TOP

Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα

Το 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ βρέθηκε για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με τη βαθιά οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκονται όλες οι χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ειδικά στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση είχε περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στο σύνολο της κοινωνίας και φυσικά στην επιχειρηματική απόδοση. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες ανάκαμψης, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι επενδύσεις είναι στάσιμες και οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν μειωθεί σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποκτά ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των προσπαθειών για βιώσιμη ανάπτυξη. Η καινοτομία και οι υπερσύγχρονες υποδομές, με σημείο εστίασης τα δίκτυα νέας γενιάς, μπορούν να μετατραπούν σε βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Όπως δηλώνει ο Ο.Ο.Σ.Α., τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων,αποτελούν μια ζωτικής σημασίας πλατφόρμα για το εμπόριο και τη βιομηχανία του 21ου αιώνα. Ενισχύουν την καινοτομία και δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα σε όλους τους κλάδους, μέσα από αποτελεσματικές πλατφόρμες επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Τα ευρυζωνικά δίκτυα αυξάνουν τον αντίκτυπο των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, οι οποίες εξαρτώνται από τις τηλεπικοινωνίες υψηλής ταχύτητας. Η ευρυζωνικότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στα «έξυπνα» δίκτυα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα «έξυπνα» κτήρια και τα «έξυπνα» συστήματα μεταφορών,τα οποία θα οδηγήσου νπρος μια πιο «πράσινη» οικονομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθίσταται τόσο σημαντική ώστε, σύμφωνα με μια Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και προτεραιότητα για όλα τα κράτη, καθώς το Διαδίκτυο έχει αναδειχθεί σε απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση ενός ευρέος φάσματος ανθρώπινων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της ανισότητας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον «Πίνακα Βαθμολογίας Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda Scoreboard) της Ε.Ε. για το 2012»1, 3 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Δανία, την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, ενώ τα χαμηλότερα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα μέσα του 2012 αντιστοιχεί στο 22,6% του πληθυσμού2, ενώ η απόδοση όσον αφορά στην έναρξη της χρήσης έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Κατά τους πρώτους μήνες του 2012, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας της σταθερής τηλεφωνίας, σε αναλογία με τον πληθυσμό της χώρας, έφτασε το 21,8%, με το μέσο όρο στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε 27,7%. Αντίστοιχα, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας της κινητής τηλεφωνίας ήταν 36,5%, με το μέσο όρο στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε 43,1%.

Καθώς αποτελούν τον κορυφαίο Όμιλο Τηλεπικοινωνιών στη χώρα, ο OTE και η COSMOTE αντιλαμβάνονται απόλυτα το σημαντικό τους ρόλο ως προς τη διαμόρφωση ανοδικών τάσεων για τη χώρα και την οικονομία. Γι' αυτό το σκοπό και παρά τη δέσμευσή του για μείωση του λειτουργικού κόστους, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην πλήρη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης και των επενδυτικών προγραμμάτων του. Μόνο το 2012, οι επενδύσεις του Ομίλου OTE ανήλθαν σε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 300 εκατομμύρια επενδύθηκαν στην Ελλάδα.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE υιοθετώντας την ευρέως αποδεκτή αντίληψη ότι τα δίκτυα νέας γενιάς αποτελούν «μοχλούς» ανάπτυξης της νέας εποχής, άλλαξαν εντελώς το τοπίο στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας υπηρεσίες πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο, μέσω των νέων δικτύων VDSL και 4G (Long Term Evolution), αντίστοιχα. Είναι βέβαιο ότι οι σημαντικές επενδύσεις των εταιρειών στην ευρυζωνικότητα έχουν συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης της χώρας όσον αφορά στην ευρυζωνική πρόσβαση.

Πρέπει να τονιστεί ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος προς την «Ψηφιακή Ελλάδα», δεν αρκούν οι συνεχείς και συνεπείς προσπάθειες του Ομίλου. Χρειάζεται αντίστοιχη δέσμευση τόσο από τους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής όσο και από τον υπόλοιπο κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Τα κανονιστικά εμπόδια πρέπει να εκλείψουν, προκειμένου να αποδεσμευτούν περαιτέρω επενδύσεις. Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών πρέπει να επιτύχει τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη και το κοινωνικό συμφέρον. Η προσπάθεια να διαφυλαχθούν τα τρέχοντα επιτεύγματα της Ελλάδας, με στόχο την οικοδόμηση μιας περισσότερο ψηφιακής οικονομίας και η παράλληλη ενθάρρυνση περαιτέρω επενδύσεων, αποτελούν, περισσότερο από ποτέ, ζήτημα κοινής θέλησης.

Πίνακας Βαθμολογίας Ψηφιακού Θεματολογίου της Ε.Ε.
  2 Σύμφωνα με δεδομένα της ΕΕΤΤ, της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής.