO7

Δικαστικές ενέργειες για αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά

Π

Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις

SO8

Πρόστιμα και κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Π

Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

SO9

Αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες

Π

Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

Βιοποικιλότητα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

SO10

Πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων

Π

Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

Βιοποικιλότητα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κοινοποίηση της Προσέγγισης της Διοίκησης

Υγεία και ασφάλεια πελατών

Π

Στρατηγική για την Αγορά

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Χρήση Πόρων και Διαχείριση Απορριμμάτων

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

Π

Στρατηγική για την Αγορά

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Ανακοινώσεις μάρκετινγκ

Π

Στρατηγική για την Αγορά

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Απόρρητο πελατών

Π

Στρατηγική για την Αγορά

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Συμμόρφωση

Π

Στρατηγική για την Αγορά

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

PR1

Επιπτώσεις της πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στον κύκλο ζωής των προϊόντων

Π

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Χρήση Πόρων και Διαχείριση Απορριμμάτων

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

PR2

Μη συμμόρφωση με κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας σε σχέση με προϊόντα

Π

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Χρήση Πόρων και Διαχείριση Απορριμμάτων

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

PR3

Πληροφορίες σχετικές με προϊόντα

Π

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

PR4

Μη συμμόρφωση με πρότυπα για πληροφορίες σχετικές με προϊόντα

Π

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

PR5

Ικανοποίηση των πελατών

Π

Διαχείριση Παραπόνων

Έρευνες Πελατών

PR6

Πρότυπα marketing

Π

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

PR7

Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα marketing

Π

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

PR8

Παράπονα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών

Π

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

PR9

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με κανονισμούς προϊόντων

Π

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Απολογισμό