Σχετικά με τον Απολογισμό

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 του OTE και της COSMOTE δημοσιεύεται εξολοκλήρου διαδικτυακά σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Ο Απολογισμός καλύπτει τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα του OTE Α.Ε. και της COSMOTE Α.Ε στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάζονται και κάποια συνοπτικά στοιχεία για τις κύριες θυγατρικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Guidelines) της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative GRI G3.1 για το Επίπεδο Εφαρμογής Α+, και τις Αρχές του Προτύπου AccountAbility AA1000 και του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.