TOP

Ανταγωνισμός και Ρύθμιση

Ο OTE και η COSMOTE έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για την αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές τους. Επιπρόσθετα, έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται με κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διασφάλιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα παρέχει αμερόληπτη μεταχείριση και θα συμβάλλει στη ευημερία της ευρύτερης αγοράς.

Ο OTE από το 2011 και η COSMOTE από το 2006, διαμόρφωσαν σχετικές εσωτερικές πολιτικές, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζομένους, για τη σημασία της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές διαδικασίες, για τον ανταγωνισμό και να συστηματοποιήσουν τους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, διέπεται από ρυθμίσεις που βασίζονται στη νομοθεσία της Ε.Ε., στους νόμους περί ανταγωνισμού, καθώς και σε ρυθμίσεις που αφορούν στον συγκεκριμένο κλάδο και σχετίζονται με διάφορα θέματα, όπως αριθμοδότηση, αδειοδότηση, τιμολογήσεις, αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, διασύνδεση, μισθωμένες γραμμές και ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το 2012, ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία, μέσω του Νόμου 4070/2012, οι πλέον πρόσφατοι κανονισμοί και οδηγίες που υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε. σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το παράγωγο δίκαιο και τα επανορθωτικά μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα δεν αντικατοπτρίζουν το υφιστάμενο επίπεδο ανταγωνισμού και μπορεί να καταστούν τροχοπέδη, ιδιαίτερα σε σχέση με τους όρους έγκρισης των τιμολογήσεων, σε ό,τι αφορά στον OTE. Η εμφάνιση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφών κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείρισή τους, οδήγησε σε έλλειψη σαφήνειας σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή της Ελλάδας, η EETT, επιβάλλει ρυθμιστικούς περιορισμούς στον OTE και στην COSMOTE, οι οποίοι συχνά επηρεάζουν την επιχειρηματική τους πολιτική. Επομένως, και οι δύο εταιρείες υπόκεινται συχνά σε περιορισμούς όσον αφορά στην τιμολόγηση, ενώ οι ανταγωνιστές τους δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, διότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EETT, δεν έχουν Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ). Κατά τη διάρκεια του 2013, αναμένεται ότι η EETT θα προβεί σε ανασκόπηση των αναλύσεων της αγοράς και θα αποφασίσει εάν κάποιος πάροχος διαθέτει ΣΙΑ. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι ο OTE και η COSMOTE διαθέτουν ΣΙΑ, η EETT θα πραγματοποιήσει συμβουλευτικές συναντήσεις προκειμένου να οριστούν έλεγχοι, που θα μπορούσαν να μειώσουν ή να αλλάξουν τις τιμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες.

Ρυθμιστικά Μέτρα το 2012

Το 2012, ο OTE και η COSMOTE συμπεριελήφθησαν σε ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα της EETT. Αυτά σχετίζονται με 18 αγωγές (ακροαματικές διαδικασίες) κατά του OTE σχετικά με τα εξής: υποβολή των κοστολογικών στοιχείων της εταιρείας, εκπτωτικά προγράμματα, χρεώσεις για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, παρεμβολές στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων λόγω ενεργοποίησης του VDSL, υποχρέωση του παρόχου να υποβάλει επιστολές εγγύησης και κόστους διασύνδεσης. Παράλληλα υπήρξαν 4 αγωγές εναντίον της COSMOTE, αναφορικά με θέματα ανταγωνισμού και ρυθμίσεων. Τα σημαντικότερα εκκρεμή ρυθμιστικά ζητήματα αναφέρονται στον Ετήσιο Απολογισμό του OTE για το 2012.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η EETT επέβαλε επίσης πρόστιμα χρηματικής αξίας ύψους 2.275.500 ευρώ στον OTE και 4.500.000 ευρώ στην COSMOTE. Ο OTE και η COSMOTE, υπέβαλαν από 2 προσφυγές η κάθε μια στα αρμόδια Δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση των εν λόγω προστίμων.