TOP

ΤΠΕ και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η συνεισφορά του τομέα ΤΠΕ στο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκτιμήθηκε, στο πλαίσιο της μελέτης SMART 2020, σε 16% για την περίοδο 2002 – 2007, και αναμένεται να διατηρηθεί στο 8,7% έως το 2020.

Αναμφίβολα, η χρήση προϊόντων ΤΠΕ έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα όμως είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αξιοποίησή τους βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Δεκέμβριος 2012) για λογαριασμό της Global e-Sustainability Initiative (GeSI), με τίτλο Smarter 2020: The Role of ICT in Driving a Sustainable Future (Smarter 2020):

Σύμφωνα με μία άλλη πρόσφατη μελέτη (Ιούνιος 2012), με τίτλο Measuring the Energy Reduction Impact of selected Broadband-Enabled Activities within Households (Yankee Group Research, Inc., and the American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE), η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 2% της κατανάλωσης ενέργειας σε ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο OTE και η COSMOTE, αναγνωρίζοντας ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική ανάπτυξη, παρέχουν το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όπως οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και ποιότητας, επιτρέπουν στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών να τις αξιοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Ενδεικτικά προϊόντα και υπηρεσίες, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι τα ακόλουθα:

  • Η νέα υπηρεσία OTE Business Cloud που αφορά σε υπηρεσίες παροχής υπολογιστικής ισχύος ή/και σε υπηρεσίες παροχής υποδομών συνεργασίας. Με τις υπηρεσίες αυτές μία επιχείρηση όχι μόνο ελαχιστοποιεί το παραδοσιακά υψηλό κόστος κτήσης και συντήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά επιτυγχάνει και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Η αξιοποίηση των υποδομών που έχει αναπτύξει ο OTE για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων. Εντός του 2012, πραγματοποιήθηκαν, από επιχειρησιακούς πελάτες του ΟΤΕ, 1.484 audio και 5 video conferences.

  • Η υπηρεσία Fleet Management (από την COSMOTE) που βασίζεται στην καταγραφή της θέσης του οχήματος με τη χρήση δορυφορικού συστήματος GPS, τη μετάδοση της πληροφορίας μέσω του δικτύου 2G/3G της COSMOTE στο Κέντρο Ελέγχου της εταιρείας-πελάτη και την αναπαράσταση της πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη. Η χρήση της υπηρεσίας συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδρομών των οχημάτων και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των συνεπαγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  • Η ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών για τους πελάτες του ΟΤΕ και της COSMOTE (π.χ. e-billing, e-payment, ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων) που συνεισφέρουν στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού.

  • Η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Θεματική περιοχή: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών):

−   Πρόγραμμα ECOGEM (Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars). Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος υποβοήθησης, για τους οδηγούς «πράσινων» ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων (Fully Electric Vehicle). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.ecogem.eu/.
−   Πρόγραμμα EMERALD (Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving, www.emerald-project.eu), το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος ECOGEM και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων (Fully Electric Vehicles).
−   Πρόγραμμα TEAM (Tomorrow's Elastic Adaptive Mobility, http://www.cooperative-team.eu/) το οποίο έχει ως αντικείμενο τη βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και της απόδοσης με άμεσα θετικά, αποτελέσματα ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μετακινήσεων.
−   Πρόγραμμα LiveCity (Live Video-to-Video Supporting Interactive City Infrastructures). Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και υποδομών για τη διαδραστική επικοινωνία πολιτών μέσω εφαρμογών video-to-video στο διαδίκτυο Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://livecity-psp.eu/.
−   CONSERN (COoperative aNd Self-growing Energy awaRe Networks). Ο στόχος του προγράμματος συνίσταται στην ανάπτυξη και στην επικύρωση ενός τεχνολογικού υποδείγματος για ασύρματα δίκτυα μικρής κλίμακας τα οποία πρόκειται να εξυπηρετήσουν ειδικούς σκοπούς, αλλά και για συστήματα που χαρακτηρίζονται από την προοπτική ενός «αυτο-αναπτυσσόμενου» δικτύου με έμφαση σε θέματα ορθής διαχείρισης της ενέργειάς του. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-consern.eu.
−   Το πρόγραμμα E3NETWORK (Energy Efficient E-Band transceiver for backhaul of the future networks) αποσκοπεί στη σχεδίαση ενός υψηλής χωρητικότητας πομποδέκτη, αποδοτικού ως προς την ενεργειακή διαχείριση, για την οπισθοζευκτική υποδομή των δικτύων του μέλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.ict-e3network.eu/.