Οικονομικά αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα μετα  διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), οι σχετικές ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων σε τριμηνιαία βάση, καθώς και οι εταιρικές παρουσιάσεις.