TOP

Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης

E ξ ω τ ε ρ ι κ ό ς Έ λ ε γ χ ο ς

Έκθεσής Ανεξάρτητης Διασφάλισης

Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης από την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. (Deloitte) προς τη διοίκηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (OTE) και της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (COSMΟΤΕ) επί του ενιαίου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) 2012 για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εύρος εργασίας και τα πρότυπα διασφάλισης που χρησιμοποιήσαμε

Η εταιρική ομάδα ΕΥ του OTE και της COSMOTE μας ανέθεσε την:

1.    Παροχή μέτριας (περιορισμένης) διασφάλισης Τύπου 1, σύμφωνα με το AA1000 Πρότυπο Διασφάλισης 2008 (AA1000AS):

·         Συμμετοχικότητα: πώς αναγνώρισαν και επικοινώνησαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με θέματα ΕΥ,

·         Ουσιαστικότητα: πώς αξιολόγησαν τη σημαντικότητα κάθε θέματος ΕΥ, και

·         Ανταπόκριση: πώς ανταποκρίθηκαν στα θέματα των ενδιαφερομένων μερών και πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στον ενιαίο Απολογισμό ΕΥ.

2.    Παροχή περιορισμένης διασφάλισης στους παρακάτω επιλεγμένους δείκτες επίδοσης:

Κοινοί δείκτες επίδοσης ΟΤΕ και COSMOTE:

·         Αριθμός παραπόνων από πελάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, σελ. 49

·         Δείκτης αφοσίωσης (TRIM), σελ. 50

·         Έρευνα παρακολούθησης της κοινής γνώμης όσον αφορά την κοινωνική ευαισθησία, σελ. 50

·         Προμηθευτές που αξιολογήθηκαν σε ποσοστό επί της αξίας των προμηθειών, σελ. 44

·         Αριθμός υποτροφιών και τιμητικών διακρίσεων ΟΤΕ-COSMOTE για φοιτητές με χαμηλό εισόδημα ή αναπηρία, σελ. 76

·         Δαπάνες εταιρικής υπευθυνότητας για το 2012, σελ. 73

·         Συνολικός αριθμός εργαζόμενων που εκτέθηκαν σε εργατικά ατυχήματα και σύνολο ημερών απουσίας, σελ. 58

·         Κατανομή προσωπικού ανά φύλο, σελ. 63

·         Ποσοστό γυναικών με άμεση αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σελ. 62

·         Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εργαζόμενο και συνολικός αριθμός εργαζομένων που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις, σελ. 66

·         Αριθμός καταγγελιών για θέματα διάκρισης, σελ. 61

·         Αποχωρήσεις υπαλλήλων σε ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων, σελ. 64

·         Άμεση και έμμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας (GWh), σελ. 93

·         Συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω κατανάλωσης ενέργειας, σε CΟ2eq, σελ. 91-92 Ποσότητα ανακυκλωμένων λιπαντικών (τόνοι), σελ. 99

·         Ποσότητα ανακυκλωμένων συσσωρευτών (τόνοι), σελ. 99

Δείκτες επίδοσης ΟΤΕ:

·         Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ «Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών με Θέμα τις Τηλεπικοινωνίες» για παιδιά από 5-10 ετών, σελ. 78

·         Ποσότητα τεχνικών απορριμμάτων (μέταλλα & καλώδια) που ανακυκλώνονται (τόνοι) , σελ. 99

Δείκτες επίδοσης COSMOTE:

·         Αριθμός μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της COSMOTE και από ανεξάρτητους φορείς, σελ. 105

·         Συνολικός αριθμός εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας εργασίας αναρριχητών και εναεριτών, σελ. 60

3.     Παροχή διασφάλισης για την αυτοαξιολόγηση στο GRI

Διασφάλιση ότι η αυτοαξιολόγηση του ΟΤΕ και της COSMOTE στο επίπεδο Β+, όπως αυτό αναφέρεται στη σελίδα 6, αναφορικά με την εφαρμογή των οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του ενιαίου Απολογισμού, δεν είναι ουσιωδώς ανακριβής.

Το εύρος του έργου μας περιορίστηκε στις δραστηριότητες του ΟΤΕ και της COSMOTE στην Ελλάδα. Παρείχαμε μέτρια (δηλ. περιορισμένη) διασφάλιση Τύπου 1 σύμφωνα με το AA1000AS. Ένα έργο Τύπου 1 απαιτεί να αναφέρουμε στην έκθεσή μας τον τρόπο και το βαθμό συμμόρφωσης με το AA1000APS. Προκειμένου να επιτύχουμε διασφάλιση μέτριου επιπέδου, χρησιμοποιήσαμε τα κριτήρια στο AA1000AS για να αξιολογήσουμε την τήρηση του AA1000AΡS σε συνδυασμό με τη βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία και ελεγχόμενη ποιοτικώς

προσέγγιση που τηρείται στην επαγγελματική και ανεξάρτητη διασφάλιση.

