Πίνακας Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας AA1000

Αρχή που Εφαρμόζεται Μέθοδοι Αναφορά στον Απολογισμό Επίπεδο Κάλυψης
Συμμετοχικότητα

Ορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και διάλογος για την κατανόηση βασικών θεμάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πλήρως

Ουσιαστικότητα

Ορισμός των θεμάτων που είναι σημαντικά για την εταιρεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη της

Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πλήρως

Ανταπόκριση

Ανταπόκριση σε βασικά θέματα και στη διαφάνεια όσον αφορά στην απόδοση

Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πλήρως