TOP

Σχετικά με τον Απολογισμό

Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι ο πρώτος κοινός Απολογισμός του OTE και της COSMOTE, μετά από επτά χρόνια, κατά τα οποία οι δύο εταιρείες δημοσίευαν διαφορετικούς Απολογισμούς. Ο κοινός Απολογισμός πραγματοποιείται μετά τη δημιουργία των Τμημάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της ενιαίας Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2012.

Φέτος, ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας δημοσιεύεται εξολοκλήρου διαδικτυακά, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με περιβαλλοντική σημασία. Μια σύντομη 20σέλιδη σύνοψη του Απολογισμού θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ για το 2013.

Πεδίο εφαρμογής και Όρια του Απολογισμού

Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (εκτός σχετικών αναφορών πουγίνονται σε συγκεκριμένα σημεία).

Ο Απολογισμός καλύπτει τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα του OTE Α.Ε. και της COSMOTE Α.Ε στην Ελλάδα. Τα κεντρικά γραφεία των δύο εταιρειών βρίσκονται στην Αθήνα.

Συνοπτικά στοιχεία για τις θυγατρικές των δύο εταιρειών στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο «Εταιρικά Προφίλ», ενώ σε κάθε ενότητα του Απολογισμού εμπεριέχονται σύντομες αναφορές για τις θυγατρικές των δύο εταιρειών εκτός Ελλάδας, με την σημείωση: «Δράσεις Θυγατρικών». Αυτή η προσέγγιση αποτελεί συνέχεια του πεδίου εφαρμογής και των ορίων που ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια ο OTE και η COSMOTE.

Ορισμός Περιεχομένου Απολογισμού

Το περιεχόμενο του Απολογισμού ορίζεται με βάση τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες των παρακάτω φορέων:

 • των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Guidelines) της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative, GRI G3.1

 • των Αρχών Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας και Ανταπόκρισης του Προτύπου AA1000 AccountAbility Standard,

 • των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.

 • πίνακες με δείκτες για κάθε ένα από αυτά τα πρότυπα παρέχονται στα Παραρτήματα που βρίσκονται στο τέλος του Απολογισμού.

 • Η διαδικασία που ακολουθείται για τη χρήση των συγκεκριμένων προτύπων, στην επιλογή του περιεχομένου του Απολογισμού, παρατίθεται στην Ενότητα 2.3. Αυτό περιλαμβάνει τις Αρχές Ουσιαστικότητας (2.3.2) και την ιεράρχηση των θεμάτων του Πλαισίου ΕΥ και του Απολογισμού (2.3.3)

 • Κύριες ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών, για τις οποίες διαμορφώνεται ο Απολογισμός είναι οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι καταναλωτές, το κοινό και οι ρυθμιστικές αρχές, το Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί. Τα θέματα που τίθενται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και η ανταπόκριση των εταιρειών παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.6.3.


Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι ξεχωριστοί ανά εταιρεία Απολογισμοί, αλλά και ο νέος κοινός Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012, υπόκεινται σε εξωτερική πιστοποίηση, η οποία καλύπτει τόσο το Επίπεδο Εφαρμογής GRI και το Πρότυπο Υπευθυνότητας AA1000 όσο και συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης των εταιρειών OTE και COSMOTE.

Δεδομένα Απολογισμού

Τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν τον Απολογισμό, παρέχονται από τα συστήματα καταγραφής του OTE και της COSMOTE και περιλαμβάνουν: αθροιστικά οικονομικά δεδομένα σχετικά με το προσωπικό, με την εξυπηρέτηση πελατών και συνοπτικά δεδομένα σχετικά με ρυθμιστικά μέτρα. Παράλληλα περιλαμβάνουν και δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον, υπολογισμένα σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους, βάσει των στοιχείων που παρέχονται απότις διευθύνσεις τεχνολογίας και λειτουργιών του OTE και της COSMOTE. Ειδικότερα:

 • Για τη συλλογή και παρουσίαση των δεδομένων ακολουθούνται οι δείκτες και τα πρότυπα του GRI.

 • Όπου υπάρχει η δυνατότητα, παρουσιάζονται ποσοτικά δεδομένα των τριών τελευταίων ετών και για τις δύο εταιρείες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας των δύο εταιρειών για το 2011.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τομείς όπου οι δύο εταιρείες δεν έχουν συγχωνεύσει ακόμη τις λειτουργίες τους, οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες, παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε εταιρεία.

 • Για ορισμένα ζητήματα εφαρμόζονται και αναφέρονται ξεχωριστές πολιτικές, λόγω των υπαρχόντων διαφορών που αφορούν ζητήματα λειτουργίας της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

 • Όσον αφορά ορισμένες παραμέτρους υπολογισμού, που σχετίζονται κυρίως με δεδομένα για το περιβάλλον, όπως παρουσιά- ζονται στο σχετικό τμήμα του απολογισμού, έγιναν τροποποιήσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή μεταξύ των εκτιμήσεων του OTE και της COSMOTE και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των απολογισμών, στο πλαίσιο του Ομίλου Deusche Telekom.

 • Στο πρώτο Κεφάλαιο, στον «Πίνακα Οικονομικής Συνεισφοράς», τα στοιχεία που επισημαίνονται με * για το 2010 και το 2011 έχουν τροποποιηθεί, λόγω λογιστικής επαναταξινόμησης των εσόδων.


Περιορισμοί του Απολογισμού

Λόγω της αναδιάρθρωσης του OTE και της COSMOTE, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν στάθηκε εφικτό να ενσωματωθούν όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή ο απολογισμός των στόχων.

Επίπεδο Εφαρμογής GRI

Για το Επίπεδο Εφαρμογής GRI, όσον αφορά στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας του OTE και της COSMOTE για το 2012, γίνεται αναφορά παρακάτω. Το Επίπεδο Εφαρμογής B+ έχει επαληθευθεί από φορέα εξωτερικής πιστοποίησης και από τον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής της GRI.

Η Δήλωση του GRI για τον Έλεγχο του Επιπέδου Εφαρμογής και η Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης παρατίθενται στο τέλος του Απολογισμού, στην ενότητα «8. Εξωτερικός Έλεγχος»

Σχόλια σχετικά με τον Απολογισμό
Κάθε γνώμη και σχόλιο του αναγνώστη για τον Απολογισμό ΕΥ είναι ευπρόσδεκτα. Στείλτε τα σχόλιά σας στη διεύθυνση: ote-cosmote.cr@ote.gr