Ομόλογα

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ομόλογα στα πλαίσια του GMTN τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά. Τα σχετικά έγγραφα του κάθε ομολόγου είναι διαθέσιμα στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Την 30/06/2018

Ομόλογα Κωδικός (ISIN) Ονομαστική αξία σε € εκ. Λογιστική Αξία βάσει IFRS σε € εκ. Κουπόνι Ημερομηνία λήξης
4,375% € 350 εκ. XS1327539976 350,0 347,6 4,375% Δεκ 02, 2019
3,5% € 700 εκ. XS1086785182 700,0 696,8 3,500% Ιουλ 09, 2020
Σύνολο 1.050,0 1.044,4

Σημειώσεις

1) Ο OTE εκδίδει ομόλογα στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (GMTN). Τa πιο προσφάτως επικαιροποιημένα έγγραφα του GMTN είναι διαθέσιμa στους παρακάτω συνδέσμους:
BASE PROSPECTUS 29-03-2018

BASE PROSPECTUS SUPPLEMENT 19-06-2018

2) Την 18 Ιουλίου 2018, η OTE PLC εξέδωσε νέο ομόλογο ύψους Ευρώ 400,0 εκατ. κάτω από το πρόγοραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (GMTN) με επιτόκιο 2,375% και λήξης 18 Ιουλίου 2022.