TOP

Εσωτερικός Έλεγχος και Επιτροπή Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία αντικειμενικής διασφάλισης και παροχής συμβουλών, που έχει σχεδιαστεί για να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Βοηθά την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, διοικείται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ επιβλέπεται από την Επιτροπή Ελέγχου, προκειμένου να διατηρεί την ανεξαρτησία της.

Επιτροπή Ελέγχου
Πριν από μία δεκαετία,το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ,θέσπισε τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου να διατυπώνονται οι κύριες λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών κατά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του και κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην αρτιότητα των οικονομικών καταστάσεων, την επάρκεια των διαδικασιών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την τήρηση και την επάρκεια των λογιστικών διαδικασιών και των διαδικασιών υποβολής οικονομικών αναφορών, την αξιολόγηση του βαθμού ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και την εποπτεία των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται από τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα με τον Νόμο 3016/2002 της Ελλάδας περί εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διορίζονται από τη γενική συνέλευση, βάσει του Νόμου 3693/2008 ενώ, ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ειδικεύεται σε οικονομικά θέματα.

Σύστημα και Πολιτικές Εσωτερικού Ελέγχου
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία και τους Κανονισμούς Κεφαλαιαγορών, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx), που αποτελούν το πλαίσιο το οποίο συγκεντρώνει την επίσημη καθοδήγηση που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA). Το IIA είναι μια διεθνής επαγγελματική ένωση που ενεργεί ως αξιόπιστος, παγκοσμίου επιπέδου φορέας που παρέχει έγκυρη και επίσημη καθοδήγηση σε επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας των εταιρειών διέπουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη διαγωγή, τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των ελεγκτών κατά τη διεξαγωγή ελέγχων.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, αξιολογεί σε ετήσια βάση τους κινδύνους και την επάρκεια των ελέγχων σε όλη την επιχείρηση, προκειμένου:
α) να προσδιορίζονται οι προτεραιότητες της δραστηριότητας του Eσωτερικού Eλέγχου, σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση της
επιχείρησης και β) να καταρτιστεί το ετήσιο πλάνο ελέγχου για τον Ομιλο. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας ελέγχου, με τη μορφή εκθέσεων ελέγχου, αποτελούν συστάσεις για βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και αύξηση της επιρροής που ασκείται σε εργαζομένους, των οποίων οι δραστηριότητες υπόκεινται σε έλεγχο. Ως εκ τούτου, ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναλαμβάνει το ρόλο συντονιστή, βοηθώντας τη Διοίκηση να υιοθετήσει και να εφαρμόσει βελτιωμένες μεθόδους διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων, να παροτρύνει προς την επίτευξη καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, καθώς και να ενισχύσει το αίσθημα υπευθυνότητας τόσο στον ΟΤΕ όσο και στην COSMOTE.

Δραστηριότητες και Κύρια επιτεύγματα για το 2012
Κατά τη διάρκεια του 2012, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διεξήγαγε με επιτυχία περισσότερους από 70 ελέγχους και περισσότερους από 550 εσωτερικούς ελέγχους, ενισχύοντας τους ελέγχους και τις διαδικασίες σε όλο το φάσμα του Ομίλου ΟΤΕ. Η ομάδα, αύξησε περαιτέρω τις συνεργασίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 5 κοινών ελέγχων που προάγουν την επικοινωνία και την καλύτερη αξιολόγηση ελέγχου/κινδύνου, του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, με σκοπό την υποστήριξη του ετήσιου σχεδιασμού ελέγχου, καθώς και η συμπλήρωση της φόρμας ανατροφοδότησης για τη συλλογή σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, βελτίωσαν περαιτέρω τις διαδικασίες του ΟΤΕ και της COSMOTE. Τέλος, ένα νέο πλαίσιο Καταστατικού Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας τα πρότυπα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικών Πρακτικών (International Standards of Auditing Practices).