Σύνοψη Δανεισμού

Στις 30 Ιουνίου 2018, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.515,0εκΤο συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € )

30 Ιουνίου 2018

30 Ιουνίου 2017

+/- %

31 Μαρτίου 2018

+/- %

Μεσο & μακροπρόθεσμα: 

- Ομόλογα

1.044,3

1.669,7

-37,4%

1.043,5

+0,1%

- Τραπεζικά δάνεια

470,7

372,1

+26,5%

470,4

+0,1%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

1.515,0

2.041,8

-25,8%

1.513,9

+0,1%

Ταμειακά Διαθέσιμα

817,1

1.508,5

-45,8%

760,0

+7,5%

Καθαρός Δανεισμός

697,9

533,3

+30,9%

753,9

           -7,4%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5,8

5,9

-1,7%

5,9

-1,7%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

692,1

527,4

+31,2%

748,0

-7,5%