Όροι Χρήσης cosmote.gr

1.     Εισαγωγή

·         Οι ανώνυμες  εταιρείες με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τον δ.τ. «OTE ΑΕ» (ΑΦΜ  094019245, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 1037501000) και «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με τον δ.τ. «COSMOTE» (ΑΦΜ 094493766, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 2410501000), που εδρεύουν στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας, 99 και εφεξής θα αναφέρονται αντίστοιχα ως «ΟΤΕ», «COSMOTE» ή «Εταιρείες», δημιούργησαν και διαχειρίζονται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο «WWW.COSMOTE.GR» (εφεξής ο «Ιστότοπος»), για  την παρουσίαση  των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς οι χρήση του Ιστότοπου  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Τυχόν ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του Ιστότοπου, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους χρήστες. Οι Εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη εάν, παρά τα παραπάνω, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς.

Οι Εταιρείες δικαιούνται να τροποποιούν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με  κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

·         Εφόσον η  ρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου  ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

2.  Περιεχόμενο – Ευθύνη

·         Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Oι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη των ιστοσελίδων του Ιστότοπου. καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες.

Εντούτοις, οι Εταιρίες δεν δεσμεύονται, ούτε παρέχουν εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε  ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος  ενδέχεται μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους .Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων ,που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης των Εταιρειών για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια  των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν οι Εταιρείες δεν υποχρεούνται, ούτε δύνανται να ελέγξουν την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον Ιστότοπο. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών,  ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών . Οι Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποτεδήποτε, κατά την κρίση τους από τον Ιστότοπο συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

 Υποχρεώσεις Χρηστών

·         Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις και εν γένει όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ΟΤΕ ή της COSMOTE κατά περίπτωση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες υποχρεούνται να  κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου , συμμορφούμενοι  στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του cosmote.gr για:

·         Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

·         Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

·         Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του cosmote.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των Εταιρειών ή τρίτων.

·         Nα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου των Εταιρειών.

·         Nα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τον OTE ή την COSMOTE.

·         Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Εταιρειών.

·         Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο  (chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου   που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας  περισσοτέρων των δύο χρηστών.

 Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του
Ιστότοπου  οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον OTE ή/και την COSMOTE για κάθε τυχόν ζημία τους από την χρήση αυτή.  . Η μη ενάσκηση από τις Εταιρείες των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους  από τα δικαιώματα αυτά.

3.     Εγγραφή

Για την περιήγηση στον Ιστότοπο δεν απαιτείται εγγραφή. Για τους χρήστες του Ισότοπου που είναι ταυτόχρονα συνδρομητές των υπηρεσιών Κινητής ή Σταθερής ο Ιστότοπος παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης για τα στοιχεία των αντίστοιχων λογαριασμών του συνδρομητή. Για την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, οι χρήστες –συνδρομητές, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω ευκολία ενημέρωσης,  απαιτείται να εγγραφούν στον Ιστότοπο, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο. Το ίδιο ισχύει για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες του Ιστότοπου.

Α) Χρήστες ήδη εγγεγραμμένοι στις ιστοσελίδες www.ote.gr ή www.cosmote.gr

Για τους χρήστες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μία από τις δύο παραπάνω ιστοσελίδες,  παρέχεται η ευκολία χρήσης ενιαίου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ("single sign on") στις ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

Mε την ευκολία  "single sign on", ο χρήστης, εφόσον επιθυμεί , μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του στον Ιστότοπο, το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (username /password) που διατηρεί για την είσοδό του σε μία  από τις  παραπάνω ιστοσελίδες. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ενιαίο όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης (username/password), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέας ταυτότητας χρήστη ή χρήση πολλαπλών κωδικών για την εγγραφή στις λοιπές ιστοσελίδες των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ.

.   Ειδικά για τους χρήστες που έχουν εγγραφεί πριν από τις 11.5.2014, σε περισσότερες από μία ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ παρέχεται περαιτέρω η δυνατότητα ενοποίησης των κωδικών ταυτοποίησης και πρόσβασης.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της ενοποίησης ο Εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το σύνδεσμο (link) «Ενοποίηση Στοιχείων Πρόσβασης».

Στην σελίδα που εμφανίζεται ο χρήστης ακολουθεί τα εξής βήματα:

1ο Βήμα

- Επιλέγει  από τη λίστα τον ιστότοπο στον οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος

- Συμπληρώνει το όνομα χρήστη (username)  και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία θέλει να ενοποιήσει. Αν έχει κωδικούς ταυτοποίησης και πρόσβασης σε περισσότερους ιστότοπους ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

2ο Βήμα

Ο χρήστης ορίζει τον προσωπικού  όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) με τα οποία επιθυμεί να συνδέεται σε όλους τους ιστότοπους των εταιρειών  του Ομίλου ΟΤΕ.

