Δάνεια

Ευρώ 225,0 εκατ. Κοινοπρακτικό Δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ("EBRD").

Την 24 Ιουλίου 2013, η Telekom Romania Mobile σύναψε δάνειο ύψους Ευρώ 225,0 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.  H Telekom Romania Mobile έλαβε ποσό ύψους Ευρώ 75,0 εκατ. απευθείας από την EBRD και ποσό Ευρώ 150,0 εκατ. από κοινοπραξία εμπορικών τραπεζών. Το δάνειο φέρει επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 5,25% ετησίως και αποπληρώνεται σταδιακά μέσω συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής μέχρι και τον Απρίλιο του 2018.

Την 22 Αυγούστου 2013, η Telekom Romania Mobile εκταμίευσε ολόκληρο το ποσό των Ευρώ 225,0 εκατ. από το δάνειο αυτό.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016, η Telekom Romania Mobile είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 151,9 εκατ. κάτω από το δάνειο αυτό. Κατά συνέπεια, την 31 Δεκεμβρίου 2016 το ονομαστικό ποσό του δανείου ήταν Ευρώ 73,1 εκατ.

Το δάνειο περιλαμβάνει τρεις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις οι οποίες ελέγχονται με βάση τους δείκτες των εταιρειών της κινητής στη Ρουμανία, δηλαδή την Telecom Romania , την GERMANOS TELEKOM ROMANIA S.A., την ZAPP και την SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. FILIALA, συγκεκριμένα: (i) Ο δείκτης χρηματικών διαθεσίμων για εξυπηρέτηση δανεισμού προς το κύριο χρέος θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,25:1 για το 2014, το 1,20:1 για το 2015 και 2016 και το 1,15:1 για το 2017 (2013: δεν εφαρμόζεται), (ii) Ο δείκτης του EBITDA προς τους καθαρούς χρεωστικούς τόκους του κυρίου χρέους θα πρέπει να υπερβαίνει το 5:1 σε κάθε χρονική στιγμή, και (iii) Ο δείκτης του κυρίου χρέους προς το EBITDA δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 για το 2013, το 2,3:1 για το 2014 και το 2,0:1 για καθένα από τα επόμενα χρόνια.

Κοινοπρακτικό Δάνειο Ευρώ 339,0 εκατ. με διοργανώτρια την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») και παράλληλο Δάνειο Ευρώ 50,0 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («BSTDB»)

Την 12 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 339,0 εκατ. το οποίο διοργανώθηκε από την EBRD και παράλληλη δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 50,0 εκατ. με την BSTDB. Τα δύο δάνεια περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους και συγκεκριμένα είναι τριετούς διάρκειας και θα αποπληρωθούν σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Και τα δύο δάνεια φέρουν επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 3,5%.

Την 26 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ εκταμίευσε ολόκληρα τα ποσά των Ευρώ 339,0 εκατ. και των Ευρώ 50,0 εκατ. κάτω από τα δάνεια αυτά. Tην 31 Δεκεμβρίου 2016 τα ονομαστικά ποσά αυτών των δανείων ήταν Ευρώ 339,0 εκατ. και Ευρώ 50,0 εκατ.

Τα δυο δάνεια περιλαμβάνουν δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση, συγκεκριμένα:

(α)   Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης και έξοδα αναδιοργάνωσης («pro-forma EBITDA») προς τους καθαρούς χρεωστικούς τόκους  του Ομίλου ΟΤΕ θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και

(β)  Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA του Ομίλου ΟΤΕ, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.