Σύνοψη Δανεισμού

Στις 31 Μαρτίου 2018, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.513,9εκΤο συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € )

31 Μαρτίου 2018

31 Μαρτίου 2017

+/- %

31 Δεκεμβρίου 2017

+/- %

Μεσο & μακροπρόθεσμα: 

- Ομόλογα

1.043,5

1.668,5

-37,5%

1.632,9

-36,1%

- Τραπεζικά δάνεια

470,4

393,6

+19,5%

407,8

+15,4%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

1.513,9

2.062,1

-26,6%

2.040,7

-25,8%

Ταμειακά Διαθέσιμα

760,0

1.483,8

-48,8%

1.297,7

-41,4%

Καθαρός Δανεισμός

753,9

578,3

+30,4%

743,0

+1,5%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5,9

5,5

+7,3%

5,9

0,0%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

748,0

572,8

+30,6%

737,1

+1,5%