Παρείχαμε περιορισμένη διασφάλιση σε επιλεγμένους σημαντικούς δείκτες επίδοσης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000). Η εξασφάλιση της περιορισμένης διασφάλισης, προϋποθέτει την επισκόπηση των διαδικασιών, των συστημάτων και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των περιοχών για τις οποίες παρέχουμε περιορισμένη διασφάλιση. Η προσέγγιση αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να δίνει παρομοίου επιπέδου διασφάλιση με αυτή που δίδεται στις επισκοπήσεις των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν περιλαμβάνει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων ή της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας.

Οι κυριότερες διαδικασίες διασφάλισης

Προκειμένου να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας, ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

·         Αναλύσαμε κι ελέγξαμε δειγματοληπτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης δείγματος των συναντήσεων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτές.

·         Επισκοπήσαμε τις διαδικασίες που ακολούθησε ο OTE και η COSMOTE για να εντοπίσει και να καθορίσει τα σημαντικά θέματα προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ενιαίο Απολογισμό ΕΥ. Η επισκόπησή μας περιελάμβανε και τα θέματα που κάλυψαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με τον ΟΤΕ και την COSMOTE, αλλά και Απολογισμούς ΕΥ άλλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών για το έτος 2012, προκειμένου να επαληθεύσουμε τα ουσιώδη θέματα που εντοπίστηκαν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE.

·         Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη του ΟΤΕ και της COSMOTE που έχουν τη λειτουργική ευθύνη για θέματα ΕΥ, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE, ώστε να κατανοήσουμε τις διοικητικές δομές διαχείρισης θεμάτων ΕΥ, την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα ΕΥ, καθώς και την υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και των δράσεων ΕΥ, κατά την διάρκεια του έτους 2012.

·         Αναλύσαμε κι επισκοπήσαμε δειγματοληπτικά τις βασικές δομές, συστήματα, διαδικασίες και ελέγχους που σχετίζονται με τη συλλογή των στοιχείων, τη συγκέντρωση, την επαλήθευση και την παρουσίαση των επιλεγμένων δεικτών επίδοσης ΕΥ.

·         Επισκοπήσαμε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που υποστηρίζουν τις ουσιώδεις δηλώσεις και ισχυρισμούς του ΟΤΕ και της COSMOTE που περιέχονται στον ενιαίο Απολογισμό σχετικά με τις επιδόσεις στην ΕΥ για το 2012.

·         Επισκοπήσαμε την προσέγγιση του ΟΤΕ και της COSMOTE για τη διασφάλιση της εφαρμογής των οδηγιών του GRI και εξετάσαμε το κατά πόσον ο πίνακας συμμόρφωσης του GRI που παρουσιάζεται στις σελίδες 116-121 καλύπτει τους σχετικούς δείκτες, και

·         Επισκοπήσαμε το περιεχόμενο του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ σε σχέση με τα ευρήματα από τις προαναφερθείσες διαδικασίες και εισηγηθήκαμε βελτιώσεις / προσθήκες στον ενιαίο Απολογισμό, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Η ανεξαρτησία και οι δεξιότητές μας στην παροχή διασφάλισης στον ΟΤΕ και στην COSMOTE

·         Τηρήσαμε τους κανόνες και τις πολιτικές ανεξαρτησίας της Deloitte που συνάδουν και σε μερικές περιπτώσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Κώδικα Ηθικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants) στον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι ελεγκτές. Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπουν την ανάληψη οικονομικών, εμπορικών θέσεων ή θέσεων εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία μας, ενώ αποτρέπουν και την εμπλοκή μας στην προετοιμασία του Απολογισμού. Επιβεβαιώσαμε στον ΟΤΕ και στην COSMOTE ότι έχουμε διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά μας κατά την διάρκεια του 2012 και, ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν «ελεγχόμενες» υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά μας.

·         Η ομάδα μας αποτελείτο από ένα συνδυασμό εγκεκριμένων Λογιστών με επαγγελματικούς τίτλους παροχής υπηρεσιών ελέγχων και διασφάλισης, καθώς και από επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικά, εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πολυετή εμπειρία σε υπηρεσίες διασφάλισης απολογισμών ΕΥ.