3ο Βήμα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και ο χρήστης μεταφέρεται σε επιβεβαιωτική σελίδα όπου αναφέρεται το όνομα πρόσβασης του και οι ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση.

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας στέλνονται στον χρήστη στην  ηλεκτρονική διεύθυνση email που έχει δηλώσει ως ηλεκτρονική διεύθυνση(email) επικοινωνίας.

Ενοποίηση στοιχείων είναι τεχνικά εφικτή  μόνο σε εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τις 11.05.2014.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι στις παραπάνω σελίδες χρήστες, που εγγράφονται στον Ιστότοπο ακολουθώντας την ευκολία "single sign on", έχουν την δυνατότητα, κατά την είσοδό τους ("login") στον Ιστότοπο να ενημερώνονται αυτοματοποιημένα και  να επωφελούνται  από τις κατά καιρούς προσφορές των Εταιρειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική τους.

Β) Χρήστες μη εγγεγραμμένοι στις ιστοσελίδες που συμμετέχουν στο "single sign on"  

Ο χρήστης καταχωρεί το όνομα χρήστη (username) και ορίζει τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία του Ιστότοπου.

Mε την ευκολία "single sign on" και με την πρώτη εγγραφή σε κάθε ιστοσελίδα των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ενιαίο όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης (username/password), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέας ταυτότητας χρήστη ή χρήση πολλαπλών κωδικών για την εγγραφή στις λοιπές ιστοσελίδες των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ που συμμετέχουν στο "single sign on"

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η δυνατότητα της ευκολίας "single sign on" για την εγγραφή σε μία ιστοσελίδα των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ με το  ίδιο όνομα χρήστηusername) συνεπάγεται την χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης (password) στις παρακάτω ιστοσελίδες του Ομίλου ΟΤΕ.

        Οι ιστοσελίδες που συμμετέχουν στο  "single sign on"  είναι οι παρακάτω:

           www.cosmote.gr www.cosmote.gr/fixed www.cosmote.gr/mobile            www.cosmote.gr/dealsforyou  www.cosmote.cloudportal.gr www.germanos.gr

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό  όνομα χρήστη (username) για την χρήση κάθε μίας ιστοσελίδας .

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (username/password) είναι αυστηρά προσωπικά για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον ΟΤΕ ή την COSMOTE για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς, άλλως οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους.

Για την διασφάλιση των συναλλαγών, οι Εταιρείες δικαιούνται οποτεδήποτε να τερματίσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων.

Οι Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εγγραφόμενους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων .

Οι εγγραφόμενοι στον Ιστότοπο χρήστες –συνδρομητές των Εταιρειών δύνανται να απεγγραφούν οποτεδήποτε με αίτημά τους στην εξυπηρέτηση πελατών Ομίλου ΟΤΕ.

5.     Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

·         Οι Εταιρείες δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυώνται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες

·         Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι Εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών  προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

·         Αν και οι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

6.     Προσωπικά Δεδομένα

·         Ο OTE και η COSMOTE δύνανται να τηρούν Αρχείο και να επεξεργάζονται  προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που εισάγονται στον Ιστότοπο  παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ των Εταιρειών  και του χρήστη συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με τις Εταιρείες για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών. Ο Χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997, υποβάλλοντας  αντίστοιχο έγγραφο αίτημα στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Ομίλου OTE με έπειτα από επικοινωνία με τον αριθμό 13888 ή ηλεκτρονικά μέσω του αντιστοίχου πεδίου επικοινωνίας που εμφανίζεται στον Ιστότοπο. ΟΙ Εταιρείες δεν αποκαλύπτουν  ούτε δημοσιοποιούν σε άλλα πρόσωπα, πλην των ανωτέρω ρητά αναφερομένων, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών

·         Οι Εταιρείες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του Ιστότοπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

·         Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στον Ιστότοπο καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τις Εταιρείες, οι οποίες διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν ιδιοκτησία των Εταιρειών.

7.     Cookies

Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν    επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

   Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον   προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί  την χρήση cookies για την αναγνώριση του  δεν μπορεί να  έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες  αυτές.

8.     Εφαρμοσμένο δίκαιο – Δωσιδικία

·         Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

9.     Επικοινωνία

·         Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Ομίλου OTE καλώντας στον αριθμό 13888 ή ηλεκτρονικά από τα αντίστοιχα πεδία επικοινωνίας του Ιστότοπου.

·         Ο ΟΤΕ και  η COSMOTE αποτελούν εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.