Χρήσιμες Πληροφορίες για τον λογαριασμό σταθερής

Για να λάβετε ανάλυση κλήσεων

                                                                                                              Ενημέρωση, 17/06/2016.

α. Για να αποκτήσετε την υπηρεσία ανάλυσης κλήσεων

Μπορείτε να  λαμβάνετε  στο λογαριασμό σας την ανάλυση των  κλήσεών σας επιλέγοντας:

1) Μερική Ανάλυση Κλήσεων, η οποία παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει:

α.  τις κλήσεις εντός παγίου με τιμολογηθείσα διάρκεια μεγαλύτερη των 2 λεπτών ανά κλήση και

β.  τις κλήσεις εκτός παγίου με χρέωση μεγαλύτερη των 0,10€ πλέον Φ.Π.Α. ανά κλήση.


2) Πλήρη Ανάλυση Κλήσεων η οποία παρέχει όλες τις πραγματοποιηθείσες κλήσεις με ανάλογη χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ενδεικτικά,  τα τέλη αναλυτικής  χρέωσης ανά έκδοση λογαριασμού ανέρχονται σε:

α.  για την πρώτη σελίδα: €0,58 χωρίς Φ.Π.Α. (€0,72 με 24% Φ.Π.Α.) και

β.  για κάθε επιπλέον σελίδα: €0,14 χωρίς Φ.Π.Α. (€0,17 με 24% Φ.Π.Α.)

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μετά από αίτηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης ή του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάστημα COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο και για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Βρείτε την αίτηση εδώ.

Μπορείτε πάντα να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία My COSMOTE Σταθερή, η οποία σας παρέχει την πλήρη Αναλυτική Κατάσταση Κλήσεων χωρίς χρέωση  και επιπλέον, χρήσιμα στατιστικά για το λογαριασμό σας. 


β. Για να αποκτήσετε Αναλυτική Κατάσταση Εξερχομένων Κλήσεων για προγενέστερο χρονικό διάστημα

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε Αναλυτική Κατάσταση Εξερχομένων Κλήσεων για προγενέστερο χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος. Για τη χορήγησή της απαιτείται έγγραφο αίτημα από τον ίδιο τον πελάτη ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κατάστημα COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Βρείτε την αίτηση εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε την αίτηση Χορήγησης Αναλυτικής Κατάστασης Εξερχομένων Κλήσεων με fax, μπορείτε να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και να την αποστείλετε στο fax 2103405129.

Στις περιπτώσεις Επιχειρησιακών Πελατών και νομικών προσώπων, η αίτηση για Ανάλυση Εξερχομένων Κλήσεων για προγενέστερο χρονικό διάστημα θα πρέπει:

α. Να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος (π.χ. ΦΕΚ) και

β. Να αποστέλλεται στο fax 2103405129.

Η Αναλυτική Κατάσταση Εξερχομένων Κλήσεων προγενέστερου χρονικού διαστήματος αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση αποστολής των λογαριασμών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η αναλυτική κατάσταση να αποσταλεί σε διαφορετική διεύθυνση, θα πρέπει να το αναφέρετε στην αίτησή σας στο πεδίο «Δ/νση Επικοινωνίας».

Στις περιπτώσεις που επιθυμείτε Αναλυτική Κατάσταση Εξερχομένων Κλήσεων μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες κλήσεων, θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτησή σας η κατηγορία κλήσεων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατηγορίες που αναγράφονται στους λογαριασμούς π.χ. αστικές, υπεραστικές, διεθνείς.

Στις περιπτώσεις που χρήστης της τηλεφωνικής σύνδεσης είναι τρίτο πρόσωπο και στις περιπτώσεις θανάτου του κατόχου της σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβεί σε οποιοδήποτε σε κατάστημα COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ και να συμπληρώσει την αίτηση για Χορήγηση Αναλυτικής Κατάστασης Εξερχομένων Κλήσεων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Αναλυτική Κατάσταση Εξερχομένων Κλήσεων προγενέστερου χρονικού διαστήματος χρεώνεται σε επόμενη έκδοση λογαριασμού και σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο (για διάρκεια διμήνου ή κλάσμα αυτού και μέχρι πέντε (5) σελίδες τυπωμένες 10,91€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 1,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για κάθε επιπλέον σελίδα).

Σχόλια για την λύση

  • Βρήκατε εύκολα αυτή τη λύση; Ναι Οχι
  • Σας βοήθησε αυτή η λύση; Ναι Οχι