Μητρώο 11

Τί είναι το Μητρώο του άρθρου 11
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο (εφ΄ εξής Μητρώο)  με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απ' ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης και ο οποίος έχει ο ίδιος την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπ' όψιν του στην όποια διαφημιστική του ενέργεια.


Μητρώο OTE
Το Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 του ΟΤΕ  περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών του ΟΤΕ, οι οποίοι δήλωσαν, ότι δεν επιθυμούν να  δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς. Η εγγραφή στο Μητρώο ΔΕΝ περιορίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση / πληροφόρηση που έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής.
Ο OTE επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες εγγραφής / διαγραφής.
Το Μητρώο παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ.
Ο ΟΤΕ δεν φέρει  ευθύνη  για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου  από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006.
Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τον OTE περιέχει αποκλειστικά τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις συνδρομητών OTE, οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την εξαγωγή του Μητρώου, υπέβαλλαν σχετικό αίτημα εγγραφής τους σε αυτό, σύμφωνα με τον τρόπο, που περιγράφεται κατωτέρω. Η πρόσβαση στο Μητρώο, απο τους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται  κάθε φορά  το πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006.


Πώς εγγράφεται κάποιος στο Μητρώο
Οι συνδρομητές που επιθυμούν μέρος ή το σύνολο των συνδέσεών τους να ενταχθεί στο Μητρώο, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στα δίκτυα καταστημάτων COSMOTE και Γερμανός.
Για τις συνδέσεις που έχει ζητηθεί να μην εμφανίζονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ, οι συνδρομητές θα πρέπει να υποβάλλουν νέο αίτημα για να ενταχθούν και στο Μητρώο, εάν το επιθυμούν, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία


Πώς διαγράφεται κάποιος από το Μητρώο
Συνδρομητές οι οποίοι έχουν ήδη ζητήσει την ένταξη όλων ή μέρους των τηλεφωνικών τους συνδέσεων στο Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006,έχουν τη δυνατότητα, όποια στιγμή επιθυμούν, να ζητήσουν τη διαγραφή των συνδέσεών τους από το Μητρώο, υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα στα δίκτυα καταστημάτων COSMOTE και Γερμανός. Αυτόματη διαγραφή συνδέσεων από το Μητρώο πραγματοποιείται και σε κάθε περίπτωση που η σύνδεση γίνεται ανενεργή, π.χ. όταν καταργείται, όταν αλλάζει ο τηλεφωνικός αριθμός.


Πώς χορηγείται το Μητρώο σε ενδιαφερόμενους τρίτους
Για την υποβολή του σχετικού αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και υπογεγραμμένη να την αποστείλουν στον αριθμό  fax 2106333285.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, καταστατικό εταιρίας, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα-διαφημιστικές εταιρίες και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ
αιτούντος- διαφημιστή για φυσικά πρόσωπα) μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: str@ote.gr . Ο ΟΤΕ αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους τον κωδικό αίτησής τους και έναν 16ψήφιο κωδικό. Με χρήση των δύο κωδικών κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το μητρώο από «ειδική» ιστοσελίδα του ΟΤΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στην διεύθυνση str@ote.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006