Δάνεια

Κοινοπρακτικό Δάνειο Ευρώ 339 εκατ. με διοργανώτρια την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») και παράλληλο Δάνειο Ευρώ 50 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («BSTDB»)

Την 12 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 339 εκατ. το οποίο διοργανώθηκε από την EBRD και παράλληλη δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 50 εκατ. με την BSTDB. Τα δύο δάνεια περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους και συγκεκριμένα είναι τριετούς διάρκειας και θα αποπληρωθούν σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Και τα δύο δάνεια φέρουν επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 3,5%.

Την 26 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ εκταμίευσε ολόκληρα τα ποσά των Ευρώ 339,0 εκατ. και των Ευρώ 50,0 εκατ. κάτω από τα δάνεια αυτά.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017, o OTE είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 113 εκατ. και Ευρώ 16,7 αντίστοιχα κάτω από τα δάνεια αυτά. Κατά συνέπεια, την 31 Δεκεμβρίου 2017 τα ονομαστικά ποσά αυτών των δανείων ήταν Ευρώ 226 εκατ. και Ευρώ 33,3 εκατ.

Διμερής δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB), και σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 150 εκατ. που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD).

Την 10 Ιουλίου 2017, η COSMOTE A.E. υπέγραψε, με την εγγύηση του ΟΤΕ, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την EIB και σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 150 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD.

Το κοινοπρακτικό δάνειο από την EBRD εκταμιεύθηκε πλήρως στις 3 Οκτωβρίου 2017,

έχει τη δομή δανείου Α και δανείου Β, μέγιστη διάρκεια 3,5 έτη και θα αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις. Τα εν λόγω δάνεια Α και Β φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που περιλαμβάνει περιθώριο ύψους 2,95% ετησίως και 2,90% ετησίως πάνω από το Euribor αντίστοιχα.

Tην 31 Δεκεμβρίου 2017 τα ονομαστικά ποσά των δανείων A  και Β ήταν Ευρώ  85 εκατ. και Ευρώ 65 εκατ. αντίστοιχα.

Το διμερές δάνειο με την ΕΙΒ έχει διάρκεια 7 έτη, αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις και φέρει σταθερό επιτόκιο ύψους 2,805% ετησίως.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Όλα τα παραπάνω Τραπεζικά Δάνεια περιλαμβάνουν δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση σε επίπεδο Ομίλου, συγκεκριμένα:

(α)          Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (ενοποιημένο «pro-forma EBITDA») προς τους ενοποιημένους καθαρούς χρεωστικούς τόκους θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και

(β)    Ο δείκτης του ενοποιημένου καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA του Ομίλου ΟΤΕ, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.

Οι άνωθεν χρηματοοικονομικοί δείκτες εφαρμόζονται επίσης και στο επίπεδο της COSMOTE  για τα τραπεζικά της δάνεια.