Σύνοψη Δανεισμού

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €2.125,1εκΤο συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € )

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

+/- %

30 Σεπτεμβρίου 2016

+/- %

Μεσο & μακροπρόθεσμα: 

- Ομόλογα

1.667,4

2.072,7

-19,5%

1.686,0

-1,1%

- Τραπεζικά δάνεια

457,7

116,4

-

479,5

-4,5%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

2.125,1

2.189,1

-2,9%

2.165,5

-1,9%

Ταμειακά Διαθέσιμα

1.585,6

1.322,5

+19,9%

1.364,9

+16,2%

Καθαρός Δανεισμός

539,5

866,6

-37,7%

800,6

-32,6%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5,6

6,8

-17,6%

7,1

-21,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

533,9

859,8

-37,9%

793,5

-32,7%