Διαφάνεια και Πληροφόρηση

Ν. 3340/2005

Σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, η εταιρεία, μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έχει θεσπίσει διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα που προβλέπει το νομικό πλαίσιο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναλλαγές των υπόχρεων, για την Εταιρεία, προσώπων σύμφωνα με τον Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Πίνακας Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

Ν.3556/2007

Στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, παρακάτω επισυνάπτεται η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν τον ΟΤΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση:

  • απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών
  • απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου
  • απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων

Διαδικασία Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών από Υπόχρεα Πρόσωπα σύμφωνα με το Ν.3556/2007 περί Διαφάνειας

Σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο και Διατάξεις