Ρόλοι και αρμοδιότητες

Η ομάδα ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE συνέταξε τον ενιαίο Απολογισμό ΕΥ που απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο "Προσέγγιση Διοίκησης" στη σελίδα 24. Η ομάδα, η οποία συλλέγει και οργανώνει τα δεδομένα του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ από τα μέλη της Ενδοεταιρικής ομάδας ΕΥ, είναι επίσης υπεύθυνη για την κατάρτιση του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ καθώς και για τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι οι αρμόδιοι για την έγκριση των στοιχείων του ενιαίουΑπολογισμού, για τον καθορισμό των στόχων ΕΥ και για τη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης επιδόσεων καθώς και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, από τα οποία προέρχονται τα δεδομένα του ενιαίου Απολογισμού.

Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα σημαντικά θέματα, όπως ορίζεται παραπάνω στο εύρος εργασίας για τον ΟΤΕ και την COSMOTE και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση έργου. Το έργο μας διενεργήθηκε έτσι ώστε να μπορούμε να εκθέσουμε στον ΟΤΕ και στην COSMOTE εκείνα τα θέματα που απαιτούνται να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε άλλο μέρος εκτός του ΟΤΕ και της COSMOTE αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία μας, την παρούσα έκθεση, ή τα συμπεράσματά μας.

Οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις μας

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE προχώρησαν στις ακόλουθες σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσής τους στον τομέα της ΕΥ, κατά τη διάρκεια του 2012:

·         Υιοθέτησαν μία κοινή στρατηγική ΕΥ, με κοινά προγράμματα και δράσεις τα οποία παρουσιάζονται με ένα σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο στον ενιαίο Απολογισμό ΕΥ.

·         Διεξήγαγαν μια εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα ΕΥ του OTE και της COSMOTE, που περιλάμβανε ομαδικές συζητήσεις (focus groups) και προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος (in-depth interviews

·         Προχώρησαν στην ανάπτυξη και χρήση μιας κοινής εφαρμογής για τη συλλογή, αναφορά και παρουσίαση των περιβαλλοντικών δεδομένων των δύο εταιρειών.

Προκειμένου ο ΟΤΕ και η COSMOTE να βελτιώσουν στο μέλλον τη διαχείριση και τον απολογισμό για θέματα ΕΥ σύμφωνα με το πρότυπο AA1000APS, προτείνουμε τα ακόλουθα:

Συμμετοχικότητα:

·         Η Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE έχει καθιερώσει μια διαδικασία διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης και συνεπούς στρατηγικής στα θέματα ΕΥ. Η μελλοντική και σταδιακή ενσωμάτωση της εν λόγω διαδικασίας στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθεί ο ΟΤΕ και η COSMOTE, θα οδηγούσε σε μια περισσότερο δομημένη προσέγγιση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ουσιαστικότητα:

·         Στα πλαίσια των συνεντεύξεών μας με διευθυντικά στελέχη αρμόδια για τη διαχείριση ουσιαστικών θεμάτων ΕΥ, διαπιστώσαμε την ύπαρξη καθιερωμένης επικοινωνίας των εν λόγω στελεχών με την ομάδα ΕΥ. Προτείνουμε η επικοινωνία αυτή να γίνεται σε περισσότερο θεσμική και τακτική βάση προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων ΕΥ.

Ανταπόκριση:

·         Στον ενιαίο Απολογισμό ΕΥ περιέχονται μια σειρά από στόχους για περαιτέρω ενίσχυση της ανταπόκρισης σε ουσιαστικά θέματα ΕΥ. Προτείνουμε η Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE να θέσει περισσότερο ποσοτικοποιημένους και στοχευμένους δείκτες επίδοσης στα πλαίσια των εν λόγω μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των συμπερασμάτων μας επί του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

Τα συμπεράσματά μας

Στο πλαίσιο του έργου μας και με βάση τις διαδικασίες διασφάλισης που ακολουθήσαμε συμπεραίνουμε ότι:

1.     ΟΤΕ και η COSMOTE εφάρμοσαν τις διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη σελίδα 113 του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ, οι οποίες συνάδουν με τις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης όπως αυτές προδιαγράφονται στο ΑΑ1000 Πρότυπο Αρχών AccountAbility 2008 (‘AA1000APS') και

2.     Βάσει του έργου διασφάλισης που διενεργήσαμε, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες επίδοσης ΕΥ, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω, καθώς και η αυτοαξιολόγηση του ΟΤΕ και της COSMOTE στο επίπεδο Β+, όπως αναφέρεται στη σελίδα 6 αναφορικά με την εφαρμογή των οδηγιών GRI για τη σύνταξη του ενιαίου Απολογισμού, είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στη μετάφραση μεταξύ της Αγγλικής και Ελληνικής έκδοσης του ενιαίου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ), θα υπερισχύει η Αγγλική έκδοση όσον αφορά τα συμπεράσματά μας.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Πάρις Ευθυμιάδης

Εταίρος