Πίνακας Δεικτών Global Reporting Initiative G3.1

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). To GRI έχει επιβεβαιώσει ότι ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 του ΟΤΕ και της COSMOTE έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI G3.1, για το Επίπεδο Εφαρμογής A+. 

Οι πρόσθετοι δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014, των οποίων η κάλυψη όμως δεν είναι υποχρεωτική για το επίπεδο Α+, παρουσιάζονται με γκρίζο χρώμα.