Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά, μία φορά το χρόνο, κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και απαιτείται εξαιρετική απαρτία δηλαδή παρουσία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Τέτοιες περιπτώσεις θεμάτων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία είναι:

  • Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
  • Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το Νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά
  • Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
  • Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
  • Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
  • Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος
  • Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού
  • Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις περιπτώσεις που απαιτείται συνήθης απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιρετική απαρτία, με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Εάν η προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, στη μεν περίπτωση συνήθους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά συγκαλείται και δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιλέξτε Έτος:
Γενική Συνέλευση Ημερομηνία Πρόσκληση Αποφάσεις
65η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.05.2017 18/05/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22.12.2016 23/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19.10.2016 24/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
64η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
63η Τακτική Γενική Συνέλευση 12/06/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/12/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
62η Τακτική Γενική Συνέλευση 24/06/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
61η Τακτική Γενική Συνέλευση 26/06/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
60η Τακτική Γενική Συνέλευση 15/06/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22/03/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06/12/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
59η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/12/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/07/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Επαναληπτική 58η Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
58η Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Επαναληπτική 57η Τακτική Γενική Συνέλευση 10/07/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
57η Τακτική Γενική Συνέλευση 24/06/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07/04/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06/02/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Συμπληρωματική Ανακοίνωση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08/01/2009 Πρόσκληση
Επαναληπτική 56η Τακτική Γενική Συνέλευση 09/07/2008 Πρόσκληση Αποφάσεις
56η Τακτική Γενική Συνέλευση 26/06/2008 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08/11/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
55η Τακτική Γενική Συνέλευση 21/06/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03/04/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27/03/2007 Πρόσκληση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/03/2007 Πρόσκληση
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 31/07/2006 Πρόσκληση
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 18/07/2006 Πρόσκληση
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 06/07/2006 Πρόσκληση
54η Τακτική Γενική Συνέλευση 22/06/2006 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποφάσεις
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 04/11/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/10/2005 Πρόσκληση
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 06/07/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
53η Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
52η Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2004 Πρόσκληση Αποφάσεις