Σύνοψη Δανεισμού

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €2.040,7εκΤο συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € )

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

+/- %

30 Σεπτεμβρίου 2017

+/- %

Μεσο & μακροπρόθεσμα: 

- Ομόλογα

1.632,9

1.667,4

-2,1%

1.643,6

-0,7%

- Τραπεζικά δάνεια

407,8

457,7

-10,9%

307,8

+32,5%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

2.040,7

2.125,1

-4,0%

1.951,4

+4,6%

Ταμειακά Διαθέσιμα

1.297,7

1.585,6

-18,2%

1.297,0

+0,1%

Καθαρός Δανεισμός

743,0

539,5

+37,7%

654,4

+13,5%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5,9

5,6

+5,4%

5,5

+7,3%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

737,1

533,9

+38,1%

648,9

+13,6%